... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 17

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 2. února 2017 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

N A   V E Ř  E J N É   Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T A

které se koná ve čtvrtek 2. února 2017 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program

1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova ze dne 02.02.2017

2. Zvolení návrhové komise

3. Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení

4. Zpráva o činnosti rady města

5. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města

6. Předběžná zpráva o hospodaření města za rok 2016

7. Majetkové záležitosti

    - parc. č. 2069, k.ú. Rýmařov (záměr)

    - parc. č. 241, k.ú. Stránské (záměr)

    - parc. č. 200, k.ú. Edrovice (záměr)

    - část parc. č. 166, k.ú. Edrovice (záměr)

    - část parc. č. 64, k.ú. Ondřejov u Rýmařova (záměr)

    - část parc. č. 1083/17, část parc. č. 1083/24, parc. č. 199, vše k.ú. Stránské (záměr)

    - parc. č. 1733/1, k.ú. Rýmařov

    - část parc. č. 1938/2, k.ú. Rýmařov

    - část parc. č. 196, k.ú. Janovice u Rýmařova

    - směna části pozemku parc. č. 1037, k.ú. Rýmařov za parc. č. 5, k.ú. Janušov

    - změna termínu vybudování základů a základové desky RD na parc. č. 2995/6, k.ú. Rýmařov

    - žádost o bezúročnou půjčku k předfinancování nákupu a vybavení ordinace praktického lékaře

8. Nákup výrobního areálu na ulici 8. května (bývalá firma Vladimíra Erbena - EKO METAL RECYCLING)

9. Postup města v případě koupi areálu bývalé společnosti HM METAL RECYCLING s.r.o.

10. Využití budovy Julia Sedláka 18 pro knihovnu a SVČ

11. Zpráva o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor k 31.12.2016

12. Žádosti o prominutí poplatků z prodlení

13. Žádost Městského muzea Rýmařov o půjčku k předfinancování projektu „Kulturní sblížení“

14. Žádost o příspěvek na Závod míru National Cup U23

15. Divadelní č. 454/13 (bývalé kino) žádost o výpůjčku Městské divadlo Rýmařov z.s.

16. Návrh hospodaření Bytermu Rýmařov p.o. na rok 2017

17. Plán oprav komunikací na rok 2018

18. Žádosti o příspěvek z rozpočtu města v rámci Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově

19. Žádosti o příspěvek z rozpočtu města v rámci Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově

20. Návrh na poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

21. Různé

22. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města

23. Připomínky a náměty občanů

24. Usnesení a závěr

 

Ing. Petr Klouda
starosta města