Integrovaný dokument města Rýmařov - aktualizovaná verze k 15.02.2017

- údaje v tis. Kč

VŠE
Volný čas, kultura, sport, turistika
Školy, školská a zdravotnická zařízení
Životní prostředí
Nakládání s odpady
Generel cyklistické dopravy
Bydlení
Technická infrastruktura, investice do městského majetku
Ukončené akce
Archiv

Volný čas, kultura, sport, turistika

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Revitalizace zimního stadionu1RR738?032974MŠMT09892vydáno stavební povolení, hledají se možnosti financování, příp. variantní řešení
Připravenost projektu: Zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení. Bylo vydáno stavebního povolení. V současné době se zjišťují možnosti financování a případné variantní (méně nákladné) řešení. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je podmíněno prokázáním potřebnosti investice, která musí být doložena k žádosti (registrovaná základna hokejistů-počet členů, trenérů apod., využití ledové plochy ze strany škol, veřejnosti, turnaje, soutěže apod.)-to je pravděpodobně jediná možnost jak získat prostředky na spolufinancování. Zjišťují se alternativní řešení.
Popis projektu: Zastřešení ledové plochy
Náklady: 32974
Realizace: Po získání dotace.
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rekonstrukce budovy kina1ŠK60?00?00?zastupitelstvo města rozhodlo o odstranění budovy, vybrán zpracovatel bouracích prací
Připravenost projektu: Zpracována studie, pokračování podle rozhodnutí města - nutno rozhodnout o budoucím využití. Byla řešena dohoda s MSK na převod budovy kina do vlastnictví MSK na následnou přestavbu na budovu ZUŠ. Kraj vydal stanovisko, že o objekt nemá zájem. Následné využití bude projednáno v komisích města. Zastupitelstvo rozhodlo o odstranění objektu. Byla zpracována poptávka na zpracovatele dokumentace bouracích prací. Byla podána žádost Pradivadlo o.s., o výpůjčku na 12 měsíců. Připravuje se smlouva o výpůjčce, návrh jednotlivých etap rekonstrukce a úprav objektu.
Popis projektu: využití bývalého objektu kina
Náklady: 0
Realizace:
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování:
Dostavba atletického hřiště 1. máje - II. etapa1RR006220MŠMT002017akce připravena k realizaci, příprava výběrového řízení na zhotovitele
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace na kompletní sportovní areál, ze kterého byl s ohledem na finanční možnosti vyčleněn již realizován sportovní ovál. Byla vypracována dokumentace a bylo vydáno územní rozhodnutí. V průběhu zimního období bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a realizace by proběhla v roce 2017. Hledají se možnosti vyčlenění alespoň části, kterou by bylo možné spolufinancovat z některých dotačních programů. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení realizace jaro 2017
Popis projektu: Záměr zahrnuje: hřiště pro plážový volejbal, multifunkční hřiště s umělým povrchem, dráhu pro běh, prostor pro vrh koulí, hod kriketovým míčkem, zpevněné plochy a mobiliář
Náklady: 6220
Realizace: 2017
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Dětské dopravní hřiště 1. máje1ŽPaRR, ŠK003846002017zpracována dokumentace, hledají se možnosti financování
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a propočet stavby. Bylo vydáno územní rozhodnutí. S ohledem na obnovení rybníka v místě navrženého dopravního hřiště se upravuje dokumentace a bude vydáno nové rozhodnutí. Podána žádost o nové územní rozhodnutí. Hledají se možnosti spolufinancování
Popis projektu: dětské dopravní hřiště
Náklady: 3846
Realizace: 2017 - po zajištění spolufinancování
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Teleskopické hlediště v budově SVČ1003100002017zpracována nabídka dodávky, hledají se možnosti financování
Připravenost projektu: Byla předložena nabídka dodávky ve dvou variantách - rozdíl v provedení sedadel, vybraná varianta 162 sedadel. Byla podána žádost o dotaci v rámci česko-polského programu přeshraniční spolupráce, která nebyl schválena. Hledají se možnosti financování.
Popis projektu: Jedná se o teleskopické hlediště - konstrukce bude schovaná pod balkonem. Rozměry složené konstrukce pod balkónem: v. 2,96 m x hl. 1,48 m a rozložené: dl. 11,1 m, š.12,9 m
Náklady: 3100
Realizace: 2017
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje, IROP

Školy, školská a zdravotnická zařízení

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Rekonstrukce školní jídelny1ŽPaRR, ŠK51000002017posuzují se varianty řešení, hledají se možnosti financování
Připravenost projektu: Byl zpracován audit kuchyně - popis stávajícího provozního řešení a navržené varianty úprav kuchyně. Probíhá posouzení návrhu řešení. Hledají se možnosti financování a příp.rozfázování záměru.
Popis projektu: úprava dispozice kuchyně za účelem zvýšení efektivnosti, rekonstrukce technických rozvodů (vzduchotechnika, elektroinstalace apod.), vybavení novou technologií
Náklady: 0
Realizace: 2017/18
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje

Životní prostředí

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Oprava kanalizační sítě1MS0Ne03000Ne002015-2018oprava kanalizační sítě, odstraňování balastních vod
Připravenost projektu: zpracována studie, probíhají dílčí opravy podle kritéria naléhavosti a efektivnosti. Součástí je odstraňování balastních vod ze splaškové kanalizace. Stále probíhá bezvýkopová oprava kanalizace na ul. Okružní. Připravuje se oprava propadlé kanalizace na křižovatce Okružní/Strálecká/Pivovarská
Popis projektu: oprava stávajících kanalizačních řadů, šachet, vpustí apod.
Náklady: 3000
Realizace: průběžně
Předkladatel: Město Rýmařov, Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: vlastní zdroje
Revital. Krkavčího potoka - II. etapa2ŽPaRR00700000?zpracována PD, nevyřešené majetkoprávní vztahy
Připravenost projektu: Zpracována PD; realizaci v současné době brání vyřešení majetkoprávní vztahů. Koryto nemá vlastní parcelní číslo.
Popis projektu: Smyslem revitalizačních opatření je skutečná revitalizace toku na celé jeho délce, diverzifikace podélného i příčného profilu toku, umožnění přirozených rozlivů v nivě, na horním toku zvýšení možností infiltrace do podzemních vod a zabránění erozi zemědělské půdy, v dolních částech toku snížení rozkolísanosti toku a snížení odnosu splavenin. Cílem by měl být přirozený tok s břehovými porosty stromů a keřů, s mělkými příbřežními mokřady, s tůněmi pro obojživelníky a s vrbami osázenými místy možných nepravidelných rozlivů větší vody. Tím bude výrazně zvýšena biotopová diverzita, která by měla podpořit zvýšení druhové diverzity a celkové ekologické stability území. Významným cílem je i celkové zpomalení toku a snížení jeho rozkolísanosti jakožto významné protipovodňové opatření.Revitalizace Krkavčího potoka přispěje ke stabilizaci průtoků, zvýšení retenční schopnosti území a potažmo eliminaci povodňového nebezpečí v oblasti, sníží erozi půdy a docílí obnovy původních ekologických funkcí toku. V neposlední řadě také přispěje ke zvýšení druhové rozmanitosti flóry a fauny.
Náklady: 7000
Realizace: Problémy se získáváním pozemků.
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP - Zlepšování stavu přírody a krajiny; AOPK - Program revitalizace říčních systémů.
Územní systém ekologické stability2ŽPaRR0OPŽP00OPŽP00?PD, zažádáno o JPÚ
Připravenost projektu: Studie řešení/projekt odpovídající podmínkám AOPK, zažádáno o jednoduché pozemkové úpravy. V současnosti lze realizovat prvky ÚSES na lesních pozemcích
Popis projektu: Realizace systému ÚSES dle zpracovaného Generelu a dílčích projektů (Nad lomem, Zimní pole, lesní biokoridory).
Náklady: 0
Realizace: Realizaci projektu v současné době brání majetkoprávní vztahy.
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP, AOPK - Program péče o krajinu.
Passport kanalizace1MS001500002016probíhá mapování tras
Připravenost projektu: v rámci oprav kanalizační sítě probíhá mapování tras jednotlivých větví kanalizace a přípojek. Probíhá zjišťování možností přesného zaměření polohy, přenos do digitálních map, včetně podrobných atributů. Provozovatel průběžně mapuje trasy kanalizace
Popis projektu: zajištění kompletní dokumentace, zachycující trasy všech větví kanalizace a jejich atributů (průměr, hloubka uložení, stáří, technický stav, rekonstrukce atd.)
Náklady: 1500
Realizace: 2016 (průběžně)
Předkladatel: Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: vlastní zdroje
Sídelní zeleň1ŽPaRR000002017/2018příprava záměru
Připravenost projektu:
Popis projektu: doplnění zeleně na sídlištích
Náklady: 3000
Realizace: 2017/2018
Předkladatel: Město Rýmařov, Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: vlastní zdroje, OPŽP, IROP

