... Realizace projektů Efektivní otevřený úřad Rýmařov - II
Efektivní otevřený úřad Rýmařov - II

Logo OPZ

Název projektu:      Efektivní otevřený úřad Rýmařov – II  
Reg. číslo:               CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002845

Projekt „Efektivní otevřený úřad Rýmařov – II“ řeší nestabilitu oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, kdy reaguje na vytvořenou Strategii ŘLZ, kterou rozšiřuje o implementaci nových nástrojů řízení lidských zdrojů, dále pak reaguje na potřeby vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě řeší neukotvený systém komunikace a to jak uvnitř úřadu, tak i směrem k veřejnosti.
Cílem projektu je doplnění a zkvalitnění stávajícího systému ŘLZ implementací nových oblastí řízení a rozvoje lidských zdrojů, získání hlubšího a nezávislého pohledu v personálních záležitostech potřebných u vedoucích pracovníků MěÚ Rýmařov a celkové zkvalitnění služeb pro veřejnost prostřednictvím rozvoje odborných znalostí a dovedností zaměstnanců MěÚ. Jde především o zlepšení služeb úřadu veřejnosti prostřednictvím rozvoje komunikačních dovedností zaměstnanců MěÚ, včetně posílení komunikace uvnitř úřadu a otevřením se veřejnosti s následným zapojením občanů do rozhodovacích procesů MěÚ ve vybraných oblastech.
Výstupem projektu bude nastavení systému mentoringu a tím zajištění neformálního předávání vědomostí, sociálních vazeb i psychosociální podpory, nastavením konceptu Péče o zaměstnance a vytvořením Motivačního programu zaměstnanců MěÚ Rýmařov. Celkově dojde k zefektivnění a zkvalitnění MěÚ a jím poskytovaných služeb, ukotvení personálních procesů realizací Manažerského auditu a většímu otevření se klientům úřadu, nastavení systému komunikace, posílení interního přenosu informací, zlepšení výměny informací s veřejností a nastavení klientsky otevřeného úřadu.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.