... Úvodní strana
Investice města v letošním roce

znak mestaI v letošním roce připravuje město Rýmařov mnoho investičních akcí, které se dotknou jeho obyvatel. V současné chvíli jsou řešena výběrová řízení na dodavatele staveb a připravuje se vše pro to, aby byly realizace zahájeny ihned, jakmile budou příznivé klimatické podmínky.

Pro financování jednotlivých akcí se město snaží získat dotace jak z národních, tak i evropských prostředků, a i letos bylo se svými žádostmi úspěšné. 

Stavební úpravy pozemní komunikace Máchovy ulice

Stavební úpravy zahrnují opravu podloží, částečnou úpravu kanalizace a položení nových vrstev živičného povrchu. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení již v minulém roce, společně s opravou komunikace na ul. Palackého, které vyhrála společnost JR STaKR, s.r.o. s nabídkovou cenou 4.671 tis. Kč – z toho samotná Máchova ulice 448 tis. Kč. Jelikož se stavbu nepodařilo kvůli klimatickým podmínkám a vzhledem k plánované opravě vodovodního řadu spol. VaK Bruntál, a.s dokončit ještě loni, budou stavební práce probíhat hned zjara a stavba by měla být dokončena do 45 dnů od zahájení stavebních prací.

Stavební úpravy pozemní komunikace ulic Divadelní, Čapkova, Sadová, Jelínkova

Další významnou investicí letošního roku je oprava místních komunikací v uvedených ulicích. Stavební práce budou spočívat v provedení celkové opravy komunikace a chodníků. Dojde k výměně konstrukčních vrstev, výměně obrub a řádnému odvodnění ploch pomocí uličních vpustí. Úpravami nedojde k navýšení stávající nivelety a budou respektovány navazující účelové komunikace, chodníky a sjezdy k nemovitostem. Součástí oprav je i nové veřejné osvětlení. Parkování je navrženo na stávajících plochách, v Čapkově ulici pak bude nové podélné stání a v Sadové ulici bude pod ZUŠ zřízeno nové parkoviště se 14 parkovacími místy. Ohraničení úprav jednotlivých komunikací je dáno Sokolovskou ulicí, kde dojde k napojení na již opravenou komunikaci a předlážděné chodníkové plochy, a na druhé straně napojení na Bartákovu ulici. V případě Jelínkovy ulice se jedná o opravu části komunikace začínající pod mateřskou školkou a na druhé straně napojení na ulici Julia Sedláka. Na opravy všech výše uvedených ulic (jako jedna stavba) bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost JR STaKR s.r.o. s nabídkovou cenou 12.905.012,90 Kč. Předpokládaný termín ukončení celé stavby je do 135 dnů od předání staveniště (bude předáno s ohledem na klimatické podmínky). Realizaci bude předcházet oprava vodovodního řadu (investor VaK Bruntál, .a.s).

pdfDivadelní ulice - část 1 pdfDivadelní ulice - část 2 pdfČapkova ulice pdfJelínkova ulice pdfSadová ulice

Stavební úpravy pozemní komunikace Komenského ulice

Jedná se o dokončení povrchů v Komenského ulici, kde se loni řešila oprava splaškové i dešťové kanalizace, oprava plynu a také vodovodního řadu. V rámci úprav dojde k provedení celkové rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikací, úpravy prostorového řešení křižovatky ulic Komenského x Strálecká x Okružní, zřízení nových zpevněných ploch (chodníky, parkovací stání, plochy pro umístění nádob na odpad) a nové veřejné osvětlení, s nasvětlením přechodu u polikliniky. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost JR STaKR s.r.o. s nabídkovou cenou 1.947.278,75 Kč. Předpokládaný termín ukončení je do 10 týdnů od předání staveniště (bude předáno s ohledem na klimatické podmínky).

Součástí oprav uvedených komunikací měla být i ulice U Rybníka, kde je již rozpracovaná dokumentace, ale čeká se na převod pozemku od Státního pozemkového úřadu. Jakmile bude tento doklad doložen, bude dokončena příprava a v zájmu města je zrealizovat opravu uvedené ulice ještě v letošním roce. Záměr zahrnuje kompletní výměnu konstrukčních vrstev, včetně nové kanalizace, odvodnění a nového veřejného osvětlení, s doplněním zeleně.

pdfKomenského ulice - část 1 pdfKomenského ulice - část 2

 Rekonstrukce kuchyně základní školy na ulici 1. máje

Záměr zahrnuje stavební úpravy vývařovny spočívající v dispozičních změnách v zázemí kuchyně v 1.NP a 1.PP, provedení nových technických rozvodů, včetně kompletní vzduchotechniky, nové dlažby a obklady, dále pak úpravu výdejního prostoru a kompletní dodávku nového gastrozařízení. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Po dobu rekonstrukce nebude možné kuchyň provozovat, a proto bude zajištěno náhradní stravování. Předpoklad zahájení realizace je na začátku května, kdy budou probíhat stavební práce, na které naváže dodávka gastrozařízení a jeho uvedení do provozu. Předpokládané dokončení a spuštění provozu je v polovině letních prázdnin.

