... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek  9. listopadu 2017 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Předběžný program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 21.09.2017
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2017, Výhled hospodaření města k 31.12.2017 - rozpočtová opatření č. IV, II. návrh rozpočtu na rok 2018, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
 5. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2877 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 730 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 194 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 509 m2, k.ú. Janušov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 1570/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 500 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 2133 – trvalý travní porost o výměře 1 838 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje částí pozemků parc. č. 22/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 026 m2, část parc. č. 37/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 462 m2, část pozemku parc. č. 116/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 160 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje části pozemku parc. č. 7 – trvalý travní porost, o výměře 277 m2, k.ú. Edrovice
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 53 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 268 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje pozemku parc. č. 255/1 – trvalý travní porost, o výměře 956 m2, k.ú. Edrovice
  • prodej pozemku parc. č. 879/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 4 085 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. 2065 – zahrada, o výměře 269 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 2294/2 – zahrada, o výměře 783 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemku parc. č. 1282/19 – orná půda, o výměře 820 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej části pozemku parc. č. č. 3445/2, k.ú. Rýmařov
  • prodej pozemků parc. č. 363/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 370 m2, parc. č. 363/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m2, vše k.ú. Edrovice
  • bezúplatný převod pozemku parc. č. 486/1 – trvalý travní porost, o výměře 1 461 m2 v k.ú. Nová Ves u Rýmařova
  • uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o budoucí kupní smlouvě, týkající se prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 v k.ú. Rýmařov
  • schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, pod číslem BR/7/i/2017/HH – „Chodník na ulici Opavská, Rýmařov“ podél silnice II/445
  • vykoupení části pozemku parc. č. 806/2 v k.ú. Rýmařov
  • směna pozemků ve vlastnictví města Rýmařov s pozemky ve vlastnictví Lesy ČR, s.p. – IV. fáze -  k.ú. Ondřejov u Rýmařova – parc. č. 260/1, 316/6, 356, a 370/1 a v k.ú. Stránské - část parc. č. 354/11 a 1177
  • návrh na zrušení usnesení ZM č. 473/13/16 ze dne 23.06.2016 o prodeji pozemku parc. č. 1282/13 v k.ú. Rýmařov (lokalita „U Kaple“)
 6. Nabídka Komerční banky, a.s. na fixaci úroků u poskytnutých úvěrů – „zajištění úrokového rizika“
 7. Návrh na zařazení územní studie „U Statku“ Rýmařov do Integrovaného dokumentu města
 8. Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – ZŠ Rýmařov
 9. Účetní případ Kotelna na ZŠ Jelínkova 1
 10. Různé
 11. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 12. Připomínky a náměty občanů
 13. Usnesení a závěr

 

Ing. Petr Klouda, v.r.
starosta města