Dnes je pátek 6.12.2019 4:21, svátek slaví: Mikuláš

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.


MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program (podrobně bude uveden zde nejpozději 23. dubna 2019):

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 25.04.2019
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Závěrečný účet města za rok 2018
 5. Schválení účetní závěrky města za rok 2018
 6. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2019, výhled hospodaření města k 31.12.2019 – rozpočtová opatření č. II
 7. Hospodářské výsledky společností Teplo, Městské služby a Spojené lesy s.r.o. za rok 2018
 8. Zpráva o hospodaření Bytermu Rýmařov za rok 2018
 9. Aktuální stav společnosti VaK Bruntál, a.s.
 10. Dům s pečovatelskou službou
 11. Dětská skupina
 12. Schválení záměru investiční akce „Vybavení kuželny drahami“
 13. Využití možnosti dotace na Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek
 14. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje parc. č. 1926 – zahrada, 585 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje Parc. č. 2783/4 – zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště, 40 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje Parc. č. 548/2 – trvalý travní porost, 44 m2 a parc. č. 549 – trvalý travní porost, 791 m2, vše v k.ú. Jamartice
  • záměr prodeje části Parc. č. 343 – trvalý travní porost, o výměře 390 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje Parc. č. 2295/4 – trvalý travní porost, o výměře 641 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje  části Parc. č. 1959/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 846 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části Parc. č. 1570/1 – zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště, o výměře 500 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části Parc. č. 948/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 900 m2, v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části Parc. č. 3148/2 – trvalý travní porost, o výměře 9 285 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej Parc. č. 2594/1 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 7 128 m2, v k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. Parc. č. 1282/12 – orná půda, 987 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. Parc. č. 3445/2 – orná půda, 24 750 m2, k.ú. Rýmařov
  • žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 221, v k.ú. Janovice u Rýmařova (dle GP č. 204-1332/2018 pozemek parc. č. 221/2, o výměře 88 m2, v k.ú. Janovice u Rýmařova
  • žádost o prodloužení lhůty pro doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti k pozemku parc. č. 2294/2 v k.ú. Rýmařov
  • žádost o zrušení usnesení od koupě pozemku parc. č. 100 v k.ú. Edrovice, od koupě pozemku parc. č. 407/1 v k.ú. Janušov
  • žádost o směnu pozemků v k.ú. Jamartice
  • žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc. č. 523/5, vše  v k.ú. Jamartice
  • žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 260/2, pozemku parc. č. 365/3 a pozemku parc. č. 366/3, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova.
  • žádost o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BR/286/i/2018/TSÚ/HH
  • žádost o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BR/103/i/2019/TSÚ/HH
 15. Podnájemní smlouva mezi městem Rýmařov, Teplem Rýmařov s.r.o., ČEZ Energo, s.r.o.
 16. Převod půdních vestaveb do vlastnictví budoucích kupujících
 17. Zpráva o stavu dluhů k 15.04.2019
 18. Uzavření Smlouvy o výpůjčce a následném darování
 19. Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) – schválený rozpočet na rok 2019, zpráva o Střednědobém výhledu Sdružení obcí Rýmařovska 2020-2022
 20. Změna zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rýmařov a příspěvkové organizace Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál
 21. Podpora výměny kotlů na tuhá paliva v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje
 22. Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Rýmařov
 23. Žádosti městského muzea Rýmařov
 24. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019
 25. Darovací smlouva
 26. Veřejnoprávní smlouvy pro SDH
 27. Různé
 28. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 29. Připomínky a náměty občanů
 30. Usnesení a závěr

 

Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317