Chodník Ondřejov

Cílem uvažované investice je vyřešit dlouhodobý problém s pohybem chodců při krajnici frekventované silnice II. třídy a s tím související nedostatečnou bezpečnost dopravy v lokalitě. Akce zahrnuje výstavbu chodníku podél silnice II/449 v celkové délce 787,7 m. Trasa chodníku začíná v severní části obce u zastávky a pokračuje po východní straně silnice II/449 směrem na jih (po levé straně směrem dolů) až k rodinnému domu s číslem popisným 38 (pravotočivá zatáčka pod bývalou školou). Město již podalo žádost o dotaci na tuto akci, výsledek by měl být znám někdy v jarních měsících. Následně bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele a hned bude zahájena realizace.

Bezpečnost dopravy má zájem město řešit i v místní části Janovice, kde má podanou žádost o dotaci již z loňského roku a každou chvíli by měl být znám výsledek. Pokud bude žádost schválena, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Nový chodník je napojen na začátku Janovic (u odbočky na Skalní ulici) na stávající chodník a pokračuje Janovicemi jako pravostranný chodník až ke stávajícímu chodníku u restaurace (naproti pobočce České pošty, a.s. - před odbočkou na Školní ulici). Chodník bude doplněn novým přechodem k ulicím Krátká a Zámecká.

Modernizace veřejného osvětlení

Město Rýmařov průběžně obnovuje veřejné osvětlení, případně mění světelné body. V loňském roce byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu na modernizaci celkem 107 světelných bodů v místních částech Ondřejov, Jamartice a Stránské. V lednu letošního roku město obdrželo informaci, že žádost o dotaci byla schválena a město obdrží 50% dotaci, což je v rozpočtových cenách cca 636 tis. Kč. V současné chvíli se čeká na podklady od poskytovatele dotace a připravuje se výběrové řízení na dodavatele.

Hasičská zbrojnice

Hasicska zbrojniceV současné době je jednotka dobrovolných hasičů (JPO II) umístěna v cizím zařízení – v hasičské zbrojnici profesionálního hasičského sboru na Revoluční ulici. Město mělo zájem pro jednotku dobrovolných hasičů zřídit samostatné zázemí, a proto připravilo potřebnou dokumentaci a zažádalo o dotaci Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru o dotaci, které svým dopisem v lednu letošního roku přislíbilo dotaci ve výši 50% způsobilých výdajů, nejvýše však 4.500 tis. Kč. Hasičská zbrojnice bude zřízena na Palackého ulici, na pozemku parc. č. 943/2 v k.ú. Rýmařov (naproti garážím Městských služeb, vedle oploceného skateparku). V rámci stavebních prací bude odstraněn stávající objekt garáže, provede se statické zajištění základových konstrukcí, vyzdění nového objektu se sedlovou střechou, osazení výplní otvorů, nové rozvody vody, plynu, splaškové kanalizace a nízkého napětí a zpevněné přístupové a příjezdové plochy. Celková rozpočtová cena je cca 10.472 tis. Kč. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele. Předpoklad zahájení stavebních prací je v jarních měsících letošního roku. Termín dokončení je plánován ještě v tomto roce.

Příprava nové lokality pro výstavbu rodinných domů v Edrovicích

Město Rýmařov má již téměř vyčerpanou nabídku volných pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domů. Proto v minulosti připravilo dokumentaci pro zřízení nové lokality a přípravu dalších pozemků v místní části Edrovice, navazující na ulici Karla Schinzela. Lokalita zahrnuje celkem 13 pozemků vhodných pro výstavbu samostatně stojících rodinných domů. Lokalita bude přístupná z ulice Julia Fučíka (přibližně naproti místnímu obchodu) a v rámci přípravy bude zahrnovat kompletní rozvody technické infrastruktury (vodovod, splašková i dešťová kanalizace, plyn, rozvody nízkého napětí a veřejného osvětlení), dále pak provedení nové komunikace a chodníků, doplněné o vysázení zeleně. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele. Předpoklad zahájení stavebních prací je v jarních měsících letošního roku. Termín dokončení je plánován přibližně v září letošního roku.

