... Úvodní strana
Informace ke kontrolám technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva

znak mestaProvozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam Asociace podniků topenářské techniky, který je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Informace MŽP k povinným revizím kotlů: Leták kotle (PDF, 384 kB)

Mgr. Bronislava Bartoňová, odbor životního prostředí MěÚ Rýmařov