... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 4. května 2017 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

  

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 4. května 2017 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Předběžný program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova ze dne 04.05.2017
 2. Zvolení návrhové komise¨
 3. Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 6. Závěrečný účet města za rok 2016
 7. Schválení účetní závěrky města za rok 2016
 8. Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2017, výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č. I
 9. Hospodářské výsledky společností Teplo, Městské služby a Spojené lesy s.r.o. za rok 2016
 10. Zpráva o hospodaření Bytermu Rýmařov za rok 2016
 11. Situace ve společnosti VaK Bruntál, a.s.
 12. Plnění Integrovaného dokumentu (ID) města k 30.04.2017
 13. Majetkové záležitosti
  • prodej parc. č. 2295/4, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej části parc. č. 3315, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej parc. č. 1302, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej parc. č. 2069, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej parc. č. 1742, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej části parc. č. 3318, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej parc. č. 152, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej parc. č. 27, parc. č. 28/1, parc. č. 30 a parc. č. 238/1, vše v k.ú. Stránské (záměr)
  • prodej části parc. č. 855/11, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej parc. č. 3303, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • prodej parc. č. 241, k.ú. Stránské
  • prodej parc. č. 200, k.ú. Edrovice
  • prodej části parc. č. 64, k.ú. Ondřejov u Rýmařova
  • prodej části parc. č. 1083/17 a 1083/24, k.ú. Stránské
  • prodej části parc. č. 316 a 320, k.ú. Edrovice
  • prodej parc. č. 966/1, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 2646/13 a části parc. č. 2425, vše k.ú. Rýmařov
  • žádost o náhradu škody – vícepráce
  • smlouva o budoucí smlouvě darovací „Pěší komunikace k průmyslové zóně Rýmařov“
  • zrušení platnosti usnesení ZM č. 471/13/16 ze dne 23.06.2016
  • žádost o převod části parc. č. 1938/2, k.ú. Rýmařov
  • směna pozemku parc. č. 5, k.ú. Janušov za část pozemku parc. č. 1037, k.ú. Rýmařov
  • vykoupení části parc. č. 557, k.ú. Janušov a části parc. č. 540, k.ú. Janušov
  • vykoupení části parc. č. 1127/1, k.ú. Rýmařov
  • vykoupení části parc. č. 661, k.ú. Rýmařov
  • podání žádosti o převod pozemku parc. č. 2/1, 5/1, 222, 223, 225/1, 229, vše k.ú. Janovice u Rýmařova
 14. Řešení užívacího vztahu při umístění optické sítě společnosti Easy Control Morava, s.r.o. do nemovitostí města
 15. Investiční účelová dotace z rozpočtu MSK pro JSDH
 16. Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu MSK pro JSDH
 17. Doplněné žádosti o příspěvek z Programů podpory tělovýchovy a sportu na rok 2017
 18. Žádost Městského muzea Rýmařov o dofinancování projektu „Zahrada Františka Vaňáka“
 19. Žádost Rýmařovsko, o.p.s. o poskytnutí půjčky na realizaci projektu „Odhalte naše tajemství“
 20. Petice o odvolání starosty města z funkce
 21. Výkup objektu na ulici Revoluční 386/6 včetně pozemku
 22. Výkup nemovitostí v k.ú. Edrovice - parc. č. 121 vč, RD a parc. č. 122
 23. Výkup části výrobního areálu na ulici 8. května v Rýmařově
 24. Vykoupení objektu náměstí Míru č. 1269/29a a 29b a pozemku parc. č. 699, k.ú. Rýmařov
 25. Demolice holobytů na ulici Julia Fučíka 14A, 14B, 14C v Rýmařově – Edrovicích
 26. Zateplování bytových domů z IROP – aktuální informace, doplnění o objekt Tomáše Matějky č. 823/3
 27. Žádost o změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, Julia Sedláka č. 833/26, Rýmařov
 28. Zpráva o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor k 31.03.2017
 29. Příprava lokality pro uložení výkopového a inertního materiálu
 30. Prodloužení platnosti 2. komunitního plánu sociálních služeb
 31. Návrh na vydání změny obecné závazné vyhlášky o nočním klidu
 32. Zrušení platnosti usnesení ZM č. 646/17/17 ze dne 02.02.2017 – dražba závodu
 33. Různé
 34. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 35. Připomínky a náměty občanů
 36. Usnesení a závěr

Ing. Petr Klouda, v.r.

starosta města