... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

M Ě S T O   R Ý M A Ř O V

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání

zastupitelstva města

které se koná ve čtvrtek 15. prosince 2016 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

 Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 15.12.2016
 2. Zvolení návrhové komise
 3. Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 4. Zpráva o činnosti rady města
 5. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 6. Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2015/2016
 7. Rozpočet města na rok 2017 + aktuální zpráva o hospodaření města, rozpočtová opatření
 8. Stav plnění věcného rámce akcí (integrovaný dokument) k 31.12.2016
 9. Plán schůzí RM a zasedání ZM na rok 2017
 10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí 2016 a plán práce kontrolního výboru na rok 2017
 11. Zpráva o činnosti finančního výboru za 2. pololetí 2016 a plán práce finančního výboru na rok 2017
 12. Majetkové záležitosti
  • parc. č. 1733/1, k.ú. Rýmařov (záměr)
  • parc. č. 5, k.ú. Janušov (záměr)
  • část parc. č. 639/1, k.ú. Janušov (záměr)
  • část parc. č. 1083/17, část parc. č. 1083/24, parc. č. 199, vše k.ú. Stránské (záměr)
  • část parc. č. 1938/2, k.ú. Rýmařov (záměr)
 13.  parc. č. 3282, k.ú. Rýmařov
 14. Využití budovy bývalého dětského oddělení v areálu nemocnice, parc. č. 449 v k.ú. Rýmařov
 15. Žádost MŠ Rýmařov o půjčku k předfinancování projektu „Chůva – personální podpora MŠ“
 16. Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
 17. Zpráva o uplatňování Územního plánu Rýmařov, ve znění Změny č. 1, včetně pokynů pro zpracování Změny č. 2 v rozsahu zadání změny
 18. Žádost o změnu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 1. máje č. 860/7, Rýmařov
 19. Různé
 20. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 21. Připomínky a náměty občanů
 22. Usnesení a závěr

 

Ing. Petr Klouda, starosta města