... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v pondělí 14. listopadu 2016 v 17:00 hodin ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

MĚSTO  RÝMAŘOV

P O Z V Á N K A

na 15. veřejné zasedání
zastupitelstva města

které se koná v pondělí dne 14. listopadu 2016 v 17:00 hodin ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program

 • Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 14.11.2016
 • Zvolení návrhové komise
 • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Zpráva o činnosti rady města
 • Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 • Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2016, výhled hospodaření města k 31.12.2016 – rozpočtová opatření č. IV, III. návrh rozpočtu na rok 2017
 • Majetkové záležitosti

-          parc. č. 3282, k.ú. Rýmařov (záměr)

-          parc. č. 627, parc. č. 628, parc. č. 629/3, vše v k.ú. Rýmařov (záměr)

-          parc. č. 1173, k.ú. Rýmařov (záměr)

-          část parc. č. 2263 a parc. č. 2257, vše v k.ú. Rýmařov (záměr)

-          část parc. č. 587/1, k.ú. Janušov (záměr)

-          parc. č. 196, parc. č. 197/1, parc. č. 179/1, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova

-          část parc. č. 965, část parc. č. 966/1, část parc. č. 969, vše v k.ú. Rýmařov

-          st. parc. č. 116, parc. č. 238/1, část parc. č. 1083/40, vše v k.ú. Stránské

-          parc. č. 27, parc. č. 28/1, parc. č. 30, parc. č. 238/1, vše k.ú. Stránské

-          část parc. č. 1483/5, k.ú. Rýmařov

-          parc. č. 320, k.ú. Edrovice

-          část parc. č. 3174, k.ú. Rýmařov

-          část parc. č. 20/1, k.ú. Edrovice

-          parc. č. 2594/15, k.ú. Rýmařov

-          část parc. č. 5, k.ú. Stránské

-          parc. č. 156/3, parc. č. 156/4, parc. č. 1096, parc. č. 110/1, st. parc. č. 64 a parc. č. 168, vše v k.ú. Stránské

-          žádost o prodloužení termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/16 v k.ú. Rýmařov

-          návrh na směnu části pozemku parc. č. 32 v k.ú. Edrovice za část pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Edrovice

-          prodej části pozemku parc. č. 699 v k.ú. Janušov

-          směna pozemků ve vlastnictví města Rýmařov a Lesů ČR, s.p.

-          odkoupením objektu občanské vybavenosti č.p. 95 na pozemku parc. č. 127 v k.ú. Ondřejov u Rýmařova

 • Dražba areálu HM METAL TRADE s.r.o. – aktuální zpráva o jejím průběhu
 • Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) – závěrečný účet za rok 2015, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOR za rok 2015, zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2015, rozpočet SOR na rok 2016
 • Aktualizace OZV o místním poplatku „za odpady“ od 1.1.2017
 • Žádost ZŠ Rýmařov o půjčku k předfinancování projektu „Profesní rozvoj pedagogů, rozvojové aktivity pro žáky a spolupráce s rodiči ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1“
 • Žádosti o navýšení neinvestičního příspěvku organizaci Městské muzeum Rýmařov
 • Žádost o příspěvek na dokončení obnovy střechy fary v Rýmařově
 • Zpráva o stavu a vývoji dluhů z nájmu nebytových prostor k 07.11.2016
 • Různé
 • Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 • Připomínky a náměty občanů
 • Usnesení a závěr
 

Ing. Petr Klouda v. r.
starosta města