Dnes je pátek 6.12.2019 3:33, svátek slaví: Mikuláš

6/2015

Obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 6/2015, o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 19.11.2015 usnesením č. 312/8/15 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Článek 1
Úvodní ustanovení
 1. Touto vyhláškou se zavádí následující místní poplatky (dále jen „poplatky“):
  1. poplatek ze psů,
  2. poplatek za užívání veřejného prostranství.
 2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Rýmařov (dále jen „správce poplatku“)1.

ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má v Rýmařově, včetně místních částí, trvalý pobyt nebo sídlo.2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 15 této vyhlášky.

Článek 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa chovaného v obytném činžovním domě (více než tři bytové jednotky) v Rýmařově

800,-

b) za každého dalšího psa chovaného v obytném činžovním domě v Rý­mařově  

1.500,-

c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidní­ho, starobního a vdov­ského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu

200,-

d) za každého dalšího psa, jehož držitel je poživatel invalidního, sta­robního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu

300,-

e) za jednoho psa chovaného v rodinném domku (ne ví­ce než tři bytové jed­notky) v Rýmařově

400,-

f) za každého dalšího psa chovaného v rodinném domku v Rýmařově

600,-

g) za jednoho psa chovaného v rodinném domku v místních částech a na ulici J. Fučíka, včetně navazujících ulic

200,-

h) za každého dalšího psa chovaného v rodinném domku v místech uve­de­ných pod písm. g)

200,-

i) za jednoho psa chovaného v obytném činžovním domě v částech uve­dených pod písm. g)

400,-

j) za každého dalšího psa chovaného v obytném čin­žovním domě v čás­tech uvedených pod písm. g)

600,-

 

Článek 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný takto:
  1. nečiní-li více než 400,- Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku,
  2. činí-li více než 400,- Kč ročně, ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 30. září každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 7
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů jsou osvobozeni držitelé psa, kteří jsou:
  • osobou nevidomou nebo bezmocnou,
  • osobou s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
  • osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob nevidomých, bezmocných a osob s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu,
  • osobou provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
  • osobou, které zvláštní právní předpis[5] stanoví povinnost držení a používání psa (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů),
 2. Od poplatku ze psů jsou osvobozeni také členové Sboru dobrovolných hasičů.
 3. Poplatek ze psů se neplatí ze psů používaných ke služebním účelům policejních, celních, zdravotnických, záchranářských a protipožárních orgánů a ze psů používaných městskou policií.

ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Článek 8
Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.6
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.7

Článek 9
Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Článek 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Článek 11
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 40 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 15 této vyhlášky.
 3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Článek 12
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí:

A.

Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (stánky, kiosky, předzahrádky):

 

$1a)       k prodeji (včetně pojízdných prodejen, prodejních zařízení umístěnými na automobilovém podvozku nebo samotným automobilem, z něhož se prodává):

 - za každý i započatý m2 a každý i započatý den

20,-

 

$1b)       pro poskytnutí služeb (služby – opravy deštníků, čištění peří, apod.):

- za každý i započatý m2 a každý i započatý den

10,-

 

$1c)       jako předzahrádky (restaurací):

- roční paušální částka

1.000,-

 

$1d)       jako předsunuté prodejní místo (zboží, služeb):

Předsunutým prodejním místem se rozumí vymezený prostor mimo provozovnu určenou k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, na kterém se prodává zboží a poskytují služby stejného sortimentu jako v uvedené provozovně. Předsunuté prodejní místo musí funkčně i svým umístěním souviset s touto provozovnou a musí mít stejného provozovatele. Vystavené zboží lze umístit max. do 1,50 m od obvodové zdi provozovny a max. na plochu do 5 m² podél provozovny a max. do výše 1 m, přičemž musí být zachována průchodnost pěší komunikace v šířce nejméně 1,20 m od podélné překážky (vystaveného zboží).

- roční paušální částka

1.000,-

B.

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa roční paušální částkou:

 

- motocykl

1.500,-

 

- auto osobní

3.000,-

 

- auto nákladní

10.000,-

C.

Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparku a jiných atrakcí, pro pořádání sportovních a kulturních a reklamních akcí a potřeby tvorby filmových a televizních děl:

 

- za cirkus, lunapark a jinou podobnou atrakci --- za každý i započatý m2 a každý i započatý den (vzhledem k velikosti plochy nutné pro zábor tohoto typu, jsou určeny konkrétní pozemky a podmínky, viz Příloha č. 2)

1,-

 

- za filmové akce --- za každý i započatý m2 a každý i započatý den

2,-

 

- za sportovní a kulturní akce --- týdenní paušální částka

1.000,-

 

- za reklamní, komerční a ostatní výše neuvedené akce --- týdenní paušální částka

1.000,-

D.

Za použití veřejného prostranství v určeném rozsahu na skládku stavebního materiálu, uhlí a ostatního topiva nebo umístění stavebních zařízení při stavbě nebo opravě, za každý m2 a den, pro katastrální území:

 

a) Rýmařov, Edrovice

2,-

 

b) Ja­novice u Rýmařova, Janušov, Jamartice, Ondřejov u Rýmařova, Stránské

1,-


Za umístění dočasných, mobilních, reklamních a propagačních zařízení (jedná se např. o reklamy typu A) apod.

 

- reklamní stojany pro cirkus, lunapark --- týdenní paušální částka

20,-

 

- ostatní reklamní stojany, kde plocha reklamy je do 1,9 m2 --- za každý m2 a den

30,-

 

- ostatní reklamní stojany, kde plocha reklamy je do 1,9 m2 --- měsíční paušální částka

100,-

 

- ostatní reklamní stojany, kde plocha reklamy je 2 m2 a více

  a ostatní mobilní reklamní zařízení --- za každý m2 a den

80,-

 

- reklamní stojany, kde plocha reklamy je 2 m2 a více

  a ostatní mobilní reklamní zařízení --- měsíční paušální částka

500,-

 

2. V případě volby paušální sazby se nepřipouští výpočet poměrné části za užívání jen určitého časového intervalu v rámci dané zvolené sazby.

Článek 13
Splatnost poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný nejpozději před zahájením užívání veřejného prostranství.
 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Článek 14
Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:
  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou8,
  2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely9. Výtěžkem se rozumí částka, která pořadateli zůstane po odpočtu nákladů na realizaci akce.
 2. Od poplatku jsou dále osvobozeni:
  1. poplatníci, kteří umisťují skládky materiálu a paliva dle této vyhlášky, budou-li odstraněny z veřejného prostranství do 48 hodin od složení,
  2. poplatníci, kteří provádějí opravy a údržby nemovitých kulturních památek zapsaných v seznamu památkově chráněných objektů,
  3. poplatníci, kteří provádějí zemní práce v důsledku odstranění havarijních stavů (zejména vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické zařízení) na dobu nepřesahující 10 kalendářních dnů od započetí prací,
  4. poplatníci užívající veřejné prostranství na základě občanskoprávního vztahu s městem (např. výpůjčka, nájem),
  5. poplatníci užívající veřejné prostranství při pořizování nových staveb či movitých věcí nebo při provádění oprav a údržby staveb či movitých věcí, jejichž investorem a vlastníkem je Město Rýmařov, jím zřízené příspěvkové organizace, spolky a společnosti, ve kterých má město vlastnický podíl,
  6. Město Rýmařov, jím zřízené příspěvkové organizace, spolky a společnosti, ve kterých má město vlastnický podíl,
  7. poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství na pozemcích, jejichž vlastníkem není Město Rýmařov.

ČÁST IV.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVěREČNÁ

Článek 15
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

 1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede10:
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.11
 3. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.12

Článek 16
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.13
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.14

Článek 17
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 03/2015 ze dne 25.6.2015.

Článek 18
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2016.

Příloha č. 1: Seznam parcel, které jsou považovány za veřejná prostranství

Příloha č. 2: Seznam pozemků, určených pro cirkus, lunapark a jiné podobné atrakce

                                  

                               

 

 

Ing. Petr Klouda v. r.

Mgr. Marcela Staňková v. r.

starosta

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.11.2015

Sejmuto z úřední desky dne 07.12.2015

 

 


 

 

 

1§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

§ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

10 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

12 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

13 § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

14 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317