... Úvodní strana
Aktuální stav stavebních prací ve městě

TT stavbyV současné době vrcholí stavební sezóna a také Město Rýmařov je „stavebníkem“, který investuje mimo jiné do oprav místních komunikací a inženýrských sítí značné finanční prostředky, a je tak trochu „viníkem", že je naše město zasaženo značnou stavební činností.

 

V současné době se dokončují práce na opravě chodníků na Pivovarské ulici, které zahrnují výměnu obrubníků a předláždění povrchů do žulové mozaiky. Akce zahrnovala chodník Okružní ulice, kolem Domu zdraví (polikliniky), směrem k Husově ulici a také chodník na druhé straně komunikace, který začíná naproti poliklinice a vede kolem pivovaru až k náměstí Svobody, kde se napojil na již zrekonstruovaný chodník. Součástí těchto oprav byla i oprava původního asfaltového chodníku před ZŠ 1. máje do žulové mozaiky a nových obrubníků. Na uvedené práce bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost Ludvas Trade, s.r.o., za nabídkovou cenu 1.743 tis. Kč.

Další akcí, která se bude letos ještě realizovat, je chodník do průmyslové zóny. Jedná se o nově vybudovaný chodník s místem pro přecházení, který začíná u bytového domu na třídě Hrdinů č. 47 v Rýmařově (poslední dům ve směru na Ondřejov po levé straně) a je veden jako levostranný chodník směrem do průmyslové zóny, kde se napojí na stávající chodník. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost Ludvas Trade, s.r.o., za nabídkovou cenu 1.258 tis. Kč. Předpokládaný termín ukončení dle smlouvy o dílo je do 70 dnů od předání staveniště (tj. nejpozději do 21.12.2017). Dle nasazení zhotovitele na rekonstrukci chodníku na ul. Pivovarská se však předpokládá, že i tento chodník dokončí dříve než v uvedeném, nejzazším termínu. Jedná se o dlážděný chodník, proto je možné pokládku provádět i při nižších teplotách.

pdfChodník do průmyslové zóny

Ve 40. týdnu byly zahájeny stavební práce na výměně vodovodního řadu v Komenského ulici (investor spol. VaK Bruntál, a.s.), která navazuje na již provedenou opravu vodovodu v ulici Na Stráni a pokračuje směrem dolů, k ulicím Strálecká a Okružní. Město Rýmařov mělo informaci o této plánované rekonstrukci, a proto naplánovalo současně opravu dešťové kanalizace, která navazuje na již opravenou kanalizaci v ulici Na Stráni a pokračuje dále dolů, směrem do Strálecké ulice, kde se napojí na již zrekonstruovanou část kanalizace v ulicích Okružní a Strálecká. Jedná se celkově o cca 234 m dešťové kanalizace, která je nyní v havarijním stavu a je nutné ji před provedením nových povrchů opravit. S ohledem na provedení rýhy pro výměnu vodovodního řadu a hluboké rýhy pro výměnu dešťové kanalizace (hl. cca 2 m) byla oprava povrchů odložena na jaro roku 2018 (V zimním období dojde k dostatečnému zhutnění a sednutí provedených výkopů a v jarním období bude proveden nový povrch v celé délce úseku, včetně nové křižovatky při napojení ulice Komenského na Stráleckou. Po celé zimní období budou rýhy průběžně kontrolovány a dosypávány, aby byl umožněn neomezený přístup a provoz na této komunikaci).  Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., za nabídkovou cenu 1.742 tis. Kč (uvedená společnost provádí pro VaK Bruntál, a.s., rekonstrukci vodovodního řadu a stavební práce tak bude možné lépe koordinovat). Předpokládaný termín ukončení dle smlouvy o dílo je do 45 dnů od předání staveniště (tj. do 23.11.2017). Stavební práce na opravě kanalizace budou zahájeny ve 42. týdnu a práce budou postupovat od ul. Strálecká, směrem nahoru – k ul. Na Stráni. Zhotovitel přislíbil, že bude občany v dotčené lokalitě informovat o nutnosti přeparkování vozidel a nemožnosti příjezdu k nemovitosti po dobu výstavby (dle předpokladů se jedná o cca 3 dny, než bude položeno potrubí a rýha bude zasypána). Úseky budou prováděny po cca 20 m.

