Dnes je čtvrtek 17.10.2019 14:59, svátek slaví: Hedvika
 
Kategorie: 4. Informace o ÚPD pořizovaných MÚ Rýmařov
 
Počet podkategorií: 11
 
Dostupné podkategorie:

Územní plán města Břidličná byl schválen Zastupitelstvem města Břidličná 19.6.2002. Jeho závazná část byla vydána OZV č. 14, kterou se stanovuje užívání schváleného územního plánu města.

Dále byla vydána Změna č.1 územního plánu města Břidličná formou OOP č.1/2010 pod usnesením zastupitelstva města č. 30/1 ze dne 17.3.2010, která nabyla účinnosti dne 6.4.2010.

Platná územně plánovací dokumentace města Břidličná  je uložena u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov i u obce, pro kterou byly územní plán města a jeho Změna č.1 pořizovány, tedy u města Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná.

Na těchto místech je možné do územně plánovací dokumentace a její dokladové části nahlížet.

Dále byla územně plánovací dokumentace poskytnuta Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Hlavní výkres a textová část územního plánu města Břidličná jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na mapovém portálu Moravskoslezského kraje.

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - CENTRUM MĚSTA BŘIDLIČNÁ

Pro město Břidličná byla pořízena územní studie veřejného prostranství – Centrum města Břidličná. Cílem územní studie je revitalizace veřejného prostranství prostoru centra města Břidličná, výrazné zhodnocení městského prostoru s regulací dopravního systému, zejména autobusového nádraží, vytvořením veřejného prostranství se zelení a odpočivnými plochami.

Možnost využití územní studie dle ust. § 25 stavebního zákona schválil pořizovatel dne 12.09.2017 a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v daném území.

Do dokumentace lze nahlížet u pořizovatele, tj. Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad – úřad územního plánování, u obce, pro kterou byla územní studie pořízena, tj. město Břidličná a na stavebním úřadě, tj. Městský úřad Břidličná, odbor výstavby.

Hlavní výkres a vizualizace jsou umístěny i zde jako příloha.

Aktuálně:

V současné době je pořizován nový územní plán pro město Břidličná, nyní je ve fázi zpracovávání a projednávání návrhu územního plánu Břidličná. Veřejnou vyhláškou bylo oznámeno konání opakovaného veřejného projednání. 

Pro obec Dolní Moravice byl vydán územní plán Dolní Moravice formou OOP č. 04/2009 pod usnesením zastupitelstva obce č. 20.3 dne 20.5.2009, který nabyl účinnosti dne 23.6.2009.

Dne 12.7.2012 byla vydána Změna č.1 ÚP Dolní Moravice formou OOP č. 01/2012 pod usnesením č.12.4 a která nabyla účinnosti dne 9.8.2012.

Platná územně plánovací dokumentace obce Dolní Moravice  je uložena u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov i u obce, pro kterou byly územní plán a jeho Změna č.1 pořizovány, tedy u obce Dolní Moravice.

Na těchto místech je možné do územně plánovací dokumentace a její dokladové části nahlížet.

Územní plán Dolní Moravice a Změna č. 1 opatřeny záznamem o účinnosti byly poskytnuty v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Aktuálně:

Zastupitelstvo obce Dolní Moravice vydalo Změnu č. 2 ÚP Dolní Moravice, usnesením čj. 17.4. ze dne 04.12.2017.

Pro obec Horní Město byl vydán Územní plán Horní Město formou OOP č. 02/2008 pod usnesením zastupitelstva obce č. 36/13/2008 ze dne 27.2.2008, který nabyl účinnosti dne 14.3.2008.

Územní plán Horní Město  je uložen u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov i u obce, pro kterou byl Územní plán pořizován, tedy u obce Horní Město.

Na těchto místech je možné do územně plánovací dokumentace a její dokladové části nahlížet.

Územní plán Horní Město opatřený záznamem o účinnosti byl poskytnut v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

ZMĚNA č. 1 územního plánu Horní Město

Zastupitelstvo obce se usneslo dne 15.09.2016 usnesením č. 33/11 d) vydat Změnu č. 1 územního plánu Horní Město formou opatření obecné povahy č. 01/16. Změna č. 1 nabyla účinnosti dne 18.11.2016.

Změna č. 1 územního plánu Horní Město opatřená záznamem o účinnosti byla poskytnuta v souladu s ust. § 165 odst. 1stavebního zákona stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Pořizovatel z důvodu přehlednosti zveřejnil textovou část a hlavní výkres dokumentace Pravní stav po Změně č. 1 územního plánu Horní Město.

