Dnes je pátek 6.12.2019 5:32, svátek slaví: Mikuláš

01/2009

Zastupitelstvo města Rýmařova se na svém zasedání dne 5.2.2009 usnesením č.733/21/09 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhlášku".):

Článek 1
Základní ustanovení

Touto vyhláškou se upravuje povinnost trvalého označování všech psů chovaných na území města Rýmařova dle zvláštního zákona1.

Článek 2
Chovatel

Chovatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, a která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Rýmařova.

Článek 3
Trvalé označování

1. Každý chovatel2 psa chovaného na území města je povinen nechat psa, který je starší 3 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu3 vydanému Evropskou unií. Označení psa mikročipem provede na žádost chovatele veterinární lékař vybraný Městem Rýmařov.

2. Od veterinárního lékaře, který mikročip aplikoval si k doložení trvalého označení chovatel vyžádá doklad o označení psa, na němž je uvedeno registrační číslo mikročipu. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.

3. Označování psů bude prováděno na náklady Města Rýmařova.

Článek 4
Evidence

1. Chovatel je povinen finančnímu odboru ohlásit nejpozději do 15 dnů ukončení chovu psa na území města Rýmařova (např. prodej, darování, utracení nebo jeho uhynutí).

Článek 5
Přechodná ustanovení

1. Chovatel, který před účinností této vyhlášky nechal psa trvale označit nebo ho před účinností této vyhlášky nabyl trvale označeného, je povinen do 30-ti dnů od účinnosti této vyhlášky předložit doklad o označení psa, na němž je uvedeno registrační číslo mikročipu, finančnímu odboru. V takovém případě se má za to, že podmínky trvalého označení psa podle článku 3 odst. 1 vyhlášky splňuje i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu.
2. Psa, který nebyl před účinností této vyhlášky trvale označen mikročipem, je chovatel povinen nechat trvale označit podle čl. 3 odst. 1 vyhlášky nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky.

 

Článek 6
Kontrola dodržování

Kontrola dodržování vyhlášky vyplývá z platné právní úpravy4.

Článek 7

Sankce

Na porušení povinností stanovených touto vyhláškou se vztahují zvláštní právní předpisy5.

 

Článek 8
Zrušující ustanovení a účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2009.

 

 

 

......................................                                                                    .....................................

 

Ing. Petr Klouda                                                                     Ing. Jaroslav Kala

 

starosta                                                                               místostarosta

_____________________________

1 § 13b odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
2 § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
3 ISO 11784, ISO 11785
4 zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
5 § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


Vyvěšeno na úřední desce dne 6.2.2009

Sejmuto z úřední desky dne 23.2.2009

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317