... Povinné informace
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Město Rýmařov stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento sazebník za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Náklady na pořízení kopií

Druh papíru Cena v Kč
Za pořízení jedné kopie formátu A4 černobílé – jednostranně 2,00
Za pořízení jedné kopie formátu A4 černobílé – oboustranně 3,00
Za pořízení jedné kopie formátu A3 černobílé – jednostranně 4,00
Za pořízení jedné kopie formátu A3 černobílé – oboustranně 6,00
Za pořízení elektronické kopie (skenování) formátu A4, A3 černobíle i barevně – jednostranně 1,00

 

Náklady na pořízení technických nosičů dat

Druh nosiče Cena v Kč
Prodej 1 ks CD 8,00
Prodej 1 ks DVD 10,00

Na vlastní nosiče žadatelů přenos dat pořizován nebude, z důvodu nebezpečí zavirování informačního systému.

 

Náklady na poštovní služby, osobní odběr

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p. do formátu velikosti A4. Náklady na balné nebudou účtovány při zasílání informací do velikosti formátu A4.
V případě osobního odběru požadovaných informací nebo odeslání elektronickou poštou, nebude úhrada nákladů na za odeslání informací po žadateli uplatňována.

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je stanovena sazba úhrady ve výši 200,- Kč za hodinu práce (50,- Kč za 15 minut práce), která je odvozená od ročních nákladů na platy zaměstnanců města podle skutečného plnění rozpočtu za předcházející rok. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání se považuje vyhledávání včetně zpracování informace, která přesáhne 15 minut. Úhrada se účtuje za každého zaměstnance města, který se na mimořádně rozsáhlém vyhledávání podílí. Úhrada se účtuje za každých započatých 15 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Pokud předpokládané náklady spojené se zpřístupněním informací budou rovny nebo vyšší než 100,- Kč, bude po žadateli vyžadována záloha až do předpokládané výše těchto nákladů. Záloha bude v odůvodněných případech (např. v případě, kdy dříve žadatel u jiné žádosti nepřevzal a neuhradil zpracovanou informaci, atp.) vyžadována i pokud náklady spojené se zpřístupněním informací budou nižší než 100,- Kč

 

Ostatní ustanovení

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta města od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně městského úřadu v úředních hodinách, nebo převodem na bankovní účet města.

Tento sazebník je účinný od 01.02.2016.

Aktualizace únor 2016