Nakládání s odpady

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost

Generel cyklistické dopravy

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Cyklostezka Rýmařov – Edrovice – Janovice1RR43600002018probíhá zpracování dokumentace
Připravenost projektu: probíhá příprava záměru. Vybrán zpracovatel dokumentace. Přípravné práce pro zpracování dokumentace záměru. Provedeno zaměření pozemků, vytýčení stávající technické infrastruktury. Návrh řešení.
Popis projektu: Začátek trasy „křižovatka ulice Bartákova a ulice Sokolovská“ po pravé straně komunikace (ve směru na Janovice), konec trasy “ul. Rýmařovská parc.č. 43, k.ú. Janušov“. Délka řešeného úseku cca 1100m.V současné době se řeší možnost pravostranného chodníku cca po obchod v Edrovicích, odkud by se přešlo na druhou stranu a chodník by pokračoval jako levostranný
Náklady: 436
Realizace: 2018
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje, IROP, SFDI
Cyklostezka Rýmařov – Jamartice2RR25100002018probíhá zpracování dokumentace, řeší se majetkoprávní vztahy
Připravenost projektu: probíhá příprava záměru. Vybrán zpracovatel dokumentace. Zpracovává se návrh umístění cyklostezky a koordinace s rekonstrukcí silnice Správou silnic MSK. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy se Státním pozemkovým úřadem.
Popis projektu: Začátek trasy bude navazovat na již zrealizovanou cyklostezku, po levé straně (ve směru na Jamartice) „bývalá autobusová zastávka, “konec trasy“ obec Jamartice, parc.č.313 k.ú. Jamartice“. Délka řešeného úseku cca 1500m. V současné době se zpracovává z majetkoprávních důvodů jen část po rybník
Náklady: 251
Realizace:
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje, IROP, SFDI
Propojení cyklostezek v Janovicích1RR20300002017zpracována dokumentace, zahájeno stavební řízení
Připravenost projektu: probíhá příprava záměru. Vybrán zpracovatel dokumentace. Zpracovává se návrh umístění cyklostezky. Probíhá zpracování dokumentace a jednání s vlastníky dotčených pozemků, včetně návrhu přechodů na ul. Krátká a zastávky U zámku. Bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se další stupeň dokumentace. Podána žádost o stavební povolení. Hledají se možnosti financování
Popis projektu: Začátek trasy bude navazovat na již zrealizovanou cyklostezku, po pravé straně (ve směru na Šumperk) „u parc.č.682 k.ú. Janušov“ konec trasy “ parc.č.521“. Návrh této dílčí části bude propojovat již zrealizované cyklostezky „Penny market“ a cyklostezku příměstské části Janušov. Délka řešeného úseku cca 1100 m. Současně se zpracovává přechod na ul. Krátká a přechod u zámku-ke stávající autobusové zastávce
Náklady: 203
Realizace: 2017/18
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje, IROP, SFDI
Chodník Ondřejov1RR23207860IROP002016/17vydáno stavební povolení, podána žádost o dotaci
Připravenost projektu: Zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, řeší se majetkoprávní vztahy a vyjádření k územnímu řízení. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Byla podána žádost o dotaci z IROPu, která nebyla schválena. Probíhá úprava projektu a příprava podání žádosti o dotaci ze SFDI. Připravuje se možnost podání další žádosti o dotaci ve společném projektu. Podána žádost o dotaci ze SFDI.
Popis projektu: Trasa navrhovaného chodníku v délce cca 780 m je navržena na východní straně silnice II/449, chodník je umístěn na ploše stávající zpevněné a nezpevněné krajnice a přilehlého silničního příkopu. V rámci projektu bude provedena oprava všech dotčených sjezdů na silnici II/449, dále je navrženo zatrubnění stávajícího silničního příkopu v celé trase, v rámci zatrubnění budou podchyceny a do této kanalizace zaústěny všechny zjištěné přípojky dešť. kanalizace a přítoky povrchových vod z přilehlých pozemků. V současné době je již provedena vynucená přeložka 2ks sloupů sítě elektronických komunikací, které byly v kolizi s navrhovaným chodníkem. Připravuje se podání žádosti o dotaci z IROP-zvýšení bezpečnosti dopravy
Náklady: 7860
Realizace: 2016/17
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: IROP, SFDI, vlastní prostředky

Bydlení

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Tech. infrastr. pro 13 RD - Edrovice II2RR0018450MMR0178002017zpracovaná dokumentace, probíhá územní řízení, zpracovává se dokumentace pro provádění stavby
Připravenost projektu: Zpracovaná územní studie pro celé území. Zpracována DUR a předložena stavebnímu úřadu. V současné době se řeší přeložka sítě Českých Radiokomunikací a zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Probíhá územní řízení. Předložena dokumentace pro stavební povolení. Zpracovává se dokumentace pro provádění stavby.
Popis projektu: Výstavba nové technické infrastruktury pro následnou výstavbu 13 rodinných domků.
Náklady: 18450
Realizace: 2018
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje (dotace na zřízení jedné stavební parcely ze strany MMR jsou pouze 50 tis.).
Rekonstrukce objektu Bartákova 211RR000002016/17příprava záměru-rozsahu pro zpracování dokumentace
Připravenost projektu: probíhají přípravné práce pro stanovení rozsahu projektové dokumentace v návaznosti na potřeby města a vhodný dotační titul (startovací byty, byty zvláštního určení apod.)
Popis projektu: zřízení sociálních bytů
Náklady: 0
Realizace: 2016
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: MMR - podpora výstavby podporovaných bytů, IROP

Technická infrastruktura, investice do městského majetku

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Rekonstrukce mostů 1RR10003700Ne037002015-2018zpracovány prohlídky a listy mostů, připravují se opravy
Připravenost projektu: Probíhá kontrola jednotlivých mostů a zpracovávají se technické posudky, které stanoví rozsah následné opravy. V následujícím období se provedou opravné práce jednotlivých mostů, dle jejich stavu
Popis projektu: Byla provedena kompletní rekonstrukce mostů na ul. Palackého, u Aqua centra a u Rýmařovské pekárny, U Potoka, Národní. Kontrola všech mostů na místních komunikacích, ve vlastnictví Města Rýmařov
Náklady: 3700
Realizace: průběžně
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Oprava místních komunikací vč. pěších1RR002000Ne020002015-2018akce se realizuje
Připravenost projektu: Podle jednotlivých úseků. Většinou se jedná o udržovací práce. Částečně byla dokončena oprava chodníku v areálu nemocnice, která bude pokračovat na jaro 2017. probíhají místní vysprávky zástřikem, asfaltovým recyklátem
Popis projektu: oprava místních komunikací (ve vlastnictví města Rýmařov) a oprava pěších komunikací, ve městě a jeho částí (vč. Ondřejova a Stránské)
Náklady: 4700
Realizace: průběžně
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OP Omezeně, programy podle konkrétních úseků MK / podpora komunikací například k podnikatelským objektů, turistickým cílům apod., vlastní zdroje
MěÚ na 8. května - energ. úspory1RR94OPŽP*01654OPŽP 1200454?zpracován energetický audit, nutno aktualizovat
Připravenost projektu: Zpracován energetický audit, nutno aktualizovat dle stávajících podmínek poskytovatele dotace.
Popis projektu: Zateplení administrativní budovy včetně výměny výplní otvorů.
Náklady: 1654
Realizace: Po zajištění zdroje financování (vhodný dotační titul)
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.
Rekonstrukce garáží Palackého na hasičskou zbrojnici1VV0011500MSK002015/16zpracována PD, vydáno povolení, hledají se možnosti financování
Připravenost projektu: Byla zpracována společná dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Zpracována prováděcí dokumentace. Vydáno povolení stavby.
Popis projektu: Přestavba budov garáží Městských služeb na Palackého ulici (pozemek p.č. 943/2 v k.ú. Rýmařov, zastavěná plocha) na hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče-zákonná povinnost
Náklady: 11500
Realizace: 2015/16 - po vyřízení dotace
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: MSK - předpoklad dotace 50%
Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově1ŽPaRR, MS3301500002017realizace průběžně
Připravenost projektu: Byla vypracována dokumentace na úpravu chodníků. Realizace průběžně prostřednictvím Městských služeb Rýmařov, s.r.o.
Popis projektu: Jedná se o úpravu zpevněných ploch v prostoru hřbitova, včetně ploch mezi hrobovými místy, napojených na již realizovanou rozptylovou loučku
Náklady: 1500
Realizace: 2017
Předkladatel: Město Rýmařov, Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: vlastní zdroje
Výkup rozestavěného objektu Husova a následné využití/demolice1000002016/17jedná se o odkoupení
Připravenost projektu: V současné době probíhá jednání o odprodeji a následném využití objektu, příp. jeho odstranění a nahrazení zelení, parkovištěm apod.
Popis projektu:
Náklady: 0
Realizace: 2016/2017
Předkladatel: Město Rýmařov, Byterm Rýmařov, p.o.
Financování: vlastní zdroje
Přestavba SŠ Julia Sedláka 181001500000zpracovává se dokumentace, příprava podání žádosti o dotaci
Připravenost projektu: hledají se možnosti využití. Vybrán zpracovatel dokumentace - využití pro volnočasové aktivity (dílny, audiovizuální učebna, enviromentální vzdělávání, gastro apod.) a knihovnu, bezbariérové řešení. Příprava pro podání žádosti o dotaci z IROPu. Realizace v případě úspěšné žádosti o dotaci jaro 2018
Popis projektu: přestavba objektu bývalého soudu v případě opuštění a přesunutí výuky ze strany provozovatele
Náklady: 15000
Realizace: Po zajištění zdroje financování a rozhodnutí o využití
Předkladatel: město Rýmařov
Financování: IROP
Rekonstrukce komunikace a veřejných ploch Jungmanova1RR16109791002017zpracována dokumentace, příprava výběrového řízení
Připravenost projektu: Byl vybrán zpracovatel dokumentace. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Vydáno územní rozhodnutí. V současné době probíhá stavební řízení. Dopracovává se dokumentace pro provádění stavby. V zimním období se provede výběrové řízení na zhotovitele a akce se bude na jaro r. 2017 realizovat.
Popis projektu: úprava stávajících zpevněných ploch komunikací a chodníku v prostoru ulice Jungmanova. Návrh navazuje na již realizované části provedené rekonstrukce náměstí a přístupových komunikací. V rámci stavby dojde k doplnění parkovacích míst, návrh ploch pro umístění odpadových kontejnerů, doplnění veřejného osvětlení a návrh a umístění dětského hříště, mobiliář a zeleň
Náklady: 9791
Realizace: 2017
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje

Ukončené akce

 ProjektPrio.ZodpovídáNaklady přípravaPoskyt. dotaceSchválená výše dotaceNáklady na realizaci projektuProgramSchválená výše dotaceCelkové náklady městaRok realizacePřipravenost
Kuželna - energetické úspory1RR106OPŽP01332OPŽP10503882014/15realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Zpracován energetický audit a projektová dokumentace pro stavební povolení. Žádost o dotaci z OPŽP schválená. V celkových nákladech města je zahrnuta i následná 5-ti letá úspora-nezpůsobilé výdaje (185 tis.), které se při výpočtu podílu dotace odečítají. Probíhá realizace. V letošním roce provedena výměna oken a odstranění přístavku. Akce dokončena.
Popis projektu: Zateplení obvodového pláště a stropu, včetně výměny výplní otvorů (včetně změny rozměrů oken) a výměna podhledu nad automaty pro stavění kuželek.
Náklady: 1375
Realizace: 2014/2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP - Realizace úspor energie, LX. výzva
SSOŠ PRIMA - energ. úspory (Sokolovská, Bartákova) 1RR166OPŽP04061OPŽP289613312014/15realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Zpracován energetický audit a projektová dokumentace pro stavební povolení. Žádost o dotaci z OPŽP schválená. V celkových nákladech města je zahrnuta i následná 5-ti letá úspora-nezpůsobilé výdaje (1009 tis.), které se při výpočtu podílu dotace odečítají. Akce se realizuje
Popis projektu: Částečné zateplení obvodového pláště, půdy a stropu, včetně výměny výplní otvorů. Zateplení se netýká uliční části-z ul. Sokolovská, kde bude provedena oprava omítek a jejich nátěr, s výjimkou dodatečně vestavěné budovy internátu, kde bude provedeno zateplení a nová fasáda
Náklady: 4227
Realizace: 2014/2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP - Realizace úspor energie, LX. výzva
Oprava sekundárních rozvodů tepla1Teplo0Ne02500Ne002015realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Probíhají dílčí stavby, schází poslední úsek.
Popis projektu:
Náklady: 2500
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: Z prostředků provozovatele
Odpadové centrum Rýmařov - II. etapa1RR119OPŽP05911OPŽP443815922014/15realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Zpracována PD. V závislosti na aktualizovaných požadavcích, výzvy poskytovatele dotace, docházelo k přepracování projektové dokumentace a s tím spojená změna názvu celého projektu z Překladiště TKO Rýmařov na Odpadové centrum Rýmařov - II. etapa. 09/2012 podána žádost o poskytnutí dotace v rámci OPŽP - 40.výzva. Dotace nepřiznána z důvodu jiného zaměření výzvy - nebyly dotovány překladiště TKO. V prosinci 2013 podána žádost o dotaci z OPŽP. Schválená žádost o dotaci z OPŽP. Akce dokončena
Popis projektu: Doplnění stávajícího areálu odpadového centra o překládací stanici TKO se stáním pro 6 velkokapacitních kontejnerů. Vytvoření sběrného místa s umístěním kontejneru pro velkoobjemový odpad, 3 kontejnery pro stavební odpad, 2 boxy určené ke shromažďování skleněného odpadu a 2 Eko-sklady pro soustřeďování nebezpečných odpadů. Dále pak vybudování zpevněných ploch a přeložky VO.
Náklady: 6030
Realizace: 2014/2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží nebo z prostředků Městských služeb.
Úpravy Školního náměstí1ŽPaRR, ŠK29508697ROP002015realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Byla zpracována architektonická studie, dokumentace pro ohlášení stavby a projektová dokumentace pro provádění stavby. Vybrán zhotovitel a probíhá realizace. S ohledem na prováděný archeologický průzkum předpoklad ukončení akce cca 20.9.2015. Akce byla ukončena.
Popis projektu: obnova původního dlážděného povrchu vozovky, parkovišť a chodníků v ploše 4096 m2 Školního náměstí, části ulic Národní, Jungmannova a Horní. Na okolní plochu je návaznost řešena pokračováním kamenné dlažby vazbou na již rekonstruované části Náměstí Míru a ulice Horní a dále vyspravením asfaltového povrchu ve styčném pruhu v tenké vrstvě 50 mm v ulici Národní a Jungmannově. Součástí oprav je i rekonstrukce menších ploch stávající zeleně v prostoru Školního náměstí při respektování vitálních dřevin.
Náklady: 8697
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: ROP - dočerpání prostředků, oblast podpory 3.2 Subregionální centra
