... Úvodní strana
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

TT MKCRStejně jako v minulých letech, i v roce 2018 bude probíhat program Podpora obnovy kulturních památek obcí s rozšířenou působností pod záštitou Ministerstva kultury. Zásady Programu a potřebné formuláře žádosti budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury ČR v průběhu ledna 2018. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Oproti minulým letům dochází k několika důležitým změnám:

  • program bude administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou 28. února 2018,
  • minimální procentuální spolupodíl žadatele se zvyšuje z 10 % na 20 %,
  • nebude vyhlašováno doplňkové kolo,
  • byla zrušena povinnost zasílat k finančnímu vypořádání restaurátorskou zprávu (v případě restaurátorských prací).

Žadatelé mohou podávat žádosti do 28. února 2018 prostřednictvím Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební úřad – úseku státní památkové péče. 

Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad