... Volby Informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR
Informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR PDF Tisk Email
Pondělí, 08 Srpen 2016 16:33

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek  7. října 2016 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 8. října 2016 od 08:00 do 14:00 ve volebních místnostech na území České republiky v těch obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb a případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasovací lístky pro volby do Senátu mají žlutou barvu a jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem, hlasovací lístky však nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť přihláška kandidáta k registraci nemusí být zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 4. října 2016. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může požádat o voličský průkaz, který ho však opravňuje k volbám pouze na území volebního obvodu, v němž má trvalé bydliště.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky žluté barvy. Volby do Senátu se konají společně s volbami do krajských zastupitelstev; úřední obálka pro volby do Senátu je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do krajských zastupitelstev, tzn., že hlasovací lístek pro volby do Senátu žluté barvy musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Volby do Senátu se konají podle zásady většinového volebního systému, pro zisk mandátu je tedy nutné získat nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Pokud tuto většinu nezíská žádný z kandidátů v prvním kole voleb, postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola do kola druhého. To proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek  14. října 2016 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 15. října 2016 od 08:00 do 14:00. Ve druhém kole je pak zvolen ten kandidát, který získá více odevzdaných platných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů rozhodne o získání mandátu los.
Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná až 21. a 22. října 2016.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

pdfPodrobné informace o volbách do Senátu Parlamentu ČR

pdfPodrobné informace o možnosti hlasovat na voličský průkaz

pdfPostup při rozdělování mandátů při volbách do Senátu