... Byty Informace Bytermu o přidělování a opravách bytů
Informace Bytermu o přidělování a opravách bytů

 

Z důvodu změny organizační struktury Městského úřadu Rýmařov od 1.1. 2008 veškerou agendu týkající se pronájmu bytů vyřizuje organizace Byterm Rýmařov, Palackého 11, tel.: 554 211 319. Jedná se zejména o tyto záležitosti:

-přijímání nabídek uchazečů na vydražené smluvní nájemné,
-vyřizování žádosti o schválení podnájmu bytu nebo jeho části,
-vyřizování výměny bytů,
-spolupráce při žádosti o potvrzení přechodu nájmu k městskému bytu po úmrtí nebo odstěhování dosavadního nájemce,
- poskytování informací ohledně bytové problematiky,
- pomoc občanům při řešení krizových sociálních situací.

 

Informace Bytermu o přidělování a opravách bytů.


Město Rýmařov má v současné době v majetku 1283 byty. Přidělování volných bytů se řídí Pravidly pro postup občanů a orgánů města při podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytu, podnájem a výměnu bytů v majetku Města Rýmařov, a tyto schvaluje Rada města.

Pravidla v současné podobě umožňují získat byt z majetku města několika způsoby. S ohledem na různou kvalitu bydlení a podle lokality jsou byty v majetku města rozděleny do dvou skupin:

1. byty přidělované na základě nejvýše nabídnutého smluvního nájemného. Volný byt přidělovaný touto formou je nabízen prostřednictvím úřední desky města. Nabídka obsahuje přesné označení bytu, informaci o započtené podlahové ploše bytu, vyvolávací cenu základního měsíčního nájemného za 1m2, což je 33,- Kč (platí pro rok 2010). Výběr nového nájemce pak probíhá na základě obálkové metody. Obálky jsou otevírány bytovou komisí, přičemž zájemci mohou být při otevírání obálek přítomni a jsou tak hned seznámeni s výsledkem. Získání bytu touto formou je podmíněno složením zálohy na smluvní nájemné ve výši 12násobku vydraženého základního měsíčního nájemného.

2. byty přidělované za základní nájemné. Nabídka bytů je zveřejňována na úřední desce. O přidělení bytu rozhoduje rada města dle závažnosti sociální, bytové a rodinné situace žadatele.

V obou případech musí mít uchazeč trvalé bydliště ve městě Rýmařov (min. 3 roky) nebo být ve městě Rýmařov zaměstnán min. 3 měsíce dle pracovní smlouvy nebo zde mít místo podnikání.

Zvláštní skupinu bytů tvoří byty v domech s pečovatelskou službou. Evidenci žádostí o přidělení těchto bytů vede Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Organizace provádí opravy a údržbu bytového fondu v soudu s platnými právními předpisy - § 687, odst. 2 Občanského zákoníku a nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se mění občanský zákoník. Za drobné opravy hrazené nájemcem bez ohledu na výši nákladů se považují tyto opravy a výměny:

  1. opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
  2. opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
  3. výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků,
  4. výměny uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
  5. opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
  6. opravy měřičů tepla a teplé vody.

Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, sprch,ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plny a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení, nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v předchozím odstavci.

Opravy a údržba nebytových prostor je prováděna v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou. Náklady na údržbu a opravy nebytové jednotky, jejichž potřeba vznikla běžným užíváním, revize energetických rozvodných sítí, servis a opravy vestavěného zařízení nebytové jednotky hradí nájemce. Nájemce je povinen dodržovat ustanovení obecně závazných požárních a bezpečnostních předpisů a nese náklady spojené s jejich dodržováním.

Provádění stavebních úprav nebo jiných podstatných změn v bytě nebo v nebytovém prostoru jsou přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele, a to i v případě, že si je nájemce provádí na svůj náklad. V případě stavebních úprav bytů vydává souhlas Byterm Rýmařov, p.o. Souhlas se stavebními úpravami nebytových prostor vydává Rada města Rýmařova, přičemž souhlas má formu písemného dodatku k nájemní smlouvě.

Ing. Lenka Vavřičková