... Úvodní strana
Nové vedení vysokého napětí je již v provozu

TT CEPSSpolečnost ČEPS, a.s. oznamuje, že od 5. října 2016 je stavba „Vedení 400 kV V458, TR Krasíkov - TR Horní Životice, etapa IVb“ uvedena do provozu a vedení je tak pod napětím 400 000 V.

Vedení prochází katastrálním územím Mirotínek, Tvrdkov, Horní Město, Skály u Rýmařova, Rýmařov, Ondřejov, Albrechtice u Rýmařova, Břidličná, Vajglov, Ryžoviště, Arnoltice u Huzové a Dětřichov nad Bystřicí.

Zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), definuje ochranné pásmo vedení ve vzdálenosti 20 m od krajního vodiče na každou stranu vedení (ve vodorovné vzdálenosti).

V ochranném pásmu elektrického vedení je bez souhlasu vlastníka zakázáno

  • zřizovat stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení;
  • uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky;
  • provádět zemní práce, vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže k fázovým vodičům;
  • pojíždět pod elektrickým vedením vysokými vozidly, náklady nebo stroji tak, že by mohlo dojít k nebezpečnému přiblížení k fázovým vodičům;
  • sklápění automobilů, používání mechanismů s pracovní polohou vyšší než 4 m;
  • používání mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení;
  • používání zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení;
  • zdržovat se pod vedením se stroji a dopravními prostředky po dobu delší než nezbytně nutnou;
  • vystupovat na stožárové konstrukce a poškozovat je.

Porušení těchto zákazů je životu nebezpečné!

 

Ing. Ladislav Paul, vedoucí odboru správa energetického majetku - oblast východ, ČEPS, a.s.