... Úvodní strana
Programy podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2017

znak mestaOd 23. října 2016 až do konce roku mohou pořadatelé kulturních, zájmových a jiných společenských aktivit podat žádost o příspěvek z rozpočtu města na své záměry v roce 2017.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 532/14/16 ze dne 22. září 2016 schválilo pravidla Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově. Tyto veřejně prospěšné programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování kulturních a zájmových aktivit občanů a organizaci kulturních a společenských akcí. Organizace, které žádají o příspěvek rovněž v rámci Zásad podpory tělovýchovy a sportu ve městě Rýmařov, nemají na podporu v rámci těchto programů nárok. Finanční příspěvek v rámci Programu podpory zájmových aktivit v Rýmařově je neinvestiční. Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace skutečnost, že jde o aktivitu podpořenou městem Rýmařov.
Žádost o poskytnutí příspěvku se podává ve lhůtě od 23. října 2016 do 31. prosince 2016 poštou na adrese Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, nebo osobně na podatelně MěÚ nebo na odboru školství a kultury. Veškeré žádosti o dotace posoudí komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy především z hlediska úplnosti žádosti, vyúčtování předchozího poskytnutého příspěvku (forma, dodržení termínu, hospodárnost vynaložených prostředků), souladu se stanovenými podmínkami, možností kontroly využití prostředků a získání finančních prostředků z jiných zdrojů.
O poskytnutí příspěvku rozhoduje na své nejbližší schůzi rada města, případně na nejbližším zasedání zastupitelstvo města dle výše schvalované dotace, na základě doporučení hodnoticí komise.

Vyhlášeny byly tyto programy:
Program I – Celoroční činnost - cílem programu je podpora pravidelných celoročních kulturních, společenských a zájmových aktivit, zejména mládeže (do 18 let) a seniorů (od 65 let). V žádosti je nutno uvést roční plán činnosti, počet členů, počet členů spadajících do kategorie mládeže nebo seniorů, orientační roční rozpočet příjmů a výdajů, účel využití příspěvku, zdůvodnění žádosti a výše požadovaného příspěvku. Příspěvek je poskytován výhradně organizacím se sídlem v Rýmařově.
Program II – Kulturní nebo zájmová akce - cílem programu je podpora jednorázových nebo celoročních soutěží, závodů a turnajů, kulturních, společenských nebo zájmových akcí (koncerty, výstavy, divadelní představení, festival, zájmová soutěž a podobně). Příspěvek může být poskytnut i fyzické osobě, přednostně je poskytován na akce pořádané na území města Rýmařova (včetně místních částí) a organizacím se sídlem v Rýmařově.
Program III – Talent, reprezentace - cílem programu je podpora přípravy reprezentantů města, zvláště soutěžících žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich účasti na významné mezinárodní soutěži nebo soutěži regionálního či celostátního významu, případně podpora účasti na významné mezinárodní akci, zejména v rámci kontaktů s partnerskými a spřátelenými městy, nebo kulturní nebo společenské akci celostátního významu. Příspěvek je poskytován konkrétním osobám s trvalým pobytem v Rýmařově.
Program IV - Ocenění úspěchu na soutěži - příspěvek získá jednotlivec, tým nebo klub na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa (maximálně za 2 umístění jednoho závodníka, týmu nebo klubu v předchozí sezóně). Příspěvek může činit pro jednotlivce až 3 tis. Kč, pro tým nebo klub až 8 tis. Kč; poskytnutý příspěvek má charakter daru a jeho použití se nevykazuje.

Úplné znění pravidel a formulář žádosti naleznete zde.