pdfNová lokalita pro výstavbu rodinných domů

Modernizace čistírny odpadních vod

Město Rýmařov je vlastníkem místní čistírny odpadních vod, kterou provozují Městské služby Rýmařov, s.r.o. Město průběžně investuje do běžných oprav a v loňském roce se po dohodě s provozovatelem dohodlo, že je nutné vyměnit stávající, zastaralé a již dosluhující zařízení kalového hospodářství, což je zařízení sloužící k úpravě kalu z čistírny vysušením s následnou ekologickou likvidací. Výměna zahrnuje stavební práce spočívající v přípravě prostoru pro umístění nového pásového lisu včetně nových technických rozvodů, nových obkladů a nových vrat. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost VHZ-DIS, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 3.848.469 Kč (bez DPH). Předpokládaný termín ukončení je do 10 týdnů od předání místa plnění (předpoklad dokončení v průběhu května letošního roku).

V plánu na letošní rok je i akce nazvaná „Zvyšování klíčových kompetencí žáků školy a doplnění bezbariérovosti budov Jelínkova a 1. Máje“. Předmětem projektu je podpora výuky IT, jazykových a přírodovědných předmětů. Současně s tím dojde k doplnění bezbariérovosti školy, protože v budovách Jelínkova 1 a 1.máje 32 budou vybudovány nové výtahy, nájezdové rampy a bezbariérová hygienická zařízení. Projekt zahrnuje také zlepšení vnitřní a vnější konektivity školy a úpravu venkovního prostranství mezi jednotlivými budovami školy na ulici 1. máje. Na tuto akci podalo město Rýmařov žádost o dotaci v rámci programu IROP - výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) – SC 2.4. Celkové rozpočtové náklady projektu jsou cca 8.172 tis. Kč, přičemž předpokládaná dotace činí 7.328 tis. Kč. V současné chvíli čekáme na konečnou zprávu o posouzení žádosti o dotaci. Pokud bude žádost schválena, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele a akce se zrealizuje ještě v letošním roce.

V připravovaných akcích pro letošní rok jsou dále opravy mostů. Potřebná dokumentace byla zpracována pro dva mosty v Janovicích (most do zámeckého parku ze Sklepní ulice a kamenný most také Sklepní ulice k zámku), dále pak lávka mezi ulicemi Palackého a Podolská, lávka za „Rýmařovankou“, lávka mezi ulicemi Žižkova a U Potoka (u SAGAPO, p.o.), most mezi ulicemi Žižkova a U Potoka (odbočka do „černé“ uličky) a lávka v Jamarticích. Počet opravených lávek a mostů v letošním roce bude závislý na výši úspor v rámci výběrových řízení na realizaci výše uvedených akcí a případně schválených žádostí o dotaci. V závislosti na skutečných cenách investic bude aktualizován také dopad na rozpočet města – pokud se finanční prostředky uspoří, budou využity právě pro  pro opravy uvedených mostů a lávek. Na ostatní mosty se průběžně zpracovávají hlavní mostní prohlídky, ze kterých následně vychází nutná údržba nebo oprava.

Mimo uvedené investice má město připravené projekty i v oblasti životního prostředí. Zpracovávají se například dokumentace pro nový rybník pod čerpací stanicí (na začátku Janovic – směrem od Rýmařova po levé straně)  pdfRybník pod čerpací stanicí a pro retenční nádrž na Mudlovém potoce. Realizace uvedených akcí je závislá na získání dotace z OPŽP nebo programu Ministerstva zemědělství (možná výše dotace až 100%).

Revolucni parkovisteMěsto také připravuje dokumentaci pro nové parkoviště na Revoluční ulici v místě odstraněného objektu, a také jako každý rok opravy místních komunikací v podobě pozimních zástřiků a oprav chodníků.

Je jisté, že výše uvedené stavby přinesou svému okolí dočasné problémy v podobě zvýšené hlučnosti, prašnosti, provozu stavební techniky a dělníků, zhoršených podmínek pro docházku, možnost dojížďky a zásobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smířit. Odměnou za to budou nové komunikace, veřejná prostranství a životní prostředí, které zpříjemní život v místě bydliště a celkové zkvalitnění veřejných prostor našeho města.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov