Dnes je pondělí 20.5.2019 19:16, svátek slaví: Zbyšek

01/2009

Rada města Rýmařov se na svém jednání dne 8.6.2009 usnesením č. 2901/47/09 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d ) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon") toto nařízení:

 

Článek 1

1.  Město Rýmařov vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov  (§ 25 odst. 1 a 2 lesního zákona). Zadání zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov bude realizováno veřejnou zakázkou v souladu s platným zněním zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2.  Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který zahrnuje katastrální území následujících obcí:

obec katastrální území
Rýmařov

Albrechtice u Rýmařova, Edrovice, Jamartice, Janovice u Rýmařova, Janušov, Ondřejov u Rýmařova, Rýmařov, Stránské  
Břidličná               
Břidličná, Vajglov
Dolní Moravice Dolní Motravice, Horní Moravice, Nová Ves u Rýmařova
Horní Město Horní Město, Dobřečov, Rešov, Skály u Rýmařova, Stříbrné Hory  
Jiříkov Jiříkov u Rýmařova, Kněžpole, Křížov u Sovince, Sovinec, Těchanov  
Malá Morávka Malá Morávka, Karlov pod Pradědem  
Malá Štáhle Malá Štáhle
Ryžoviště Ryžoviště
Tvrdkov Tvrdkov, Mirotínek, Ruda u Rýmařova
Stará Ves u  Rýmařova Stará Ves u Rýmařova, Žďárský Potok

Velká Štáhle Velká Štáhle
 

 

3.  Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů. Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány na období platnosti od 1.1.2011 do 31.12.2020 pro všechny právnické a fyzické osoby v zařizovacím obvodu (viz Čl. 1, bod 2.), které jsou vlastníky lesů o výměře menší než 50 ha, s výjimkou těch lesů, pro které se podle § 24 odst. 3 lesního zákona zpracovává lesní hospodářský plán. Dle § 25 odst. 4 lesního zákona obdrží každý vlastník lesa lesní hospodářskou osnovu týkající se jeho lesa bezplatně.

Článek 2

1. Vlastníci lesů, pro které se budou zpracovávat lesní hospodářské osnovy, mají právo podat písemně, popř. ústně do protokolu své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření.

2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také orgány státní správy a další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

3.  Lhůta pro oznámení hospodářských záměrů, připomínek a požadavků, se stanoví do  30.9.2009. Tato oznámení se doručují na adresu Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí a regionálního rozvoje, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov.

 

Článek 3

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července  2009.

 

 

 

.........................................                                                       .....................................

Ing. Petr Klouda                                                                    Ing. Jaroslav Kala
starosta                                                                                 místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.6.2009
Sejmuto z úřední desky dne:  29.6.2009

 

 

 

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317