... Úvodní strana
Nejvýznamnější letošní investice v Rýmařově

TT stavbyV našem městě v současné chvíli probíhá již značná stavební činnost, která nese řadu omezení a dočasnou změnu dopravních značení. Řada staveb, které byly zahájeny již loni, jsou ve fázi dokončení a nyní se zahajují stavby nové.

Jedná se o:

Splašková a dešťová kanalizace u ZŠ 1. máje

Stavba zahrnuje dešťovou kanalizaci u objektu tělocvičny pro napojení dešťových svodů včetně

provedení úprav okapového chodníku kolem tělocvičny (odvodňovací drenážní rýha se svislou hydroizolací). Dále pak výměnu splaškové kanalizace od kuchyně při ZŠ 1. máje, včetně osazení nového lapáku tuků. Stavební práce byly přerušeny z klimatických důvodů a nyní se v pracích pokračuje. Předpoklad dokončení je cca 14 dnů. Na tyto stavební práce bude navazovat investice města spočívající v rozšíření stávajícího sportoviště při ZŠ 1. máje.

Sportoviště u ZŠ 1. máje

Nová venkovní sportoviště v areálu ZŠ Rýmařov na ulici 1. máje v Rýmařově budou obsahovat víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem, hřiště pro plážový volejbal,  dva sektory pro vrh koulí a odpočinkovou zónu zahrnující cvičební prvky pro street workout a mobiliář (lavičky, stolky, odpadkové koše, altán). Jednotlivá hřiště budou oplocena a budou navzájem propojena chodníkovými plochami. Součástí projektu je i odvodnění drenážním systémem se zaústěním do stávající dešťové kanalizace. Rekonstrukce doplní již stávající atletický ovál a bude tak zřízeno jedno velké víceúčelové sportoviště, které není ve městě takto komplexně nikde vytvořeno.
Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost sport cité s.r.o., se sídlem Bílovice 519, 687 12  Bílovice, s nabídkovou cenou 5 343 500 Kč. Na dostavbu sportoviště při ZŠ není možné získat podporu z národních ani evropských dotačních programů, a proto bude celá částka hrazena z rozpočtu města. Kdybychom chtěli akci realizovat jako vybavení pro volnočasové aktivity, bohužel bychom nebyli schopni prokázat registrovanou základnu sestavenou z naší mládeže. Většina dotačních programů je směřována právě sem – mimoškolské zařízení a podpora mládeže. Délka realizace akce je 90 kalendářních dnů od předání. Předpoklad a požadavek města je dokončit stavbu v průběhu letních prázdnin.

pdfPodrobný plán rekonstrukce 2.99 MB

Opravy místních komunikací

Město jako každý rok provádí v současné době opravy místních komunikací v podobě pozimních zástřiků a oprav chodníků. V připravovaných akcích pro letošní rok jsou dále opravy chodníků mezi ulicemi 1. máje a Pivovarskou, oprava chodníků na ulicích Bartákova, Nádražní, Žižkova a dalších. Do oprav bude dále zahrnuta rekonstrukce komunikace Palackého ulice a pravděpodobně i kompletní rekonstrukce ulic Sadová (včetně nového parkoviště), Divadelní a Čapkova, kde však stále čekáme na zpracování kompletních dokumentací a vydání příslušných povolení, a dále také na přístup společnosti VaK Bruntál, a.s., která má v uvedených ulicích naplánovanou výměnu vodovodního řadu. V zájmu města je, aby se rekonstrukce dokončily do začátku zimního období, a s tímto ohledem bude o konečném rozsahu rekonstrukcí vybraných ulicí rozhodnuto (podle koordinace výstavby a délky realizace).

Oprava správní budovy hřbitova

V současné době probíhá oprava správní budovy hřbitova, která zahrnuje výměnu střešní krytiny a podkladních vrstev, opravu fasády a opravu oken. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála spol. RÝMSTAV CZ spol s r.o. s nabídkovou cenou 587 348 Kč. Délka realizace je 45 dnů.

Rekonstrukce Jungmanovy ulice

Stavební práce budou prováděny ve dvou na sebe časově navazujících etapách.
Stavební práce 1. etapy budou realizovány v prostoru před bytovými domy na ulici Radniční 2, 4 a 6 od stávající linie dlážděné komunikace až ke křižovatce s Havlíčkovou ulicí; stavební práce 2. etapy budou realizovány před bytovými domy na Jungmanově ulici 1, 3 a 5 a zadní částí marketu CA&VA a linií, která je ohraničena dlážděnou komunikací z obou stran.
Budou vybourány stávající nevyhovující asfaltové a betonové podkladní vrstvy konstrukce vozovky,  stávající konstrukce chodníků pro pěší k jednotlivým vchodům bytových domů, bude zbourána betonová zídka u plochy pro zásobování marketu CA&VA, bude zbouráno betonové schodiště k bytovému domu Jungmanova 7 a rovněž budou zrušena všechna pískoviště.
Pro konstrukci vozovky a parkovacích stání budou na pojezdovou vrstvu použity žulové kostky rozměru 10/10, po stranách bude komunikace ukončena kamennými obrubníky. V území bude vybudováno celkem 45 kolmých parkovacích stání, z toho 3 parkovací místa pro imobilní občany.
Nášlapná vrstva chodníků bude tvořena ze žulové mozaiky o rozměru 6/6, po stranách bude ukončena kamenným obrubníkem. Umístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad je řešeno centrálně na dvou místech - u tržnice a za domem Jungmanova 2. Plochy pro kontejnery budou ohraničeny oplocením z pozinkovaného pletiva s osazením popínavých rostlin.
V rámci stavebních prací bude provedena výměna trubního vedení dešťové kanalizace, výměna sloupů veřejného osvětlení a v konečné fázi bude provedena výsadba stromů a keřů. Zelené plochy budou doplněny vrstvou ornice a budou osety travním semenem.
V odpočinkové zóně – na místě původního asfaltového hřiště - bude vybudováno nové dětské multifunkční hřiště s herními prvky, lavičkami a ostatním mobiliářem.
Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost AWT Rekultivace a.s., Havířov, s nabídkovou cenou 5 519 699,17 Kč. Stavební práce budou zahájeny dne 29.05.2017 a předpokládáme jejich dokončení do 31.08.2017.
Zahájení stavebních prací musela předcházet nutná výměna vodovodního řadu, kterou už v pondělí 22.května 2017 zahájila společnost VaK Bruntál, a.s.

