... Úvodní strana
Povinnost obyvatel označit domy popisným číslem stanovuje zákon PDF Tisk Email
Čtvrtek, 16 Září 2010 08:31
V souvislosti s nadcházejícími volbami a distribucí volebních lístků upozorňujeme obyvatele na povinnost vyplývající ze zákona č. 128/2000Sb., o obcích, označit obytné domy a další zákonem stanovené nemovitosti číslem popisným. Mnohdy číslo popisné chybí, občané nemají označené také poštovní schránky a volební lístky nelze tudíž doručit.

Pro úplnost informací výňatek ze zákona č. 128/2000Sb., o obcích.

DÍL 4
Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí
§ 31
(1) Budova13) musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Evidenčními čísly se označují
a) stavby pro rodinnou rekreaci,
b) stavby dočasné,
c) budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, s výjimkou
1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m 2 a do 5 m výšky,
2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m 2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.
(3) Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy13a), která jsou součástí jednoho celku.
§ 32
(1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
____________________
13) § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
13a) § 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.