ZMĚNA č. 2 územního plánu Horní Město

Zastupitelstvo obce Horní Město rozhodlo o pořízené změny č. 2 ÚP Horní Město zkráceným postupem dle ust. § 55a stavebního zákona z vlstního podnětu (usnesením č. 59/22 ze dne 04.06.2018). V současné době je připravováno veřejné projednání za účasti dotčených orgánů.

Pro obec Jiříkov byl vydán Územní plán Jiříkov formou OOP č. 01/2009 pod usnesením zastupitelstva obce č. II/4 ze dne 16.12.2009, který nabyl účinnosti dne 1.1.2010.

Územní plán Jiříkov je uložen u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov i u obce, pro kterou byl Územní plán pořizován, tedy u obce Jiříkov.

Na těchto místech je možné do územně plánovací dokumentace a její dokladové části nahlížet.

Územní plán Jiříkov opatřený záznamem o účinnosti byl poskytnut v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Aktuálně:

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce. Proběhlo projednání návrhu zadnání Územního plánu Jiříkov. 

Zastupitelstvo obce Jiříkov schválilo dne 20.09.2017 pod usnesením č. 6/2017/II-7 Zadání ÚP Jiříkov. Zpracovaný návrh byl projednán s dotčenými orgány ve společném jednání, posouzen krajským úřadem a dne 20. května proběhlo v rámci řízení o návrhu úp Jiříkov, veřejné projednání. Do 7 dnů od konání veřejného projednání je možné uplatnit námitky a připomínky, stanoviska dotčených orgánů k věcem, které byly změněny od společného jednání. 

Pro obec Malá Morávka je platný Územní plán obce Malá Morávka – Karlov pod Pradědem, schválený zastupitelstvem obce pod usnesením č.3/2005 ze dne 15.9.2009 jako obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Malá Morávka – Karlov pod Pradědem.

V roce 2009 byla pořízena Změna č. 1A, která byla vydána zastupitelstvem obce Malá Morávka dne 9.9.2009 pod usnesením č. 4/2009 a nabyla účinnosti dne 28.10.2009.

Dne 8.2.2012 byla vydána Změna č. 3 jako OOP č.1/2012 pod usnesením č. 12/2012, která nabyla účinnosti dne 28.2.2012.

Dne 20.12.2012 byla vydána Změna č. 1 jako OOP č.2/2012 pod usnesením č. 59/2012 a Změna č. 4 jako OOP č. 3/2012 pod usn. č. 60/2012. Obě tyto Změny ÚPD nabyly účinnosti dne 4.1.2013.

Schválený územní plán obce Malá Morávka – Karlov pod Pradědem a jeho Změny č. 1A, 3, 1 a 4 jsou uloženy u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov a u obce Malá Morávka. Na těchto místech je možné do výše uvedené územně plánovací dokumentace a její dokladové části nahlížet.

Územně plánovací dokumentace obce včetně změn opatřena záznamem o účinnosti byla poskytnuta v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Hlavní výkres a textová část územního plánu obce Malá Morávka, Karlov pod Pradědem jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na mapovém portálu Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo obce Malá Morávka se usneslo dne 14.12.2015 usnesením č. 05/2015 čj. 64/2015 vydat, v souladu s § 5 odst. 2, § 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále v souladu s přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. formou opatření obecné povahy č. 01/2015 Změnu č. 5 územního plánu obce Malá Morávka, Karlov p. Pradědem.

Vydaná Změna č. 5 Územního plánu obce Malá Morávka, Karlov p. Pradědem je uložena u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov a u obce Malá Morávka, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a její dokladové části nahlížet.

Změna č. 5 Územního plánu obce Malá Morávka, Karlov p. Pradědem, opatřená záznamem o účinnosti byla poskytnuta v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28.října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet. 

Aktuálně:

Návrh ÚP Malá Morávka byl projednán v rámci řízení o návrhu územního plánu dle ust. § 52 stavebního zákona. V současnosti je postupováno dle ust. § 53 stavebního zákona a jsou vyhodnocovány obdržené námitky a připomínky.

 

Územní plán Malá Štáhle vydalo Zastupitelstvo obce Malá Štáhle na svém zasedání dne 16.12.2009  usnesením č. 5.12 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy č. 1/2009. Vydání opatření obecné povahy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení, tj. 1.1.2010.

Územní plán Malá Štáhle je včetně dokladové dokumentace uložen u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov a u obce Malá Štáhle. Zde je možné do územně plánovací dokumentace a do dokladů z jejího pořizování nahlížet.

Územní plán Malá Štáhle opatřený záznamem o účinnosti byl poskytnut v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Aktuálně:

Zastupitelstvo obce vydalo Změnu č. 1 územního plánu Malá Štáhle formou opatření obecné povahy č. 01/2015, pod usnesením č. 2 ze dne 07.10.2015. Změna č. 1 územního plánu Malá Štáhle nabyla účinnosti dne 24.10.2015.

