... Úvodní strana
Zápis do mateřské školy v Rýmařově

znak mestaNovela školského zákona pozměnila předškolní vzdělávání hned v několika věcech. Nejpodstatnější změnou je povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let.

Rodiče a zákonní zástupci dětí (dále jen „rodiče“) mají několik možností, jak požadavku zákona vyhovět.

  • docházka dítěte do mateřské školy, kam jsou v tomto případě děti přijímány přednostně (vztahuje se pouze na děti s trvalým pobytem v Rýmařově). Předškolní vzdělávání je pro předškoláky bezplatné, rodiče hradí za dítě pouze stravné. Informace k zápisu dítěte do mateřské školy naleznete níže.
  • individuální vzdělávání dítěte musí rodič v době zápisu, nejpozději však do konce května, oznámit písemně ředitelce mateřské školy. Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Dítě v tomto případě může být vzděláváno rodičem nebo jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než mateřskou školu. Rodiče však musí zajistit účast dítěte na ověření úrovně osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole - nejedná se o zkoušku, rodič pouze obdrží doporučení pro další postup vzdělávání.
  • vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, které si rodič sám dohodne s ředitelem této školy. V Rýmařově tyto třídy ZŠ Jelínkova 1 ani ZŠ Školní náměstí 1 nezřizuje, pokud by tedy rodiče měli o tento typ vzdělávání dítěte zájem, musejí se obrátit na jinou základní školu dle vlastního výběru. Přijetí dítěte k tomuto typu vzdělávání však rodiče musí písemně oznámit ředitelce MŠ Rýmařov.
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky. I zde musí rodiče přijetí dítěte oznámit ředitelce MŠ Rýmařov.

Pokud rodiče nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, nebo jej přihlásí, ale dítě se nebude bez omluvy vzdělávání účastnit, vystavují se stíhání za přestupek, který může být pokutován do výše 5 000,00 Kč.

Jak bude v letošním roce organizován zápis do mateřské školy v Rýmařově? Rodiče mohou se svými dětmi navštívit postupně všechna pracoviště školy, prohlédnout si interiér, vybavení, seznámit se s pedagogy a prostředím školy. Rodiče si s dětmi mohou pohrát, zapojit se do připravených her a činností, informovat se o zaměření jednotlivých pracovišť a prostudovat si jednotlivé vzdělávací programy.

Dny otevřených dveří jsou naplánovány v těchto termínech:

Mateřská škola Rýmařov, Zámecký park 6, Janovice 24.04.2017 14:30-16:30
Mateřská škola Rýmařov, Revoluční 30 25.04.2017 14:30-16:30
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3 26.04.2017 14:30-16:30
Mateřská škola Rýmařov, 1. máje 11 27.04.2017 14:30-16:30

Při návštěvě školy si rodiče mohou vyzvednout formulář pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud na to zapomenou, nic se neděje - žádost je možno si stáhnout na internetových stránkách školy www.msjelinkova.cz. Žádost má dvě strany - první stranu vyplňují rodiče, druhou pak potvrdí dětský lékař. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení nebo registrujícího lékaře.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. Děti mladší 5 let mohu být přijaty, jen pokud se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost včetně potvrzení lékaře přinesou rodiče osobně na ředitelství školy ve středu 10. května 2017 v době od 08:00 do 16:30. Jde o administrativní jednání, proto doporučujeme příchod bez dítěte. K zápisu je nutno přinést také rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce (doklad o tom, že je dítě přihlášeno k trvalému pobytu v Rýmařově). Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude řádně zaregistrována a její vyřízení podléhá správnímu řádu. Pro nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí je vzhledem k provozním podmínkám školy vyhrazen termín 24. května od 13:00 do 16:00, po dohodě s ředitelkou je samozřejmě nahlížení do spisu možné kdykoli. Stejně tak se rodiče jako účastníci správního řízení mohou vyjadřovat k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Ve správním řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy podle následujících priorit:

  1. Děti, které k 31. srpnu 2017 dovrší pět let věku a vztahuje se na ně povinnost předškolního vzdělávání dle zákona.
  2. Děti, které k 31. srpnu 2017 dovrší čtyři roky věku a vztahuje se na ně přednost při přijímání k předškolnímu vzdělávání dle zákona.
  3. Ostatní děti s trvalým pobytem v Rýmařově k pravidelné celodenní docházce dle data narození dítěte (tj. od nejstarších k nejmladším) do případného naplnění kapacity školy.
  4. Děti, které nemají trvalý pobyt v Rýmařově k pravidelné celodenní docházce dle data narození dítěte (tj. od nejstarších k nejmladším) do případného naplnění kapacity školy.
  5. Ostatní děti.

K požadavkům rodičů lze přihlédnout pouze při opakované žádosti, tj. dítě nepřijaté k předškolnímu vzdělávání v minulém školním roce, případně v případě umístění dětí na konkrétní pracoviště, pokud se na stejném pracovišti vzdělává sourozenec dítěte.

Na rozhodnutí o přijetí dítěte má ředitelka mateřské školy ze zákona lhůtu 30 dnů, ve složitějších případech pak až 60 dnů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a v jednotlivých budovách mateřské školy vždy u vstupu do budovy a v šatnách. Zveřejněny nebudou jména nebo osobní údaje dětí či rodičů, ale registrační čísla podaných žádostí.

Kontaktní údaje:
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, okres Bruntál
Jelínkova 3, 795 01 Rýmařov
tel. 732 786 713
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Webové stránky: www.msjelinkova.cz

Božena Jarošová, ředitelka MŠ Rýmařov