... Úvodní strana
Budova bývalého kina nebude kulturní památkou

TT kinoMěsto Rýmařov obdrželo sdělení Ministerstva kultury ČR ze dne 20. prosince 2016, že nebude zahajovat řízení o prohlášení budovy bývalého divadla a kina na Divadelní ulici za kulturní památku, neboť neshledalo u objektu hodnoty splňující § 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Národní památkový ústav shledal, že architektura objektu nepřekračuje formální rámec soudobých staveb tohoto typu a jde o běžnou stavbu, ocenil však dochované interiéry, které jsou v regionálním měřítku ojedinělé - jednotné architektonické řešení interiérů a interiérové movité a nemovité vybavení (umakartové a keramické obklady stěn, svítidla, dveře, nábytkové vybavení, mříž s reliéfem, sedačky a svítidla v sále, vestibulu apod.) ze 60. let 20. století v prostoru sálu, zádveří, vestibulu a navazujících vstupních prostor; za cenné považuje rovněž propagační tabule a nápis „KINO“ na průčelí.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje však konstatoval, že necitlivé úpravy provedené v 60. letech zásadně pozměnily původní architektonické řešení stavby (v hlavním průčelí bylo odstraněno sloupoví a zábradlí, které bylo dozděno a nahrazeno třemi vstupními dveřmi, došlo ke změně členění oken a jejich rozšíření, odstranění štukového tvarosloví a sjednocení břízolitovou omítkou), a objekt tak vzhledem ke svému ztvárnění, použitým materiálům a technologiím vykazuje jen průměrné architektonické hodnoty, a to i ve srovnání s veřejnými stavbami té doby.
Ministerstvo po prostudování spisového materiálu došlo k závěru, že stavba představuje běžný doklad architektury tohoto funkčního typu z období 60. let 20. století. Přestavba vtiskla exteriéru objektu utilitární klasicistní výraz a naopak moderně a komplexně pojala interiérové řešení movitých i nemovitých součástí v intencích tzv. bruselského stylu. V následujících letech pak byly provedeny další úpravy spojené s provozem kina a divadla, které narušily autenticitu dochovaných interiérů. Ministerstvo upozornilo i na analogické objekty, které prošly obdobnými úpravami a fungují dodnes, ale nejsou evidovány jako kulturní památky - například kina v Polance a v Klimkovicích.
Ministerstvo kultury ČR tak vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v souladu s § 42 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nebude zahajovat správní řízení ve věci prohlášení objektu za kulturní památku.