... Památková zóna
Městská památková zóna

Vyhláškou Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb. ze dne 1. dubna 2003 byla s účinností od 1. září 2003 prohlášena v Rýmařově městská památková zóna.

Letecká mapaVymezení městské památkové zóny

Hranice začíná na jihozápadním rohu ulice Havlíčkovy p. p. č. 665, vede po její západní straně, protíná ji ze severovýchodního rohu p. p. č. 650, pokračuje po severní straně ulice Julia Sedláka p. p. č. 676, přechází ulici Národní na jihozápadní roh p. p. č. 780. Dále sleduje severní stranu p. p. č. 735, 3508, opět p. p. č. 735 až na ulici Horní. Lomí se na východ po severní straně ulice Horní p. p. č. 728, obchází její východní a jihovýchodní strany, přechází přes třídu Hrdinů p. p. č. 2647/12 a směřuje k jihu po východní straně p. p. č. 80, stáčí se k západu po jižní straně p. p. č. 56/1, 116, na jejímž západním bodě se lomí k severu směrem k jihozápadnímu rohu p. p. č. 43/1. Přechází přes ulici Pivovarskou p. p. č. 22/1 na jižní bod p. p. č. 218 a pokračuje po západní straně p. p. č. 218, přechází západním okrajem po ulici Radniční p. p. č. 2649/1 do výchozího bodu.

Chráněné památkové hodnoty památkové zóny: zejména půdorys historického jádra, dochovaná středověká uliční síť, panorama historického centra města, městské interiéry, střešní krajina, fasády historických objektů, historické okenní a dveřní výplně, povrchy komunikací, tradiční střešní krytiny, kulturní památky a objekty dotvářející charakter městské památkové zóny, veřejná a vybraná zeleň.

Památková zóna Rýmařov -   mapa.pdf

Město pravidelně aktualizuje program regenerace své městské památkové zóny - zpravovávají je odborní pracovníci Národního památkového ústavu.

pdf Program regenerace Městské památkové zóny Rýmařov 2008 - 2012 37.44 MB

pdf  Program regenerace Městské památkové zóny Rýmařov 2013 - 2017 10.09 MB

pdfProgram regenerace Městské památkové zóny Rýmařov 2018-2022 7.96 MB


Vlastník nemovitosti v památkové zóně, a to i když nemovitost není kulturní památkou, je povinen si před každým zamýšleným zásahem (stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin, udržovací práce na nemovitosti) vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Rýmařov, odbor školství a kultury – oddělení památkové péče) v souladu s § 14 odst. 2 zákona 20/198 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Provádění uvedených zásahů bez závazného stanoviska státní památkové péče nebo v rozporu s vydaným stanoviskem je správním deliktem nebo přestupkem (v závislosti na tom, zda jde o fyzickou osobu,  právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající) a obecní úřad obce s rozšířenou působností za ně může uložit sankci až do výše 2 000 000 Kč.

Tiskopis žádosti o vydání závazného stanoviska lze získat přímo na stavebním úřadě, v elektronické podobě je ke stažení zde.


Každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR dotační titul Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.
Od roku 2008 získalo město Rýmařov od Ministerstva kultury v tomto programu  cca 1,5 mil. Kč. Finance byly použity např. na opravu fasády kostela sv. Michaela, výměnu oken a střešní krytiny fary Římskokatolické farnosti, na restaurování soch na náměstí Míru, na opravu fasády, ciferníku a střechy radnice, na opravu sochy Panny Marie Immaculaty na Horní ulici pod farou.

Informace týkající se městské památkové zóny poskytne Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad - Ing. Monika Holíčková, tel. 554 254 302, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo Ing. Kateřina Jagošová, tel. 554 254 303, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript