... Zákonné poplatky
Zákonné poplatky

Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT

výpis z živnostenského rejstříku 100,-  první strana 50,- další strana
výpis z rejstříku trestů 100,- za výpis
výpis z obchodního rejstříku 100,- první strana 50,- další strana
výpis z katastru nemovitostí 100,- první strana 50,- další strana
výpis z insolvenčního rejstříku 100,- první strana 50,- další strana
vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- první strana 50,- další strana
výpis z bodového hodnocení řidiče 100,- první strana 50,- další strana
podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby 50,- za přijetí podání + poplatek živnostenskému úřadu
podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,- první strana 50,- další strana
autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů 30,- za každou stranu
žádost o zřízení datové schránky Zdarma
žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Zdarma
žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Zdarma
žádost, aby datová schránka plnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci Zdarma
žádost, aby datová schránka neplnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci Zdarma
oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Zdarma
oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby Zdarma
oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Zdarma 1. znovuvystavení 200,- za další vystavení během 3 let
oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím orgánu veřejné moci Zdarma

Odbor vnitřních věcí

nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin        20,-
ohlášení změny místa trvalého pobytu  (děti do 15 let od poplatku osvobozeni) 50,-
vydání potvrzení z evidencí (informačního systému evidence obyvatel) 50,-
vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu  100,-
ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie 30,- Kč za každou i započatou stránku
ověření pravosti podpisu (legalizace)  30,-
vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR   100,-
vydání povolení změny - a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení   100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech      1000,-
uzavření manželství  
a) mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000,-
b) mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR    2000,-
c) mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,-
d) vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření  manželství v cizině nebo s cizincem 500,-
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat    600,-
- občanům mladším 15 let     100,-
vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů 1500,-
- občanům mladším 15 let 1000,-
zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodiče (za každý zápis ) 50,-
změna v cestovním dokladu nebo zápis titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného cestovního dokladu (za každou změnu) 50,-
vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo průkaz  obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů (tj. manžel/ka, děti, titul), popřípadě z jiného osobního důvodu občana) 100,-
vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů za průkaz ztracený, odcizený, poškozený, zničený s platností na 1 měsíc, podaný současně s žádostí o OP se strojově čitelnými údaji  100,-

Odbor finanční

vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí z celého území ČR 100,- první strana 50,- další strana
za posečkání úhrady daně popřípadě její rozložení na splátky (§ 156 daňového řádu) 400,-

Registr a schvalování vozidel

vydání duplikátu 100,-
zaregistrování motocyklu do 50 cm3 300,-
zaregistrování motocyklu nad 50 cm3 (vč.motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popř.mot.čtyřkolky) 500,-
zápis motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
zápis přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
zápis přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
vyřazení vozidla 200,-
vydání tabulky registrační značky (1ks) 200,-
vydání tabulky zvláštní registrační značky (1ks) 500,-
změna údajů 50,-
vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti - typu vozidla nebo samostatného technického celku - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla - při hromadné přestavbě vozidel   2000,- 1000,- 500,-
vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii - vozidla nebo samostatného technického celku - systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla - při hromadné přestavbě vozidel   2000,- 1000,- 500,-
schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla 2000,-
schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1500,-
schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení techn.způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku a nebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1000,-
schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan 500,-
vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b) za každý list 50,-
vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popř.sdělení o negativním nálezu 50,-
udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí 1500,-
vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí 300,-
změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování STK nebo SME 200,-

Evidence řidičů

Vydání řidičského průkazu,dále při rozšíření,ztrátě,poškození,zničení,odcizení a za vydání mezinárodního řidičského průkazu 50,-
Změna v ŘP nebo v MŘP 50,-
Vydání nebo rozšíření osvědčení profesní způsobilosti řidiče,vydání osvědčení řidiče taxislužby 50,-
Vydání paměťové karty do digitálního tachografu
(i za ztátu, odcizení...)
700,-
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negat. nálezu. 15,-

Silniční hospodářství

vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a místní komunikace 10 dní na dobu kratší než 10 dní 100,-
vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a místní komunikace 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500,-
vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice a místní komunikace na dobu delší než 6 měsíců 1000,-
vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na sil. II.tř. nebo III. tř. anebo místní komunikace 500,-
vydání stavebního povolení ke stavbě neuvedené v písměnech a) až h) a dodatečného stavebního povolení 3000,-
vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (změna podmínek stavebního povolení) nebo prodloužení platnosti SP 300,-
vydání povolení k odstranění stavby 100,-
místní šetření 100,-

