Dnes je neděle 29.3.2020 10:01, svátek slaví: Taťána

Přestupky v době nouzového stavu

Nepodceňujte opatření a nařízení v době nouzového stavu - můžete se vystavit stíhání za přestupek nebo dokonce trestný čin.

 

Podle krizového zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v době krizového stavu nesplní některou z povinností nebo omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu.

  • Skutkovou podstatu přestupku může naplnit např. jednání, jímž fyzická osoba poruší zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod.
  • Skutkovou podstatu naplní též přeshraniční pracovník (pendler), který poruší omezení pohybu na území České republiky na nezbytně nutné potřeby.
  • Skutkovou podstatu přestupku může dále naplnit osoba, která bezprostředně po návratu do České republiky neoznámí tuto skutečnost svému praktickému lékaři (za předpokladu, že se na takovou osobu nevztahuje výjimka udělená ministrem vnitra).
  • Skutkovou podstatu naplní též ten, kdo poruší zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích.

Za přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč, projednává ho obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to zásadně podle místa spáchání přestupku.

Podle zákona o ochraně státních hranic se fyzická nebo právnická osoba dopustí přestupku tím, že úmyslně znemožní nebo ztíží umístění bezpečnostního prostředku nebo úmyslně takový prostředek zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč, projednává ho obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Fyzická osoba se podle zákona o ochraně státních hranic dopustí přestupku také tím, že překročí vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic, překročí vnitřní hranice na místě určeném k překračování vnitřních hranic v jiné než stanovené době, nebo se úmyslně vyhne kontrole na místě určeném k překračování vnitřních hranic Tyto přestupky neprojednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, ale útvar Policie České republiky zajišťující ochranu daného úseku vnitřních hranic.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události. Za přestupek lze uložit pokutu do 3 000 000 Kč.

  • Skutkovou podstatu přestupku může naplnit např. jednání, jímž fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba nerespektuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (se stanovenými výjimkami), zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb nebo omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů (se stanovenými výjimkami).

Přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví projednávají zpravidla krajské hygienické stanice (a podle své působnosti Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra).

Pokud kterákoli osoba i přes upozornění strážníkem obecní policie pokračuje v jednání, kterým vyhlášená krizová opatření porušuje, lze takovou osobu v souladu se zákonem o obecní policii vyzvat, aby svého protiprávního jednání zanechala. Pokud osoba, jíž je taková výzva směřována, ani v takovém případě svého jednání nezanechá nebo naopak neučiní to, k čemu je vyzvána (např. k nasazení roušky nebo obdobného ochranného prostředku), lze ji postihnout za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Stejně jako strážník obecní policie může příslušník Policie České republiky vyzvat osobu, která svým jednáním porušuje vyhlášená krizová opatření, aby svého protiprávního jednání zanechala. Pokud osoba, jíž je taková výzva směřována, ani v takovém případě svého jednání nezanechá nebo naopak neučiní to, k čemu je vyzvána (např. k nasazení roušky nebo obdobného ochranného prostředku), lze i v tomto případě takové jednání postihnout jako přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Tento přestupek může projednat příslušník Policie České republiky příkazem na místě a uložit pokutu až do 10 000 Kč.

Závažné případy porušení krizových opatření mohou naplnit skutkovou podstatu trestného činu. Dne 13. 3. 2020 byla ve Sbírce zákonů publikována novela nařízení vlády č. 435/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin.  Touto novelou se doplňuje do přílohy č. 1 jako jedna z nakažlivých lidských nemocí i onemocnění COVID-19. Toto znamená, že každý, kdo zaviněně šíří onemocnění COVID-19, se může dopustit i trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti. Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19 (způsobené koronavirem SARS-COV-2) odůvodňuje užití obecné přitěžující okolnosti, tedy pachatel spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace. Podle informací zveřejněných Nejvyšším státním zastupitelstvím je spáchání trestného činu v rámci vyhlášeného nouzového stavu u některých trestných činů okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby, konkrétně u trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci, šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, krádeže, zpronevěry, podvodu, lichvy a šíření poplašné zprávy.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317