... Povinné informace
Povinné informace

1.

Oficiální název:
Město Rýmařov

2.

Důvod a způsob založení:
Město Rýmařov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Rýmařov má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Rýmařov vykonává na svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3.

Organizační struktura:
Organizační schéma města Rýmařov.

Organizační složky města:
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

4.

Kontaktní poštovní adresa:
Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 1
79501 Rýmařov

Adresy úřadoven městského úřadu a úřední hodiny


Telefonní čísla:
Telefonní ústředna: 554 254 100
Kontakty na jednotlivé odbory a zaměstnance


Adresa internetové stránky:
www.rymarov.cz


e-podatelna:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5.

Bankovní spojení:
Případné platby můžete poukázat na číslo účtu: 19-1421771 / 0100 (bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti)

6.


Identifikační číslo organizace: 00296317
DIČ
Daňové identifikační číslo: CZ 00296317, organizace je plátcem DPH

Profil zadavatele:
https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_1688.html

7.

Rozpočet:
Rozpočet města v tomto a předchozích letech

8

Žádosti o informace:
Poskytování informací. Jakým způsobem a kde získat příslušné informace.
Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva:
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 zákona Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací).

9.

Příjem žádostí a podání stížností:
Stížnosti, podněty a petice se u městského úřadu podávají elektronicky (pro podání elekronickou poštou je nutný zaručení elektronický podpis) na elektronické podatelně městského úřadu, písemně nebo ústně do protokolu na podatelně. Všechny stížnost se zapisují do centrální evidence stížností. Městský úřad vyřizuje stížnosti a podněty podle směrnice č.4/2015 k přijímání, projednávání a vyřizování stížností, návrhů, podnětů, připomínek a peticí, kterou přijala Rada města Rýmařova v souladu zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve lhůtě nejdéle do 60 dnů ode dne doručení. Ve lhůtě 30 dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění,  vyřizovány petice.

10.

Opravné prostředky:
Součástí každého rozhodnutí dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je POUČENÍ o
opravných prostředcích.

10.

Žádosti a fomuláře:
Stránka s formuláři a žádostmi ke stažení.

11.

Životní situace:
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací.

12.

Nejdůležitější právní předpisy:
Nejdůležitější předpisy, podle nichž Městský úřad města Rýmařov jedná a rozhoduje, podle nichž lze žádat informace a které stanoví další práva občanů.


Obecně závazné vyhlášky města
Nařízení města

13.

Sazebník úhrad:
Sazebník úhrad za poskytování informací.

14.

Datová schránka:
Primární datová schránka orgánu veřejné moci: Město Rýmařov - ID: 7zkbugk

 

Aktualizováno Pátek, 01 Duben 2016 07:06