... Úvodní strana
Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v Rýmařově pro neformální a zájmové vzdělávání

Soud logo

Primárním cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti cílových skupin ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodovědných, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi, vyučovaných podle IROPem podporovaných Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a s vazbou na Národní soustavu kvalifikací.

Sekundárním cílem projektu je doplnění bezbariérovosti nově rekonstruované budovy prostřednictvím rekonstrukce a stavebních úprav stávající infrastruktury a stavbou nového výtahu ve vazbě na budování bezbariérovosti škol pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Nevyužitá budova města na adrese Julia Sedláka 18 bude rekonstruována, zároveň dojde k pořízení nového a moderního vybavení do nově rekonstruovaných učeben, sloužících k výuce technických a řemeslných, jazykových, přírodovědných a IT kroužků. Ve Středisku volného času Rýmařov tím dojde k modernizaci výuky, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti cílových skupin na trhu práce.

Shrnutí dopadů a přínosů projektu:

- Zvýšení technických, řemeslných, digitálních, jazykových a přírodovědných klíčových kompetencí cílových skupin;

- Vznik nových odborných učeben přispěje ke zvýšené uplatnitelnosti cílových skupin na pracovním trhu;

- Bezbariérová dostupnost budovy umožní přístup k zájmovému a dalšímu vzdělávání širší skupině cílových skupin s omezenou schopností pohybu.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov