... Úvodní strana
Pozvánka na zasedání zastupitelstva města PDF Tisk Email
Pátek, 16 Září 2016 00:00

znak mestaZastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 22. září 2016 v 17:00 hodin ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

MĚSTO  RÝMAŘOV

P O Z V Á N K A

na 14. veřejné zasedání
zastupitelstva města

které se koná ve čtvrtek dne22. září 2016 v 17:00 hodin ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program (podrobně bude uveden zde nejpozději v pátek 17.06.2016)

Program
 
 • Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 22.09.2016
 • Zvolení návrhové komise
 • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Zpráva o činnosti rady města
 • Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 • Zpráva o hospodaření města k 31.8.2016, rozpočtová opatření
 • Aktualizace cen prodeje nemovitostí, výše nájemného z pozemků a nebytových prostor města 
 • Majetkové záležitosti

odprodej části parc. č. 2083, k.ú. Rýmařov (záměr)

odprodej parc. č. 196 (6 382 m2), parc. č. 197/1 (1 402 m2), v k.ú. Janovice u Rýmařova (záměr)

odprodej části parc. č. 965, část parc. č. 966/1, část parc. č. 969, vše v k.ú. Rýmařov (záměr)

odprodej st. parc. č. 116, parc. č. 238/1, část parc. č. 1083/40, vše v k.ú. Stránské (záměr)

odprodej části parc. č. 1483/5, k.ú. Rýmařov (záměr)

odprodej parc. č. 320, k.ú. Edrovice (záměr)

odprodej části parc. č. 3174, k.ú. Rýmařov (záměr)

odprodej parc. č. 60, k.ú. Jamartice (záměr)

odprodej části parc. č. 20/1, k.ú. Edrovice (záměr)

odprodej parc. č. 2594/15, k.ú. Rýmařov (záměr)

odprodej části parc. č. 93, k.ú. Janušov (záměr)

odprodej části parc. č. 5, k.ú. Stránské (záměr)

odprodej parc. č. 156/3, parc. č. 156/4, parc. č. 1096, parc. č. 110/1, st. parc. č. 64 a parc. č. 168, vše v k.ú. Stránské (záměr)

odprodej parc. č. 1567, k.ú. Rýmařov 

odprodej části parc. č. 836/29, k.ú. Rýmařov

odprodej parc. č. 1282/19, k.ú. Rýmařov

vykoupení části pozemku parc. č. 1174/1 a části pozemku parc. č. 1185, vše v k.ú. Rýmařov

vykoupení části pozemku parc. č. 1187/4 v k.ú. Rýmařov

návrh na směnu části pozemku parc. č. 1174/1 a části pozemku parc. č. 1185, vše v k.ú. Rýmařov

podání žádosti o úplatný převod pozemků ve vlastnictví ČR

směna pozemků ve vlastnictví města Rýmařov a Lesů ČR, s.p. 

žádost o prodloužení termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1282/21 a pozemku parc. č. 1282/31, vše v k.ú. Rýmařov, v lokalitě „U Kaple“

žádost o prodloužení termínu kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 331/16 a pozemku parc. č. 331/28, vše v k.ú. Edrovice

návrh na směnu části pozemku parc. č. 32 v k.ú. Edrovice za část pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Edrovice ve vlastnictví města Rýmařov

nabídka možnosti využití předkupního práva na stavbu garáže bez čp/če, která je umístěna na pozemku parc. č. 1469 v k.ú. Rýmařov v majetku města

žádost o kompenzaci ve výši 20 % z kupní ceny pozemku parc. č. 331/13 v k.ú. Edrovice

návrh na uzavření dohody o finanční náhradě za neprovedené stavební práce na ul. Komenského, která bude dotčena rekonstrukcí plynovodu

návrh na zrušení usnesení ZM č. 237/7/15 ze dne 24.09.2015 – prodej části pozemku parc. č. 699 v k.ú. Janušov

návrh na schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, pod číslem BR/4/i/2016/HH – „Pěší komunikace k průmyslové zóně Rýmařov“

 • Zpráva o stavu a vývoji dluhů z nájmů nebytových prostor k 31.08.2016
 • Žádost o prominutí poplatku z prodlení za pozdně uhrazené nájemné
 • Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova Diakonii ČCE, středisko Rýmařov
 • Zapojení služeb sociální prevence (Sociálně terapeutická dílna Diakonie ČCE Rýmařov) do projektu MSK „Podpora služeb sociální prevence 2“ 
 • Žádost o příspěvek z rozpočtu města
 • Vyhlášení Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2017
 • Vyhlášení Programů podpory sportu a tělovýchovy v Rýmařově
 • Výkup nemovitostí od fyzických osob, obchodních společností a exekutorů
 • Zateplování bytových domů z IROP – další objekty k zateplení, časové a finanční schéma 
 • Využití budovy kina – Divadelní ul. 454/13
 • Různé
 • Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 • Připomínky a náměty občanů
 • Usnesení a závěr

 

 

Ing. Petr Klouda v. r.
starosta města