... Úvodní strana
Povinnosti při pálení klestí

TT hasiciHasiči z okresu Bruntál upozorňují občany na povinnosti související s pálením porostů či klestí vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o PO“) pro fyzické osoby a podnikající fyzické a právnické osoby.

Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou trávu na hromadě, která bude ohraničená proti případnému rozšíření a která nebude samozřejmě umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek, a u tohoto spalování budou osoby přítomny. Je však zakázáno plošné vypalování porostů. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost při pálení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Měli bychom se však seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení na volném prostranství mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o požární ochraně provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Pálení bez dozoru

Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob pro území okresu Bruntál doporučujeme využít internetové zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz. Na pravé straně naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jen jednoduché registrace. Je také možno ohlásit pálení prostřednictvím e-mailu na adrese  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo telefonicky na čísle 950 739 814 - vždy je nutno uvést datum a čas, kdy bude pálení probíhat, přesnou lokalitu pálení (nejlépe GPS souřadnice a jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení přítomna, a tím i zodpovědná.

Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou tísňové telefonní číslo 150 či 112. Důrazně upozorňujeme, že tato čísla jsou určena pouze pro tísňová volání v případě, že se někdo ocitne v tísni a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení. 

Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují plošně porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru dopouští se správního deliktu dle zákona o PO, za který hrozí sankce až do výše půl milionu Kč.
Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.

Ing. Antonín Ušela, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.