... Úvodní strana
Informace k aktuálním platbám poplatků města

znak mestaV těchto dnech jsou občanům rozesílány k úhradě tři typy složenek.

Jedná se o úhrady:

  • místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [další informace Jana Kopečková: tel. 554 254 156, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , II. patro radnice, dveře č. dveří 301],
  • místního poplatku ze psů [další informace Jana Jánská: tel. 554 254 100, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , přízemí radnice – podatelna, pokladna],
  • nájemného z pozemků, užívaných na základě nájemních smluv uzavřených s městem Rýmařov [další informace Ing. Gabriela Radilová Vorlová: tel. 554 254 152, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , II. patro radnice, dveře č. 309].

Částka uvedená na složence souvisí především s platbou za rok 2017, ale mohou v ní být započítány i případné nedoplatky či přeplatky z předchozích let.

Za nejjednodušší formu úhrady lze považovat bezhotovostní převod, kde je i možnost dopředu nastavit den splatnosti. Poplatník se tak vyhne možným frontám na přepážkách pošty, banky či podatelny města. Při úhradách převodem na účet, věnujte prosím pozornost zejména uvádění správného variabilního symbolu. Pokud slučujete do jedné platby poplatky za celou domácnost, tedy odpady, psa i nájem z pozemku, je nutné uvést jeden z variabilních symbolů (nejlépe odpady) a do popisu pro příjemce sdělit podrobnosti (další VS nebo dostatečný slovní popis, např. Novákovi-4x odpady, pes, nájem z pozemku apod.), abychom mohli správně přiřadit připsané úhrady. Při sloučení plateb je třeba si uvědomit, že částka by měla přesně korespondovat se zaslanou složenkou – pokud tedy chcete např. zaplatit v domácnosti nyní jen ½ poplatku, je třeba to v popisu jednoznačně uvést, aby bylo zřejmé, kdo, kolik a za co uhradil. Poplatky lze samozřejmě zaplatit také v hotovosti nebo platební kartou na podatelně-pokladně MěÚ Rýmařov, nám. Míru 1 – přízemí, na poště anebo vkladem v bance.

V minulosti byl poplatník povinen uhradit poplatek buď jednorázově k 31.3., nebo ve dvou stejných splátkách splatných k 31.3. a 30.9. příslušného roku. Od roku 2017 je nově splatnost poplatku za odpady upravena tak, že poplatník může poplatek uhradit v průběhu příslušného kalendářního roku

  • jednorázovou úhradou,
  • ve splátkách dle svých finančních možností (např. pololetních, čtvrtletních, měsíčních).

Celková částka však musí být uhrazena nejpozději 31.12. daného kalendářního roku. Nově je tedy na složence uveden poplatek za celý rok 2017, včetně případných nedoplatků/přeplatků. Cílem bylo mimo jiné umožnit rodinám, kde poplatek činí např. 2.800 Kč a více, libovolné rozložení poplatku do splátek a současně ušetřit městu peněžní prostředky za složenky. U poplatku za psy a nájmy pozemků zůstává splatnost do konce března daného roku.

Jak bylo uvedeno na začátku, dle zvyklostí našeho města se vždy na začátku roku distribuují poplatníkům složenky, které povinnost uhradit poplatek připomínají. Složenky se kompletují tak, aby poplatník, který každoročně hradí městu i např. poplatek za psa či nájem pozemku, dostal všechny složenky v rámci jedné roznášky. Roznáška je prováděna jen obyčejným vložením do schránek poplatníků – může tak dojít k tomu, že složenka je ve schránce zamíchána s reklamními letáky a poplatník, který nemá zálibu v jejich listování, ji tak může lehce přehlédnout. Výjimkou nebudou ani případy nenechavců, kteří z lehce dostupné schránky nějakou písemnost vyloví a zahodí do nejbližšího koše. Složenky nelze předat ani poplatníkům, kteří nemají označené domovní schránky. Protože tisk a distribuce složenek na poplatky není nijak povinná a město stojí prostředky, budou složenky zasílány vždy jen jednou ročně, na začátku roku. Pokud tedy v budoucnu neobdržíte složenku do schránky na počátku roku, je nutné zjistit, jestli nedošlo ke změně výše poplatku (např. na webových stránkách města nebo na výše uvedených kontaktech), a poplatek pak můžete uhradit sami, bez jakékoli výzvy města.

Finanční odbor MěÚ Rýmařov