... Vedení města Starosta
Starosta
   Ing. Petr KloudaIng. Klouda

kancelář: náměstí Míru 1

tel.: 554 254 130

mobil: 773 774 130

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Vykonává funkci na základě zákona 128/2000 Sb. - DÍL 5 - § 103-108

Zákon 128/2000 Sb. DÍL 4

Starosta

§ 103

(1) Starosta zastupuje obec navenek. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné.

(2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

(3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem přednosty okresního úřadu tajemníka obecního úřadu a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů;33) bez souhlasu přednosty okresního úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

(4) Nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
c) může po projednání s okresním úřadem svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,34)
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony.

(5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

33) Zákon č. 143/1992 Sb.
Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.
34) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

§ 104

(1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.

(2) Starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce a rady obce.

§ 105

(1) Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.

(2) Starosta zašle okresnímu úřadu usnesení zastupitelstva obce a rady obce, jestliže o to přednosta okresního úřadu požádá.

§ 106

V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy.

§ 107

(1) Dosavadní starosta zabezpečuje od voleb do zastupitelstva obce do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
a) výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
b) hospodaření obce podle schváleného rozpočtu,
c) další nezbytné úkoly v samostatné působnosti obce, nejde-li o úkony vyhrazené zastupitelstvu obce podle § 84 a 85 nebo vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2 písm. c) a m).

(2) Jestliže zastupitelstvo obce nezvolí starostu na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, pověří zastupitelstvo obce výkonem úkolů podle odstavce 1 jednoho z nově zvolených členů zastupitelstva obce, a to na dobu nejdéle 6 měsíců.

(3) Jestliže nově zvolené zastupitelstvo obce nezvolí starostu ani do 6 měsíců od ustavujícího zasedání, postupuje se podle § 98.

§ 108

(1) Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

(2) Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního úřadu.

(3) Primátor statutárního města má právo při významných příležitostech a občanských obřadech používat primátorské insignie.