... Úvodní strana
Provoz Technologického centra po několika letech

znak mestaMěsto Rýmařov již několik let využívá technologického centra, které zajišťuje přenos, uchování a bezpečné zpracování velkého množství digitalizovaných dokumentů pro úředníky a zprostředkovaně pro občany ve správním obvodu Rýmařov coby obce s rozšířenou působností (ORP).

 

Technologická centra pomáhají odstraňovat nadbytečné papírování, slouží k elektronizaci systému správy dokumentů a ke zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy. Podobně jako v krajích, i na úrovni obcí s rozšířenou působností vznikla moderně vybavená technologická centra.

logo IOP EU MMR web

Město Rýmařov získalo z Integrovaného operačního programu dotaci na zřízení technologického centra, které nyní tvoří technologickou základnu, bez níž by nebylo možné navazující projekty MV ČR realizovat. Projekt vzájemně propojuje všechny tři části: technologické centrum, které slouží i příspěvkovým organizacím, modernizaci elektronické spisové služby a vnitřní integraci úřadu.

85 % celkových způsobilých výdajů projektu pokryla dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Spoluúčast města byla 15 % celkových způsobilých výdajů projektu a nezpůsobilé výdaje projektu.

Po několika letech rutinního provozu je možné konstatovat, že dotační titul přinesl nemalou finanční úsporu pro Město Rýmařov i jeho příspěvkové organizace.

Město Rýmařov je nyní ve fázi před schválením dotačního titulu: Informační systémy města Rýmařova - 28. Výzva IROP - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - SC 3.2.

Předmětem projektu bude pořízení hardwaru a softwaru pro doplnění nových funkcionalit IS pro podporu provozních činnosti města Rýmařova a pořízení systému elektronických formulářů pro úplné elektronické podání. Předkládaný projektový záměr je koncipován tak, aby jeho realizací byly agendy vykonávané MěÚ podpořeny moderními prvky ICT a to s potenciálem zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb při dodržování principů 3E: hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.