... Úvodní strana
Rekonstrukce pozemní komunikace - ulice Na Stráni PDF Tisk Email
Středa, 05 Říjen 2016 14:31

znak mestaProjekt řeší rekonstrukci uličního prostoru místní komunikace Na Stráni a část místní komunikace Komenského.

Rekonstrukční práce jsou vynuceny zejména špatným stavebně technickým stavem a nefunkčním odvodněním. Dešťová kanalizace vykazuje značné propady, netěsnosti a neplní svou funkci. Dále v celé délce rekonstruovaného úseku nejsou provedeny nebo jsou zaasfaltovány stávající uliční vpusti.
Povrch komunikace bude živičný, komunikace bude z obou stran ohraničena obrubami, povrch jednotlivých vjezdů k nemovitostem bude tvořen dle stávajícího materiálu vjezdu a na povrch odstavných stání bude využito recyklovaného materiálu z vyfrézovaných živičných vrstev komunikace. Obecně dojde vždy v rámci určitého úseku ke sjednocení šířkového řešení. V rámci optimalizace prostorového řešení bude lehce pozměněno trasování komunikací (jejich osy) a velkým přínosem pro celou oblast bude vytvoření nového fungujícího odvodnění.  
Akce je rozdělena na dvě etapy:
První etapa bude provedena do konce roku 2016 a řeší rekonstrukci komunikace v úseku od domu č.p. 802 až k domu č.p. 1089 (ve staničení 0,123180 – 0,246830) a dále řeší dešťovou kanalizaci v prostoru budoucí výstavby 2. etapy. Tato etapizace byla navržena tak, aby ve všech výkopových rýhách prováděných v roce 2016 proběhla již konsolidace zeminy a bylo tak možno v roce 2017 okamžitě pokračovat s následující etapou. Souběžně s první etapou bude společnost VaK Bruntál provádět přeložení vodovodního řadu.
Druhá etapa proběhne v roce 2017 a představuje pokračování rekonstrukce komunikace v ulici Na Stráni až po Komenského ulici (ve staničení km 0,000 000 - 0,123180) a horní část rekonstrukce komunikace v Komenského ulici (ve staničení km 0,000 000 – 0,067530). Práce by měly trvat 75 kalendářních dní.
Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma JR STaKR s.r.o. s celkovou cenou 2 341 532,64 Kč.

Ing. Miroslav Sigmund, vedoucí odboru regionálního rozvoje MěÚ Rýmařov

Podrobný situační výkres naleznete zde.

Na Strani