Úsek autoškol a zkušebního komisaře

Vydání registrace k provozování autoškoly 2000,-
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1000,-
Zkouška na první řidičský průkaz 700,-
Opravná zkouška z pravidel a provozu na pozemních komunikacích 100,-
Opravná zkouška ovládání a údržby vozidla 200,-
Opravná zkouška řízení vozidla 400,-

Taxi

Vydání průkazu profesní způsobilosti TAXI 200,-

Odbor živnostenský úřad

Ohlášení živnosti/přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1000,-

Další ohlášení živnosti/přijetí další žádosti o koncesi

500,-

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500,-

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnosti

500,-

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100,-

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (za každou i započatou stránku)

20,-

Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

50,-

Zápis zemědělského podnikatele do evidence

1000,-

Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

 500,-

Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele

100,-

Vydání úplného nebo částečného výpisu z rejstříku zemědělského podnikatele na žádost (za každou i započatou stránku)

15,-

vydání z ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (CZECH POINT) za první stránku

100,-

za každou další i započatou stránku                                         

50,-

Odbor sociálních věcí

Distribuce receptů a žádanek na návykové látky označené modrým pruhem: - Žádanky (1 blok/25 ks) - Recepty (1 blok/25 ks)   99,- 128,-

Odbor životního prostředí

Poplatky za vydání rybářského lístku:  
rybářský lístek s platností - 1 rok 100,-
 • pro žáky základních škol
  pro žáky a studenty českých odborných škol ve studijních,
popřípadě učebních oborech s výukou rybářství
 • pro odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování
rybářství v pracovní náplni
 • pro rybářské hospodáře
 • pro rybářské stráže
50,-
rybářský lístek s platností - 3 roky 200,-
 • pro žáky základních škol
 • pro žáky a studenty českých odborných škol ve studijních,
popřípadě učebních oborech s výukou rybářství
 • pro odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování
rybářství v pracovní náplni
 • pro rybářské hospodáře
 • pro rybářské stráže
100,-
rybářský lístek s platností - 10 let 500,-
 • pro žáky základních škol
 • pro žáky a studenty českých odborných škol ve studijních,
popřípadě učebních oborech s výukou rybářství
 • pro odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování
rybářství v pracovní náplni
 • pro rybářské hospodáře
 • pro rybářské stráže
250,-
Lovecké lístky  
- na 1 den 30,-
- na 5 dní 50,-
- na 30 dní 70,-
- na 6 měsíců 100,-
- na 12 měsíců 150,-
- na dobu neurčitou 1000,-
Na dobu 12-ti měsíců lze vydat lovecký lístek za poloviční sazbu správního poplatku (tj. 75,- Kč) žákovi a posluchači odborné školy, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, dále pro osoby které zajišťují myslivost v rámci svého povolání, nebo funkce.  
Honební společenstva  
- zápis do Rejstříku HS 500,-
- změna zápisu do Rejstříku HS 200,-
- udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře 100,-
Správní poplatky - vodoprávní úřad  
- SP pro VD - studna, ČOV, vč. dodatečného stavebního povolení 300,-
- SP k ostatním vodním dílům, vč. dodatečného SP 3000,-
- Rozhodnutí o změně či prodloužení SP 300,-
- Povolení k odstranění stavby vodního díla 100,-
- Za místní šetření, za každou započatou hodinu (pokud nebyl dodržen termín) 100,-

Odbor stavební úřad

1. Vydání stavebního povolení  
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty 300,-
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 1000,-
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 300,-
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními 300,-
e) ke stavbě řadových garáží 300 Kč a 150 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2500,-
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) 300,-
g) k drobným stavbám a jejich změnám 300,-
h) k dočasným stavbám zařízení staveniště 300,-
i) - ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h) 3000,-
-k její nástavbě a přístavbě 2500,-
-k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu 1000,-
2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení 300,-
3. Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení 1000,-
4. Vydání povolení terénních úprav 1000,-
a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území 1000,-
b) Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 500,-
Předmětem poplatku není: Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení.  
a) Vydání povolení ke změně užívání stavby 500,-
b) Vydání povolení k odstranění stavby 100,-
Místní šetření  
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 100,-
b) za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech 150,-
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 300,-