... Úvodní strana
Slavnostní předání Jungmanovy ulice

znak mestaV úterý 29. srpna 2017 starosta Ing. Petr Klouda a místostarostka Mgr. Marcela Staňková, DiS. slavnostně otevřeli rekonstruovanou Jungmanovu ulici.

Stavební práce probíhaly ve dvou na sebe časově navazujících etapách. Stavební práce první etapy byly realizovány v prostoru před bytovými domy na Radniční ulici od stávající linie dlážděné komunikace až ke křižovatce s Havlíčkovou ulicí, druhou etapu představovala rekonstrukce části před bytovými domy na Jungmanově ulici a zadní částí supermarketu CA-VA a linií, která byla ohraničena dlážděnou komunikací z obou stran.
Byly vybourány stávající nevyhovující asfaltové a betonové podkladní vrstvy konstrukce vozovky, stávající konstrukce chodníků pro pěší k jednotlivým vchodům bytových domů, vybourány betonové zídky u plochy pro zásobování u supermarketu CA-VA a betonové schodiště k bytovému domu Jungmanova 7, rovněž byla zrušena všechna pískoviště.
Pro nové těleso konstrukce vozovky a parkovacích stání byly na pojezdovou vrstvu s ohledem na městskou památkovou zónu použity žulové kostky rozměru 10/10, po stranách komunikace ukončeny kamennými obrubníky. V zájmovém území bylo vybudováno celkem 44 kolmých parkovacích stání, z toho 3 parkovací místa pro imobilní občany.
Nášlapná vrstva je opět s ohledem na památkovou zónu tvořena jako v ostatních středových částech města ze žulové mozaiky 6/6, po stranách ukončených betonovým obrubníkem. Umístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad je řešeno centrálně na dvou místech - plochy pro kontejnery byly ohraničeny oplocením z pletiva s osazením popínavých rostlin.
V rámci stavebních prací byla provedena výměna trubního vedení dešťové kanalizace, nové vpusti, výměna sloupů veřejného osvětlení a v konečné fázi provedena výsadba stromů a keřů. Zelené plochy byly doplněny vrstvou ornice a osety travním semenem.
V odpočinkové zóně – na místě původního asfaltového hřiště - bylo vybudováno nové dětské multifunkční hřiště s herními prvky, lavičkami a ostatním mobiliářem.
Stavební práce realizovala firma AWT Rekultivace a.s., Havířov, která vyhrála ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 5.519.699,17 Kč. Stavební práce byly zahájeny dne 29. května 2017 a předání stavby proběhlo dne 24. srpna 2017. Zahájení stavebních prací předcházela nutná výměna vodovodního řadu ze strany společnosti VaK Bruntál, a.s.
Děkujeme občanům města a zejména obyvatelům Jungmanovy ulice, kteří byli vstřícní a shovívaví a umožnili tak bezproblémovou realizaci.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Jung 101 Jung 102 Jung 001 Jung 011 

Jung 002 Jung 012 Jung 003 Jung 013