... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek  29. června 2017 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 29. června 2017 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Předběžný program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova ze dne 29.06.2017
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o stavu kultury ve městě za rok 2016
 5. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2017, výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č. II
 6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí 2017
 7. Zpráva o činnosti finančního výboru za 1. pololetí 2017
 8. Majetkové záležitosti
  • prodej části  parc. č. 1570/1, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej části parc. č. 2121 a parc.č. 2133, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej části parc. č. 54/3, 56/1, 59/1, 80/1, 80/2, 113/2, pozemku parc. č. 56/4, 116/2, 116/3 k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej parc. č. 3445/2, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej parc. č. 88/2 vč. stavby garáže, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej parc. č. 1302, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 1742, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 3318, k.ú. Rýmařov
  • schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, pod číslem BR/5/i/2017/HH – „Rekonstrukce MK Komenského, Rýmařov“ a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, pod číslem BR/6/i/2017/HH – „Projektová dokumentace – přechody pro chodce, Janovice“
  • převod části pozemku parc. č. 1938/2, k.ú. Rýmařov
  • zrušení usnesení ZM o prodeji nemovitého majetku města č. 552/15/16 a č. 54/3/14
  • Stránské č.p. 48 na pozemku st. parc. č. 116, k.ú. Stránské – návrh na demolici objektu
  • Rýmařov č.p. 386 na ulici Revoluční 6 na pozemku parc. č. 2012, k.ú. Rýmařov – návrh na demolici objektu
 9. Program Spolufinancování výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Rýmařova z rozpočtu města na rok 2018 a 2019 (příspěvek města ve výši 7.500 Kč na jednu úspěšnou žádost) v rámci programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva v letech 2018 a 2019
 10. Žádost o příspěvek z rozpočtu na provoz spolku – Spolek přátel ZUŠ Rýmařov
 11. Žádost SK Jiskra, z.s. o příspěvek na účast fotbalového oddílu v Moravskoslezské fotbalové lize
 12. Žádost ZUŠ Rýmařov o půjčku k dofinancování projektu
 13. Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) – závěrečný účet za rok 2016, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOR za rok 2016, zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016, rozpočet SOR na rok 2017
 14. Uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru s KB, a.s. na zateplování bytových domů z IROP
 15. Městské divadlo Rýmařov, z.s. - zpráva o činnosti spolku, žádost o přehodnocení usnesení o demolici objektu Divadelní č. 4564/13, Rýmařov
 16. Volba přísedících u okresního soudu
 17. Různé
 18. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 19. Připomínky a náměty občanů
 20. Usnesení a závěr

 

Ing. Petr Klouda, v.r.

starosta města