... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek  1. února 2018 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 1. února 2018 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 01.02.2018
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2017 a výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č. I
 5. Návrh hospodaření Bytermu na rok 2018
 6. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje parc. č. 355 – trvalý travní porost, 58 m2, k.ú. Janušov
  • záměr prodeje pozemků parc. č. 1896/2 – zastavěná plocha/nádvoří, část parc. č. 1903/8 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, vše v k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemků parc. č. 98/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 457 m2, parc. č. 99 – zahrada, 462 m2, k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje pozemku parc. č. č. 100 – vodní plocha, 172 m2, k.ú. Edrovice
  • prodej pozemků parc. č. 339/1 – trvalý travní porost, o výměře 365 m2, parc. č. 339/3 – trvalý travní porost, o výměře 207 m2, parc. č. 339/4 – trvalý travní porost, o výměře 122 m2, parc. č. 339/5 – trvalý travní porost, o výměře 16 m2, k.ú. Janušov
  • změna usnesení ZM č. 872/22/17 ze dne 14.12.2017, kterým jim byl schválen prodej pozemku parc. č. 255/1 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu
  • změna usnesení ZM č. 288/8/15 ze dne 19.11.2015, kterým mu byl schválen prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 315/2 v k.ú. Edrovice, za účelem výstavby rodinného domu
  • změna usnesení ZM č. 675/18/17 ze dne 04.05.2017, kterým jim byl schválen prodej části pozemku pod stavbou garáže parc. č. 64 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova
 7. Žádost o změnu nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, Sokolovská č. 1291/50A, Rýmařov
 8. Žádosti o příspěvek z rozpočtu města v rámci Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2018
 9. Žádosti o příspěvek z rozpočtu města v rámci Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2018
 10. Různé
 11. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 12. Připomínky a náměty občanů
 13. Usnesení a závěr


Ing. Petr Klouda v. r.
starosta