Mapka Jungmanova Jungmanova_01 Jungmanova 02 Jungmanova 03

pdfPodrobný plán rekonstrukce 674.3 KB

Parkoviště na náměstí Svobody

V rámci stavby budou odstraněny původní, nevzhledné betonové panely, které budou nahrazeny novými, dlážděnými plochami ze žulové kostky. Z bezpečnostních důvodů nebyl povolen stávající výjezd na Hornoměstskou ulici, a proto bude zřízen výjezd z nového parkoviště na ul. 1. máje. V rámci nových ploch vznikne celkem 16 míst, z toho jedno pro imobilníobčany, a dále 4 nová místa u bytového objektu. Součástí nového parkoviště je výsadba zeleně zahrnující nové stromy, keře a zahradní rostliny. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost  JR STaKR s.r.o., Bruntál, s nabídkovou cenou 1 007 967,50 Kč. Stavební práce byly zahájeny v úterý 23. května 2017 a předpokládáme jejich dokončení do 60 dnů od zahájení.

Mapka parkoviste

 pdfPodrobný plán rekonstrukce 965.66 KB

Oprava komunikace mezi ulicemi Okružní a Na Stráni

Na komunikaci budou provedeny udržovací práce spočívající v celoplošném odfrézování stávajícího živičného krytu vozovky, odstranění stávajících betonových obrubníků a odstranění pařezu. V rámci stavby budou po obou stranách komunikace osazeny nové betonové obrubníky. Součástí bude dodávka a montáž uliční vpustí, výšková úprava kanalizační šachty, liniového žlabu a vtokových mříží uličních vpustí. Konstrukce vozovky bude provedena pokládkou nové ložné a obrusné vrstvy z asfaltobetonové směsi včetně infiltračního a spojovacího postřiku. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála spol. SILNICE MORAVA s.r.o., Krnov, s nabídkovou cenou 835 916,93 Kč. Stavební práce budou zahájeny 5. června 2017 a předpokládáme jejich dokončení do 60 dnů od zahájení.

Rybník na Okružní ulici – v areálu ZŠ 1. máje

Na místě původního zasypaného rybníku bude vystavěn nový rybník. Účelem je vytvoření nové retenční nádrže se schopností zadržení vody v krajině a regulace splavenin v příkopu odvádějícím srážkové vody podél Okružní ulice. Rybník bude užíván jako víceúčelová nádrž, která bude plnit především retenční, ekologicko-stabilizační a estetický účel. Na záměr má město příslib dotace z Ministerstva zemědělství ČR a v současné době připravuje výběrové řízení na zhotovitele.

Mapka rybnik

 pdfPodrobný plán rekonstrukce 2.71 MB

Zpevněné plochy v areálu spol. Teplo Rýmařov

Pro zaměstnance a návštěvníky sídla společnosti TeploRýmařov s.r.o. bude vybudováno nové vnitroareálové parkoviště. Stavba zahrnuje demontáž stávajících zpevněných ploch z betonových silničních panelů, novou příjezdovou komunikaci, nový samostatný sjezd směrem k čistírně, nová parkovací, dlážděná místa pro parkování zaměstnanců a návštěv. Součástí projektu je také zřízení nových chodníkových a zpevněných ploch spojujících jednotlivé budovy s novou parkovací plochou, dále veřejné osvětlení v prostoru areálu, odvodnění, odstranění stávajícího a vybudování nového oplocení areálu a odstranění všech přebytečných zpevněných ploch včetně nahrazení novou sadovou výsadbou. Předpokládaná (rozpočtová) cena je 2,2 mil. Kč bez DPH, která se pravděpodobně výběrovým řízením sníží. Předpokládáme zahájení stavebních prací v prvním týdnu v červenci a dokončení do 45 dnů.

 Mapka Teplo

pdfPodrobný plán rekonstrukce 1.24 MB

Mimo uvedené akce zadané městem probíhají ve městě investiční akce jiných zadavatelů - například rekonstrukce plynovodu na ulicích Sokolovská a Okružní (od polikliniky po kotelnu Teplo Rýmařov, s.r.o.), kterou provádí firma RWE GasNet a její dokončení předpokládá v polovině července 2017, nebo oprava vodovodu na Komenského ulici směrem ke Strálecké ulici a na Palackého ulici, kterou provádí VaK Bruntál, a.s.

O dalších investicích Vás budeme průběžně informovat. Je jisté, že stavby přinesou svému okolí dočasné problémy v podobě zvýšené hlučnosti, prašnosti, provozu stavební techniky a dělníků, zhoršených podmínek pro docházku, možnost dojížďky a zásobování, které ale nelze nijak obejít a je nezbytné se s nimi smířit. Odměnou za to budou nové komunikace, veřejná prostranství a životní prostředí, které zpříjemní život v místě bydliště a celkově zkvalitní veřejný prostor našeho města.

 

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov