... Úvodní strana
Programy podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově na rok 2017

znak mestaOd 23. října 2016 až do konce roku mohou pořadatelé sportovních aktivit podat žádost o příspěvek z rozpočtu města na své záměry v roce 2017.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 533/14/16 ze dne 22. září 2016 schválilo pravidla Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově. Hlavním cílem města je podporovat pravidelnou sportovní a tělovýchovnou organizovanou činnost dětí a mládeže, umožnit rozšíření počtu mládežnické členské základny a umožnit účast dětí a mládeže na sportovních soutěžích, a dále podporovat a zkvalitnit nabídku sportovních a tělovýchovných akcí a soutěží na území města.
Žádost o poskytnutí příspěvku se podává ve lhůtě od 1. listopadu 2016 do 31. prosince 2016 poštou na adrese Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, nebo osobně na podatelně MěÚ nebo na odboru školství a kultury. Veškeré žádosti o dotace a stanovení výše odměny za úspěchy členů sportovního oddílu bude hodnoticí komise posuzovat především z hlediska úplnosti žádosti, předchozího vyúčtování poskytnutého příspěvku (forma, dodržení termínu, hospodárnost vynaložených prostředků), souladu se stanovenými podmínkami, možnosti kontroly využití prostředků a získání finančních prostředků z jiných zdrojů a rovněž z hlediska celkové koncepce podpory sportu.
O poskytnutí příspěvku rozhoduje na svém nejbližším zasedání rada města, případně zastupitelstvo města dle výše schvalované dotace, na základě doporučení hodnoticí komise.

Vyhlášeny byly tyto programy:
Program I - Podpora soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže - smyslem příspěvku je motivovat sportovní organizace se sídlem v Rýmařově k vytváření podmínek pro pravidelnou sportovní činnost nezaopatřených dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Příspěvek může být použit na pouze na aktivity související se sportovní činností dětí a mládeže do 18 let včetně a nezaopatřených dětí nad 18 let. Příspěvek může být poskytnut až do výše 90 % nákladů projektu.
Program II - Podpora činnosti sportovních oddílů - příspěvek je určen na pravidelnou celoroční činnost sportovních oddílů se sídlem v Rýmařově. Za aktivně sportujícího člena oddílu se pro účely přidělení výše uvedených příspěvků považují ti, kteří se sportovní činnosti věnují soustavně a prokazatelně, čímž se rozumí aktivní zapojení do sportovní činnosti oddílu min. 1 x týdně a min. 9 měsíců v roce. Příspěvek může být poskytnut až do výše 80 % nákladů projektu.
Program III - Pořádání významných sportovních akcí - příspěvek je určen na podporu významných jednorázových či opakovaných sportovních akcí konaných na území města Rýmařova. Žadatel musí prokázat financování své činnosti i z jiných zdrojů, příspěvek může být poskytnut do výše 80% celkových nákladů.
Program IV -  Ocenění úspěchu na sportovní akci - příspěvek získá jednotlivec nebo družstvo na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa (maximálně za 2 umístění jednoho závodníka / družstva v předchozí sezóně). Příspěvek může činit pro jednotlivce až 10 tis. Kč, pro družstvo až 20 tis. Kč; poskytnutý příspěvek má charakter daru a jeho použití se nevykazuje.

Úplné znění pravidel a formulář žádosti naleznete zde.