pdfKomenského ulice - dešťová kanalizace

V současné době probíhají stavební práce na Palackého ulici, které zahrnují odstranění asfaltového povrchu, částečnou opravu podloží a položení nových vrstev živičného povrchu. Začátek rekonstrukce je u budovy Městských služeb Rýmařov, s.r.o., a na druhé straně končí v křižovatce u objektu č.p. 740. Součástí prací je i propojení - komunikace mezi ulicemi Palackého a Bartákovou, kde budou osazeny obrubníky a bude zřízeno pravostranné stání (při pohledu z ul. Bartákova dolů). Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost JR STaKR, s.r.o., za nabídkovou cenu 4.671 tis. Kč. Součástí veřejné zakázky byla i rekonstrukce Máchovy ulice, která zahrnuje opravu podloží, částečnou úpravu kanalizace a položení nových vrstev živičného povrchu. Předpokládaný termín ukončení dle smlouvy o dílo je do 45 dnů od předání staveniště (Máchova ulice, tj. do 02.11.2017), a do 60 dnů od předání staveniště (Palackého ulice, tj. do 17.11.2017). V rámci koordinace stavebních prací se správcem vodovodního řadu - spol. VaK Bruntál, a.s., která má naplánovanou výměnu vodovodního řadu v Máchově ulici, bylo dohodnuto, že tyto práce budou ze strany správce zadány také spol. JR STaKR, s.r.o., který tak v rámci rekonstrukce komunikace provede i výměnu vodovodního řadu. S ohledem na výše uvedené však bude s největší pravděpodobností nutné, aby byl ze strany města prodloužen termín dokončení. Požadavkem města je, aby se před zimním obdobím provedli min. výkopové a zásypové práce a případné položení povrchů bylo provedeno až v jarních měsících. Vše bude záležet na klimatických podmínkách.

pdfKomunikace Palackého - 1. část

pdfKomunikace Palackého - 2. část

pdfKomunikace Palackého - 3. část

Další akcí, která bude ještě do zimního období zrealizována, je provedení kanalizačního řadu v ulici Julia Fučíka v Edrovicích. Akce je rozdělena na dvě dílčí části a to část „C“, která zahrnuje prodloužení stávajícího kanalizačního řadu a provedení 4 ks revizních šachet, pro budoucí zástavbu rodinných domů na pozemcích parc. č. 310, 311 a 312 v k.ú. Edrovice. Druhá část „B“ zahrnuje provedení nové (odlehčovací) trasy splaškové kanalizace v délce 40,10 m a 2 ks revizních šachet na pozemku parc. č. 106 v k.ú. Edrovice. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost JR STaKR, s.r.o., za nabídkovou cenu 1.247 tis. Kč. Předpokládaný termín ukončení dle smlouvy o dílo je do 45 dnů od předání staveniště (probíhá jednání o převzetí staveniště).

Obnova rybnika okruzniV současné době probíhají stavební práce na výstavbě (obnově) rybníka v místě původního zasypaného rybníku na Okružní ulici. Účelem je vytvoření nové retenční nádrže se schopností zadržení vody v krajině a regulace splavenin v příkopu odvádějícím srážkové vody podél ul. Okružní. Rybník bude užíván jako víceúčelová nádrž, která bude plnit především retenční, ekologicko-stabilizační a estetický účel. V současné době je již téměř dokončeno vlastní těleso nádrže, přívodní a odvodní těleso, včetně požeráku. Zbývá dokončit úpravu odvodňovacího příkopu, vysvahování terénu, osazení dluží a terénní úpravy. Na tuto akci má město schválenou žádost o dotaci z programu Ministerstva zemědělství, ve výši 80% způsobilých výdajů.

pdfObnova rybníka u základní školy - Okružní ulice

 

Parkovaci plochy teploDále pak probíhají stavební práce na zpevněných plochách v areálu společnosti TEPLO Rýmařov s.r.o., které zahrnují vybudování nového samostatného sjezdu, nové příjezdové a přístupové komunikace, včetně nové parkovací plochy v místě bývalé správní budovy - parkovací plocha bude rozměrů 25,0 x 5,0 m, celkový počet stání 9. Povrch parkovací plochy i příjezdové komunikace bude asfaltový, ohraničený betonovou obrubou a betonovou přídlažbou. Chodníkové plochy provedeny s povrchem ze zámkové dlažby, ohraničeny chodníkovými obrubami. Přístupové plochy budou doplněny o schodiště z betonových prefabrikátů, které zajistí propojení budovy dílen a prostoru mezi halami; dále pak nové oplocení areálu (jeho části) z pozinkovaných drátěných plotových panelů, venkovní osvětlení 9 ks led diodovými svítidly a provedení sadových úprav, spočívajících v založení trávníků, výsadbě stromů, keřových skupin a trvalkových záhonů. Na tuto zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála společnost Silnice Morava s.r.o., za nabídkovou cenu 2.878 tis. Kč (jednalo se o uchazeče druhého v pořadí, jelikož uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou z výběrového řízení odstoupil). Předpokládaný termín ukončení dle smlouvy o dílo byl 45 dnů, ale s ohledem na vyvolané práce nad rámce smlouvy o dílo (nutné provedení roznášecí desky pod bývalým střediskem, kde je nově řešena parkovací plocha), byl termín prodloužen na celkem 65 dnů od předání staveniště (předpoklad ukončení prací dle zhotovitele do 20.10.2017).

pdfZpevněné plochy - Teplo Rýmařov s.r.o.

