... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek  14. prosince 2017 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 14.12.2017
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Rozpočet města na rok 2018 + aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
 5. Stav plnění věcného rámce akcí (integrovaný dokument)
 6. Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2016/2017
 7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí 2017 a plán práce kontrolního výboru rok 2018
 8. Zpráva o činnosti finančního výboru za 2. pololetí 2017 a plán práce finančního výboru na rok 2018
 9. Plán schůzí RM a zasedání ZM na rok 2018
 10. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje parc. č. 339/1 – trvalý travní porost, o výměře 365 m2, parc. č. 339/3 – trvalý travní porost, o výměře 207 m2, parc. č. 339/4 – trvalý travní porost, o výměře 122 m2, parc. č. 339/5 – trvalý travní porost, o výměře 16 m2, k.ú. Janušov
  • prodej pozemků parc. č. 120, parc. č. 119, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc. č. 121/1 a parc. č. 121/2 (na pozemku stojí stavba bez čp/če – LV 57), vše v k.ú. Janušov
  • prodej částí pozemků parc. č. 22/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 026 m2, parc. č. 37/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 462 m2, parc. č. 116/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 160 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 7 – trvalý travní porost, o výměře 277 m2, k.ú. Edrovice
  • prodej pozemku parc. č. 255/1 – trvalý travní porost, o výměře 956 m2, k.ú. Edrovice
  • prodej části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Edrovice
  • směna části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Edrovice
  • zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města Rýmařov
  • osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství (části pozemku parc. č. 23/2 v k.ú. Rýmařov
  • vykoupení části pozemku parc. č. 806/2 v k.ú. Rýmařov od JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, IČO 00032433, Masarykovo nám. č.p. 45/5, 789 19 Zábřeh
  • prodej části pozemku parc. č. 3445/2 v k.ú. Rýmařov
 11. Zrušení usnesení o poskytnutí půjčky SOR
 12. Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím
 13. Návrh na poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
 14. Návrh na poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám (nečlenům ZM) za výkon funkce v komisích, výborech a zvláštních orgánech města a návrh na zrušení usnesení rady města č. 4404/85/17 ze dne 04.12.2017
 15. Zásady pro poskytování peněžitého plnění pro fyzické osoby, neuvolněné a uvolněné členy zastupitelstva města zajišťující veřejné občanské obřady, s účinností od 01.01.2018
 16. Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) – rozpočet na rok 2018
 17. Program regenerace městské památkové zóny Rýmařov 2018 – 2022
 18. Žádost Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1 o předfinancování projektu
 19. Záměr rekonstrukce Městského muzea Rýmařov
 20. Různé
 21. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 22. Připomínky a náměty občanů
 23. Usnesení a závěr

 

Ing. Petr Klouda, v.r.
starosta