Dnes je pátek 6.12.2019 13:32, svátek slaví: Mikuláš

1/2018

Obecně závazná vyhláška 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů účinná do 31.12.2019

Zastupitelstvo města Rýmařov se na svém zasedání dne 20.09.2018 usnesením č. 1056/26/18 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Město touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad[1] (dále též „správce poplatku“).

Článek 2

Poplatník

 1. Poplatek platí:[2]
  1. fyzická osoba,
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 2. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 3. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 4. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

 

Článek 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
 2. Poplatník dle čl. 2, odst. 1 této vyhlášky, je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. Poplatník dle čl. 2, odst. 1, písm. b) je navíc povinen ohlásit evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
 4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,  uvede adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala[5].
 6. Dojde-li ke změně údajů týkajících se osvobození a úlevy uvedených v ohlášení, doloží poplatník rozhodný údaj pro osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti nejpozději do konce března následujícího kalendářního roku, ve kterém vznikla poplatková povinnost.
 7. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené v odst. 6 tohoto článku, nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku zaniká.

 

Článek 4
Sazba poplatku

 1. Sazbu poplatku za poplatníka uvedeného v čl. 2 tvoří:
  1. částka 250,- Kč za kalendářní rok,
  2. částka 450,- Kč za kalendářní rok, stanovená na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok, rozúčtovaných dle čl. 5.

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 700,- Kč.

 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny vyplývající z článku 7 této vyhlášky v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Článek 5
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu na osobu

Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 6.284.875 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 6.284.875 Kč děleno 8692 (8400 počet osob s pobytem na území obce [státní občanství ČR] + 117 cizinců s pobytem na území obce + 175 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 723,06 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4, odst. 1, písm. b) vyhlášky ve výši 450,- Kč.

Článek 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
 2. Poplatník může poplatek uhradit v průběhu příslušného kalendářního roku takto:
  1. jednorázovou úhradou
  2. ve splátkách (např. pololetních, čtvrtletních, měsíčních)
 3. Vznikne-li u poplatníka poplatková povinnost uhradit poplatek po datu splatnosti dle odst. 1, je poplatek splatný do 30. dne následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 7
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku se osvobozují:
  • osoby, které jsou umístěny ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vyšetřovací vazbě,
  • osoby zdržující se nepřetržitě více než 6 měsíců v zahraničí, které tuto skutečnost doloží,
  • osoby, kterým byl údaj o místě pobytu úředně zrušen v souladu se zákonem a jejich místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny – Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, 795 01, a jejichž skutečný pobyt není znám,
  • osoby, které více než 3 měsíce nepřetržitě pobývají v nemocničních zařízeních nebo jiných obdobných zařízeních a tuto skutečnost doloží.
  • Od poplatku je osvobozena osoba podle čl. 2 odstavce 1 písm. a) této vyhlášky, která je:
   • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
   • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
   • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
   • Úleva ve výši 50 % bude poskytnuta poplatníkovi předškolní či školní docházky nebo denního středoškolského či vysokoškolského studia, nejdéle však do 26 let věku poplatníka, který je ubytován mimo Rýmařov a tuto skutečnost doloží.
   • Úleva ve výši 50 % bude poskytnuta i poplatníkovi uvedeném v čl. 2, odst. 1, písm. a) této vyhlášky po dobu pobytu v jiné obci na území České republiky, za předpokladu, že v této obci platí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za komunální odpad nebo úhradu podle jiného právního předpisu[7]a tuto skutečnost doloží.
   • V případě narození dítěte v průběhu kalendářního měsíce je poplatek stanovován až od následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo k narození dítěte.

Článek 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

Článek 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník[10].
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka[11].
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně[12].

Článek 10
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Rýmařov č. 02/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Článek 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2019.

Ing. Petr Klouda v. r.

Mgr. Marcela Staňková v. r.

starosta

místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne 02.10.2018

Sejmuto z úřední desky dne 31.12.2018

 


[1]     § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2]     § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích,

[3]     § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4]     § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5]     § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6]     § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

[7]     zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[8]     § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9]     § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10]    § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11]    § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[12]    § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317