... Povinné informace
Nejdůležitější předpisy
Nejdůležitější předpisy, podle nichž Městský úřad města Rýmařov jedná a rozhoduje, podle nichž lze žádat informace, a které stanoví další práva občanů:

 

                                                    • 128/2000 Sb. - Zákon o obcích
                                                       • 129/2000 Sb. - Zákon o krajích
                                                          • 500/2004 Sb. - Správní řád
                                                             • 634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích
                                                                •  89/2012 Sb. - Občanský zákoník
                                                                   • 137/2006 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách
                                                                      • 90/2012 Sb. -  O obchodních korporacích
                                                                         • 123/1998 Sb. - Zákon o právu na informace o životním prostředí
                                                                            • 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím
                                                                               • 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
                                                                                  • 130/2000 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
                                                                                     • 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
                                                                                        • 490/1991 Sb. - Zákon o způsobu provádění referenda
                                                                                           • 200/1990 Sb. - Zákon o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
                                                                                              • 301/2000 Sb. - Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
                                                                                                 •   40/1993 Sb. - Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění pozdějších předpisů
                                                                                                    •   21/2006 Sb. - Zákon o ověřování
                                                                                                       • 269/1994 Sb. - Zákon o rejstříku trestů
                                                                                                         • 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel
                                                                                                          • 328/1999 Sb. - Zákon o občanských průkazech
                                                                                                           • 329/1999 Sb. - Zákon o cestovních dokladech
                                                                                                            • 309/1999 Sb. - Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
                                                                                                             •   84/1990 Sb. - Zákon o právu shromažďovacím
                                                                                                              •   20/1987 Sb. - Zákon o státní památkové péči
                                                                                                               •   13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích
                                                                                                                • 111/1994 Sb. - Zákon o silniční dopravě
                                                                                                                 • 266/1994 Sb. - Zákon o drahách
                                                                                                                  • 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
                                                                                                                   •   56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
                                                                                                                    • 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
                                                                                                                       • 247/2000 Sb. - Zákon o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
                                                                                                                        • 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií
                                                                                                                           • 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje
                                                                                                                            • 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavením řádu
                                                                                                                             •   99/2004 Sb. - Zákon o rybářství
                                                                                                                              • 166/1999 Sb. - Zákon o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů
                                                                                                                              • 246/1992 Sb. - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
                                                   • 114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny
                                                • 334/1992 Sb. - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
                                             • 289/1995 Sb. - Zákon o lesích
                                          • 449/2001 Sb. - Zákon o myslivosti
                                       • 86/2002 Sb. -  Zákon o ochraně ovzduší
                                    • 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech
                                 • 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách
                              • 89/2012 Sb. - NOZ
                           • 111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
                        • 110/2006 Sb. - Zákon o životním a exitenčním minimu
                     • 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně - právní ochraně dětí
                  • 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
               • 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
            • 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech
         • 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví
      • 455/1991 Sb. - Zákon o živnostenském podnikání
    • 62/2003 Sb. - O volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů
   • 254/2001 Sb. - Zákon o vodách
   • 280/2009 Sb. - Daňový řád
   • 565/1990 Sb. - O místních poplatcích

   Všechny předpisy jsou k nahlédnutí  na odboru vnitřních věcí MěÚ Rýmařov (budova radnice), nebo využijte tento odkaz.

   Aktualizace leden 2015