Dnes je pátek 6.12.2019 13:35, svátek slaví: Mikuláš

1/2015

Obecně závazné vyhláška města Rýmařov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

 Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 30.04.2015 usnesením č. 130/5/15 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška") stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Rýmařov, včetně nakládání se stavebním odpadem1).


Článek 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
     a) Biologické odpady minimálně rostlinného původu
     b) Papír,
     c) Plasty včetně PET lahví,
     d) Sklo,
     e) Kovy,
     f) Nebezpečné odpady,
     g) Objemný odpad,
     h) Směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

Článek 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, viz Příloha č. 1
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
     a) Biologické odpady, barva – hnědá
     b) Papír, barva – modrá
     c) Plasty, PET lahve, barva – žlutá
     d) Sklo, barva – zelená
     e) Kovy, barva – červená
     4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Tříděný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny:
     a) Recyklační dvůr – umístěn na ulici Palackého v Rýmařově
     b) Odpadové centrum – umístěno na ulici 8. května 1337/67 v Rýmařově


Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných odpadů

1) Sběr a svoz nebezpečného odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně a to v dubnu a říjnu jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány (v místním tisku, na výlepových plochách, v místním rozhlase, na webových stránkách města).
2) Shromažďování nebezpečného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
3) Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny:
     a) Recyklační dvůr – umístěn na ulici Palackého v Rýmařově
     b) Odpadové centrum – umístěno na ulici 8. května 1337/67 v Rýmařově


Článek 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ...).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně a to v dubnu a říjnu jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány (v místním tisku, na výlepových plochách, v místním rozhlase, na webových stránkách města).
3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech, které jsou umístěny:
     a) Recyklační dvůr – umístěn na ulici Palackého v Rýmařově
     b) Odpadové centrum – umístěno na ulici 8. května 1337/67 v Rýmařově
4) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.


Článek 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
     a) typizované sběrné nádoby popelnice (110 l a 240 l) a kontejnery (1 100 l) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
     b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.


Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné využít:
     a) Recyklační dvůr – umístěn na ulici Palackého v Rýmařově
     b) Odpadové centrum – umístěno na ulici 8. května 1337/67 v Rýmařově
Maximální bezplatné uložení stavebního a demoličního odpadu je stanoveno příslušným provozním řádem místa, kam se stavební odpad ukládá.


Článek 8
Závěrečná ustanovení


1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 09/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Rýmařova.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.06.2015

 

           ...................................                                                        ..........................................

                Ing. Petr Klouda                                                                Mgr. Marcela Staňková, DiS.

                       starosta                                                                              místostarostka

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne 05.05.2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne 25.05.2015

 Příloha_1_k_OZV_1-2015.pdf


1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317