Územní plán Rýmařov vydalo Zastupitelstvo města Rýmařov na svém zasedání dne 29.4.2008 usnesením č. 448/15/08 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy č. 01/2008. Vydání opatření obecné povahy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení, tj. 17.5.2008.

Dále vydalo Zastupitelstvo města Rýmařov na svém zasedání Změnu č. 1 územního plánu Rýmařov dne 19.12.2012 usnesením č. 493/16/12 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy č. 01/2012. Vydání opatření obecné povahy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení, tj. 24.1.2013.

Vydaný územní plán Rýmařov a jeho Změna č.1 jsou včetně dokladové dokumentace uloženy u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov a u obce Ryžoviště. Zde je možné do územního plánu, Změny č. 1 a do dokladů z jejich pořizování nahlížet.

Územní plán Rýmařov a jeho Změna č.1 byly opatřeny záznamem o účinnosti a poskytnuty v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Textová a grafická část územního plánu Rýmařov - právní stav po změně č. 1  jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu města Rýmařov/Městský úřad Rýmařov/Územní plánování/Územně plánovací podklady a dokumentace města Rýmařov/2.1 právní stav po změně č. 1:

http://new.rymarov.cz/uzemni-planovani/category/5-2-1-uzemni-plan-rymarov-pravni-stav-po-zmene-c-1


Aktuálně:

Byla projednána Zpráva o uplatňování Územního plánu Rýmařov, vč. návrhu zadnání Změny č. 2. Zpráva vč. zadání byla schválena zastupitelstvem města dne 15.12.2016 pod usnesením č. 605/16/06 b). Je zpracováván návrh Změny č. 2 ÚP Rýmařov pro společné jednání s dotčenými orgány.

Územní plán Ryžoviště vydalo Zastupitelstvo obce Ryžoviště na svém zasedání dne 11.6.2014 usnesením č. 11/21/2014 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy č. 01/2014. Vydání opatření obecné povahy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení, tj. 16.7.2014.

Vydaný územní plán Ryžoviště je včetně dokladové dokumentace uložen u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov a u obce Ryžoviště.

Územní plán Ryžoviště opatřený záznamem o účinnosti byl poskytnut v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Zastupitelstvo obce Stará Ves rozhodlo na svém zasedání dne 27.04.2017 pod č. usnesení 19 čj. 265/2017 o pořízení Územního plánu Stará Ves. Dne 30.10.2017 pod usnesením č. 300/2017 bylo schváleno Zadání. Návrh územního plánu byl projednán ve společném jednání. Po vyhodnocení výsledků projednání bude návrh upraven a bude zahájeno řízení o návrhu úp s veřejným projednáním. 

ÚZEMNÍ PLÁN TVRDKOV

Územní plán vydalo Zastupitelstvo obce Tvrdkov na svém zasedání dne 08.12.2018 usnesením č. 5/2017 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů formou opatření obecné povahy č. 01/2017.

Vydání opatření obecné povahy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyvěšení, tj. 30.12.2017.

Vydaný Územní plán Tvrdkov je uložen u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 79501 Rýmařov a na Obecním úřadě v Tvrdkově, Tvrdkov 57, 793 44 Horní Město, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a její dokladové části nahlížet.

Územní plán Tvrdkov opatřený záznamem o účinnosti byl poskytnut v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad a  Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 102 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Nabytím účinnosti Územního plánu Tvrdkov došlo k ukončení platnosti Územního plánu obce Tvrdkov, schváleného Zastupitelstvem obce Tvrdkov pod usnesením č.4/2004 dne 29.09.2004 jako OZV č. 2/2004 a který nabyl účinnosti dne 20.10.2004.

Text opatření obecné povahy, odůvodnění a hlavní výkres ÚP Tvrdkov je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ ŠTÁHLE

Územní plán vydalo Zastupitelstvo obce Velká Štáhle na svém zasedání dne 01.08.2016 usnesením č. 93/13 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů formou opatření obecné povahy č. 01/2016.

Vydání opatření obecné povahy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení, tj. 01.09.2016.

Vydaný Územní plán Velká Štáhle je uložen u pořizovatele, kterým je Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad jako úřad územního plánování, náměstí Svobody 5, 795 01 Rýmařov a u obce Valká Štáhle, 49, 793 51 Břidličná, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a její dokladové části nahlížet.

Územní plán Velká Štáhle opatřený záznamem o účinnosti byl poskytnut v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona stavebnímu úřadu, kterým je Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 102 18 Ostrava, kde je rovněž možné do vydané územně plánovací dokumentace nahlížet.

Text opatření obecné povahy, odůvodnění a hlavní výkres ÚP Velká Štáhle je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317