... Úvodní strana
Rekonstrukce Hornoměstské ulice byla dokončena

znak mestaHornoměstská ulice je významnou místní komunikací s velkou intenzitou dopravy. Technický stav komunikace byl již delší dobu špatný a udržoval se v provozuschopném stavu pouze každoročními vysprávkami komunikace po zimě.

Proto město Rýmařov zadalo společnosti BonteVia s.r.o., IČO: 025 61 999, U stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál, zpracování dokumentace kompletní rekonstrukce uličního prostoru v celkové délce cca 850 m (od náměstí Svobody po konec ulice Hornoměstská - napojení na ulici Okružní). Dokumentace dále řešila nevhodné umístění zastávek pro autobusovou dopravu v jízdním pruhu (zastávka u Komerční banky), parkovací možnosti v dané lokalitě, celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení, špatný stavebně technický stav propustku na konci rekonstruovaného úseku a ostatních nutných návazností všech objektů. Záměrem města bylo odstranění stávajícího špatného stavebně technického stavu a zvýšení komfortu a bezpečnosti dopravy, včetně chodců na uvedené ulici.
Na základě zpracované prováděcí dokumentace bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které vyhrála společnost Kareta s.r.o., Bruntál, s nabídkovou cenou 10 947 643 Kč. Stavební práce byly zahájeny dne 17.05.2016, s termínem ukončení do 125 dnů od zahájení stavby.
Po zahájení stavebních prací a odkrytí horních vrstev byla provedena revize stávající splaškové kanalizace v části rekonstruované ulice. Zjistilo se, že část kanalizace (cca 300 m) je v havarijním stavu a bude nutno ji opravit. Stavební práce proto byly na 7 dnů přerušeny, aby se mohl dojednat další postup a dopracovat projektová dokumentace. Na základě doplnění dokumentace a nacenění nutné opravy (navýšení ceny o 1 499 951 Kč) byl se zhotovitelem uzavřen dodatek o provedení stavebních prací nad rámec smlouvy o dílo, který zahrnoval uvedenou opravu splaškové kanalizace a navíc propojení veřejného osvětlení protlakem u Komerční banky. Termín realizace se tak prodloužil o 15 dnů, tj. do 10.10.2016.
Rekonstrukce Hornoměstské ulice představovala úpravu a šířkové sjednocení všech chodníkových ploch, které byly současně  upraveny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Sjednotilo se také šířkové řešení komunikace ve všech úsecích. Vytvořením funkčního systému odvodnění se usměrnil tok dešťových vod, které by již neměly nijak zasahovat do soukromých pozemků v okolí ulice a jakkoli je ovlivňovat. Provedení nového veřejného osvětlení zlepší viditelnost v nočních hodinách a nasvětlení přechodů opět zvýší ochranu chodců. V části rekonstruované ulice bylo nutné umístit stožáry veřejného osvětlení do ploch chodníků - jednak z prostorových důvodů, protože bylo nutno osadit dlouhé výložníky, a také z majetkoprávních důvodů. Osazením stožárů blíže ke komunikaci by nebyla dodržena odstupová vzdálenost stanovená normou, a na přilehlé silnici by proto musela být snížena rychlost.
Při rekonstrukci nebylo z bezpečnostních důvodů a technologických postupů možné zajistit obslužnost autobusových zastávek. Odměnou za trpělivost občanů je nové řešení autobusových zastávek se zvýšenou hranou nástupišť, které přispělo ke zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících.
V průběhu realizace došlo, mimo jiné kvůli opravě splaškové kanalizace, ke změně etapizace výstavby, kdy byla téměř dokončena a zpřístupněna I. etapa pro zajištění přístupu do nemocnice a zbylé dvě etapy se spojily, aby došlo k urychlení výstavby. Stavba byla městu předána ke dni 05.10.2016. Před tímto datem nebylo možné stavbu povolit k užívání, a proto proběhla dne 07.10.2016 na základě oznámení odboru dopravy a silničního hospodářství závěrečná kontrolní prohlídka stavby, na základě které byl vydán kolaudační souhlas a stavba mohla být od 15.10.2016 řádně užívána.
Za komplikace vzniklé při realizaci se občanům ještě jednou omlouváme a děkujeme, že byli shovívaví a umožnili tak bezproblémový průběh stavby. Odměnou za to jim je již další zrekonstruovaný a důležitý úsek komunikace našeho města.
Na provedenou rekonstrukci Hornoměstské ulice navazuje právě prováděná oprava chodníku za budovou SSOŠ Prima, která spojí Hornoměstskou a Sokolovskou ulici, a na jaře roku 2017 připravovaná rekonstrukce parkovacích ploch u budovy městského úřadu na náměstí Svobody. Zde je navrženo celkem 20 parkovacích míst (z toho 1x pro imobilní), což by mělo vyřešit i problém s parkováním návštěvníků Komerční banky.
Věříme, že rekonstrukcí důležité komunikace dojde ke zlepšení životních podmínek našich obyvatel a hlavně k bezpečnosti a plynulosti dopravy v daném úseku. 

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

20160518 072141 20160520 105644 20160527 071733 20160630 120852

DSC09037 DSC09038 DSC09042

001 002 003 004

005 006 007 008

009 010 011 012

013 014