... Úvodní strana
Proč je letos u vánočního stromu méně figur?

TT betlemObčané i návštěvníci města si jistě všimli, nebo ještě všimnou, že letos stojí u vánočního stromu na náměstí jen postava Marie, Josefa a anděla. Proč?

Betlem maly

 

 

Na počátku vánočního příběhu nestojí Ježíšovo zrození, ale cesta, kterou musela vykonat jeho matka Maria a pěstoun Josef. Evangelista Lukáš začal tento příběh, který změnil běh světa, následovně: „Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.

Podle něj tedy Maria v pokročilém stádiu těhotenství následovala svého snoubence na cestě dlouhé přibližně 140 kilometrů. Do Betléma Judova dorazili jen oni dva, čas Ježíšova narození ještě nenastal. Nemohli se pohybovat rychle, takže přicházejí mezi posledními a není pro ně jiné místo než ve chlévě. Teprve tam spatří světlo světa jeho Spasitel a Vykupitel. Tvůrci letošního rýmařovského betléma se rozhodli tuto skutečnost ctít. Na počátku adventu proto najdete v prostoru pro něj vyhrazeném jen těhotnou Marii a Josefa, ostatní postavy budou „přicházet postupně“ a betlém zvolna „zalidňovat“ až do Štědrého dne. Divák-návštěvník tak má důvod chodit k němu opakovaně, stává se také poutníkem a betlém místem, kde se zkříží jeho cesta s cestami ostatních lidí – vždyť jsme četli, že Bůh v nich má zalíbení. A může stejně jako Maria vše v mysli zachovávat a rozvažovat o tom. Připomínat si pravý smysl Vánoc, to, že jsme jen poutníci životem, a hledat cíl naší pozemské cesty a přemýšlet o něm. Doba adventu má být dobou ztišení, usebrání a radostného očekávání. Ať je pro Vás takový i ten dvoutisící sedmnáctý.

Mgr. Vladimír Stanzel