... Tajemník
Tajemník
Ing. Jiří Furik

Ing. Furik

kancelář: náměstí Míru 1

tel.: 554 254 132

mobil: 773 774 132

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 


Tajemník úřadu je zaměstnancem obce. Je nadřízen všem ostatním zaměstnancům obce a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů. Je přímo nadřízen vedoucím odborů a řídí a kontroluje činnost všech zaměstnanců obce a stanoví jejich platy podle zvláštního předpisu. Ze své činnosti v oblasti samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi.

Tajemník plní úkoly svěřené § 110 odst. 4 zákona a zároveň má následující práva, povinnosti a odpovědnosti:
a)      vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů  a vyjadřuje je v pracovních náplních
b)      v rozsahu své působnosti stanovuje odborům konkrétní úkoly,
c)      zabezpečuje dodržování právních předpisů v působnosti úřadu,
d)      poskytuje mimořádné odměny všem zaměstnancům obce,
e)      pečuje o zvyšování odborné úrovně zaměstnanců obce,
f)       v případě nutnosti koordinuje činnosti nebo stanoviska jednotlivých odborů,
g)      řeší vzniklé spory mezi odbory úřadu při zabezpečování pracovních úkolů.
h)      u úředníků zabezpečuje vstupní školení, průběžná školení a školení vedoucích úředníků včetně zajišťování zkoušek odborné způsobilosti

  

Útvar tajemníka organizačně zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců zařazených do útvaru proces, evidenci a archivaci smluv uzavíraných jménem města včetně jejich listinné podoby, evidenci písemností soudních sporů, ve kterých vystupuje město v jakémkoliv postavení a smluv pracovněprávní povahy, smluv zabezpečujících další vzdělání a odbornou způsobilost. Eviduje obecně závazné vyhlášky a nařízení obce a umožňuje občanům do nich nahlížet. 

Rozsah činnosti:

 Sekretariát

 •  vede a organizuje všechny agendy starosty, jeho zástupce a tajemníka,
 • organizačně a technicky zabezpečuje jednání rady města a zasedání zastupitelstva města, včetně pořizování zápisů a usnesení z jednání,
 • zabezpečuje evidenci originálů zakládacích listin právnických osob založených městem.

 Na sekretariátu městského úřadu lze zejména:

 • podat písemnou žádost o poskytnutí informace podle § 13 a 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • nahlédnout do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie podle zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, a do Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje podle zákona o krajích.
 • získat informace podle § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím, pořídit si jejich opis, výpis nebo kopii.

 Kontrola

 • provádí vnější kontrolní činnost v organizacích spravovaných a řízených městem na základě pověření samosprávy orgánů města dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších zákonů.

 Spisovna

 • vede agendu spojenou s dodržováním spisového řádu a skartačního plánu,
 • vede centrální evidenci smluv města.

 Personální a mzdová agenda

 • vede personální a mzdovou agendu zaměstnanců města Rýmařova a uvolněných členů zastupitelstva města,
 • zpracovává pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, platové výměry, doklady při ukončení pracovního poměru,
 • zajišťuje vzdělávací akce pro zaměstnance,
 • provádí evidenci činností osadních výborů.