Dalším záměrem města, na které je nyní vypsáno výběrové řízení na dodavatele je revitalizace Mudlového potoka. Jedná se o území koryta a okolí potoka, který protéká na okraji zemědělských pozemků, podél lesní cesty, na okraji lesa. Současná trasa potoka vznikla směrovými úpravami (narovnáním) původního přirozeného koryta potoka v rámci melioračních úprav. V rámci stavby se provede navrácení toku do jeho původního koryta. Nové koryto je navrženo přírodě blízkým způsobem, který bude umožňovat jeho přirozený vývoj s možností rozlivů. Součástí revitalizace je návrh mokřadních tůní a dalších revitalizačních prvků pro úkryty a rozvoj živočichů - např. plazníky, zimoviště. Součástí je i výsadba doprovodné vegetace. Na tuto akci má město schválenou žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, ve výši 100% způsobilých výdajů.

zipDokumentace - revitalizace Mudlového potoka

Kalolis

Výběrové řízení bude také v nejbližší době vypsáno na dodávku nového kalolisu na místní ČOV. Předmětem plnění strojní části je demontáž stávajícího pásového lisu a kompletní vystrojení nového pásového lisu na odvodnění kalu. Stabilizovaný kal z kalového hospodářství bude dávkován do lisu objemovým šnekovým čerpadlem. Odvodněný kal bude dopravován šnekovým dopravníkem na krytou skládku odvodněného kalu. Kalová voda bude odváděna do přítoku ČOV. S výměnou kalového lisu souvisí i výměna veškerých trubních rozvodů pro odvodnění kalu a dále přidružené stavební práce - výměna obkladů a dlažeb, dodávka a montáž nových dvoukřídlových zateplených vrat, výmalba a drobné stavební práce pro přípravu rozvodů vnitřní elektroinstalace a vnitřních rozvodů potrubí ke kalovému lisu. Předpokládaná hodnota je 5.010 tis. Kč.

V našem městě probíhají nyní také práce na výměně plynovodního potrubí v Okružní ulici, která dále zahrnuje výměnu potrubí směrem do Komenského ulice a dále trasu ve směru do Husovy ulice až po křižovatku s třídou Hrdinů. Tato část rekonstrukce měla být ukončena do 07.10.2017, ale s ohledem na vyvolanou změnu trasy plynovodu byl termín posunut do 15.11.2017.

Je jisté, že výše uvedené stavby přinesou svému okolí dočasné problémy v podobě zvýšené hlučnosti, prašnosti, provozu stavební techniky a dělníků, zhoršených podmínek pro docházku, možnost dojížďky a zásobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smířit. Odměnou za to budou nové komunikace, veřejná prostranství a životní prostředí, které zpříjemní život v místě bydliště a celkové zkvalitnění veřejných prostor našeho města.

S ohledem na průtahy v projednávání povolení a blížícího se zimního období, bylo u akcí rekonstrukce ulic Sadová (včetně nového parkoviště), Divadelní, U Rybníka a Čapkova rozhodnuto, že tyto práce budou v zimním období vysoutěženy a realizovány až v příštím roce.

Město podalo v průběhu roku žádost o dotaci na projekt chodník Ondřejov, který však s ohledem na sklonové a šířkové poměry nebyl v daném programu schválen, proto bude město žádat znovu, avšak v jiném programu, kde je velká pravděpodobnost, že projekt schválen bude. Program bude vypsán v zimním období a s ohledem na to se dá předpokládat zahájení stavebních prací v první polovině roku 2018. Dále město podalo žádost o dotaci na záměr nazvaný Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v Rýmařově (budova bývalého soudu) pro neformální a zájmové vzdělávání, které by rozšířilo prostory pro volnočasové aktivity Střediska volného času Rýmařov; dále pak žádost o dotaci na projekt bezbariérovosti Základní školy Rýmařov - budov Jelínkova 1 a 1. máje; a rovněž na chodník v Janovicích. U těchto akcí čekáme na administraci žádostí u poskytovatele dotace. Po jejich schválení by se akce ihned realizovaly.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov