... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek  21. září 2017 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 21. září 2017 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Předběžný program:

  1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 21.09.2017

- Zvolení návrhové komise

- Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení

2. Zpráva o činnosti rady města

3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města

4. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2017, rozpočtová opatření + I. návrh rozpočtu na rok 2018

5. Aktualizace cen prodeje nemovitostí, výše nájemného z pozemků a nebytových prostor města

6. Majetkové záležitosti

- záměr prodeje pozemků parc. č. 283/2 – trvalý travní porost, o výměře 3 m2, parc. č. 290/1 – trvalý travní porost, o výměře 24 m2, parc. č. 291 – trvalý travní porost, o výměře 305 m2, parc. č. 297 – trvalý travní porost, o výměře 2 000 m2, parc. č. 290/1, parc. č. 283/2, části pozemku parc. č. 297 a části pozemku parc. č. 291, vše v k.ú. Ondřejov u Rýmařova

- záměr prodeje části pozemku parc. č. 1474 – zahrada o výměře 948 m2, k.ú. Rýmařov

- záměr prodeje pozemku parc. č. 2201 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 111 m2, k.ú. Rýmařov

- záměr prodeje části pozemku parc. č. 879/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 4 085 m2, k.ú. Rýmařov

- záměr prodeje části pozemku parc. č. 2065 – zahrada, o výměře 269 m2, k.ú. Rýmařov

-  záměr prodeje pozemků parc. č. 120, parc. č. 119, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc. č. 121/1 a parc. č. 121/2 (na pozemku stojí stavba bez čp/če), vše v k.ú. Janušov

- záměr prodeje pozemků parc. č. 2069 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, parc. č. 2070 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 303 m2, vše k.ú. Rýmařov

- záměr prodeje části pozemku č. 3104/2 – trvalý travní porost, o výměře 2 147 m2, k.ú. Rýmařov

- prodej část parc. č. 54/3, část parc. č. 56/1, část parc. č. 59/1, část parc. č. 80/1, část parc. č. 80/2, část parc. č. 113/2, parc. č. 56/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/3, vše v k.ú. Rýmařov

- prodej část parc. č. 3445/2, k.ú. Rýmařov

- směna části pozemku parc. č. 1037 v k.ú. Rýmařov za pozemek parc. č. 5 – zahrada o výměře 481 m2 v k.ú. Janušov

- vykoupení části pozemku parc. č. 1083/34 v k.ú. Stránské

- záměr prodeje pozemku parc. č. 363/1 a pozemku parc. č. 363/2 v k.ú. Edrovice

- záměr prodeje pozemku parc. č. 1282/19 a pozemku parc. č. 2294/2, vše v k.ú. Rýmařov

- vykoupení pozemku parc. č. 255/3 v k.ú. Edrovice

- vykoupení části pozemku parc. č. 1414 v k.ú. Rýmařov

- odkoupení pozemku parc. č. 781/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Rýmařov

- uplatnění předkupního práva a odkoupení stavby garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 163 v k.ú. Rýmařov ve vlastnictví města

- odkoupení pozemku parc. č. 501/2 v k.ú. Jamartice

- záměr směny pozemků parc. č. 35 a parc. č. 39, vše v k.ú. Jamartice, ve vlastnictví města Rýmařov, za pozemky parc. č. 302/5, parc. č. 303/3, parc. č. 486/2 a parc. č. 669/7, vše v k.ú. Jamartice

- prodloužení termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/21 a pozemku parc. č. 1282/31, vše v k.ú. Rýmařov

- záměr směny pozemků parc. č. 373/3, 374, 377/1, 377/3, 382/2, 391/11, 416, 418, 491/2, 496/7, 588/1, 588/2, 634/2, 634/6, 643/2 v k.ú. Jamartice, parc. č. 3041/3, 3042, 3045, 3046/2, 3249, 3257/1, 3258, 3264, 3277, 3279 v k.ú. Rýmařov, parc. č. 418/2 v k.ú. Dolní Moravice, parc. č. 328/3 , 329/1, 350/1, 350/2, 357, 367/2, 368/2, 369/2, 371/3, 381/7, 381/8 v k.ú. Edrovice, parc. č. 413/9 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 240/1 v k.ú. Janovice u Rýmařova, parc. č. 805/2, 809, 817, 832/8, 2230, 2235 v k.ú. Velká Štáhle, vše ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., za pozemky parc. č. 191, 193, 194, 260/1, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279/1, 280, 316/6, 318/5, 356, 361/1, 361/2, 362, 363, 370/1, 376 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova, parc. č. 354/11 – část, 1177 v k.ú. Stránské, vše ve vlastnictví Města Rýmařov

- prodej pozemku parc. č. 88/2, vč. stavby garáže bez čp./če., k.ú. Rýmařov

- záměr prodeje pozemku parc. č. 98/1, jehož součástí je stavba objektu k bydlení č.p. 6, a pozemku parc. č. 99, vše v k.ú. Edrovice

7. Žádost o změnu nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, Sokolovská č. 1291/50A, Rýmařov

8. Žádost o prominutí poplatku z prodlení

9. Výběrové řízení Moravskoslezského kraje na dodavatele autobusové dopravy na zajištění dopravní obslužnosti v regionu Rýmařovska v letech 2019 – 2028

10. Aktualizace OZV o místním poplatku „za odpady“ od 1.1.2018

11. Vyhlášení Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2018

12. Vyhlášení Programů podpory sportu a tělovýchovy v Rýmařově na rok 2018

13. Projekt Sdružení obcí Rýmařovska „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“

14. Žádosti příspěvkových organizací o navýšení neinvestičního příspěvku

15. Rekonstrukce školní kuchyně Mateřské školy Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

16. Žádost Společenství Romů na Moravě

17. Různé

18. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města

19. Připomínky a náměty občanů

20. Usnesení a závěr

 

Ing. Petr Klouda, v.r.
starosta města

 

Doplněný program bude k dispozici zde nejpozději 18.09.2017.