Radniční 1,3,5 a 7 - stavební úpravy, pasáž1RR526013831400040002014/15realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Zpracován energetický audit, zaměření a průzkumy. Byla předložena projektová dokumentace. Vydáno stavební povolení. Náklady: 13614tis. Kč. Stavba dokončena.
Popis projektu: Zateplení obvodového pláště, úprava dispozice prodejních prostorů, výměna výplní otvorů a zřízení pasáže pro přístup z ul.Radniční směr Hrádek a opačně
Náklady: 13614
Realizace: zahájení 2014, dokončení 2015
Předkladatel: Město Rýmařov, Byterm Rýmařov, p.o.
Financování: z vlastních prostředků
Úprava zpevněných ploch v okolí hrádku v návaznosti na připravovanou pasáž na Radniční1RR13302703002016akce dokončena
Připravenost projektu: Zpracována dokumentace. Vydáno územní rozhodnutí a souhlas s ohlášenou stavbou. Realizace akce zahájena 18.05.2016 a předpokládaná doba realizace je 95 dní. Akce dokončena.
Popis projektu: PD zahrnující zpevněné plochy (parkovací plochy, chodníky, manipulační plochy), doplněné o zeleň, vše v okolí Hrádku, v návaznosti na realizovanou pasáž spojující právě okolí Hrádku a ul. Radniční
Náklady: 2703
Realizace: 2016
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Rekonstrukce autobusového nádraží a parkoviště před SVČ1RR471021509ROP2085902015realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro vydání územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, včetně rozpočtu. Bylo vydáno územní rozhodnutí a požádáno o stavební povolení. Byla podána žádost o dotaci. Byl vybrán zhotovitel a probíhá realizace stavby. Prozatím je stavba v předstihu oproti plánovanému harmonogramu. Stavba byla dokončena. V současné chvíli se provádí administrace podkladů pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace. Výše dotace bude známa v I. čtvrtletí toku 2016. Předpoklad je 85% způsobilých výdajů.
Popis projektu: Kompletní revitalizaci autobusového nádraží a parkoviště před SVČ, včetně propojení s ulicí Tomáše Matějky. Nové stanoviště bude vybaveno dvěma krytými nástupišti se třemi zastávkami na každém z nich, elektronickým informačním systémem (tabulí ), orientační tabulí s informacemi o uspořádání nádraží, prvky mobiliáře (lavičky, koše na odpadky, hodiny) a čekacím a odpočinkovým prostorem s okrasnou zelení. Autobusové stanoviště bude vybaveno objektem veřejných WC situovaným pod zastřešeným prostorem nástupiště. Součástí projektu je osvětlení nástupního prostoru a veřejné osvětlení přilehlých prostranství s kamerovým systémem . Na parkovišti před SVČ bude situováno celkem 56 parkovacích stání o rozměrech 2,5x5,0m, včetně čtyř stání vyhrazených pro imobilní osoby
Náklady: 21509
Realizace: 2015 - realizace z vlastních prostředků, s následnou možností dotace v r. 2016 z ROP - oblast podpory 1.3
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: ROP - dočerpání prostředků, oblast podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti, Předpoklad dotace je 21869 tis. Kč-rozhodnutí o přesné výši bude město znát v I. čtvrtletí r.2016. Schválená výše dotace 20859 tis. Kč
Rekonstrukce vodní nádrže Harrachov1RR214MZe01967OPŽP00?realizace ukončena
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro vydání územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, včetně rozpočtu. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Proběhla úprava dokumentace a byla podána žádost o dotaci z národního programu Ministerstva zemědělství, která byla schválena. Byl vybrán zhotovitel. Akce se realizuje. V průběhu prací byly tyto přerušeny z důvodu nepříznivých klimatický podmínek. Postupně se práce obnovili a předpokládá se, že se akce dokončí ještě v letošním roce, aby mohl být rybník při jarním tání napuštěn. Realizace byla ukončena
Popis projektu: rekonstrukce stávajících obtokových vodních nádrží, rozšíření a spojení v jednu obtokovou nádrž. Při rekonstrukci dojde k úpravě hráze spojených vodních nádrží, zřízení nového nápustního a vypouštěcího objektu. V ploše nádrže - v horní části pak budou vybudovány dvě tůně. Napájení vodních nádrží je z vodoteče Lučina
Náklady: 1967
Realizace: 2016
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: MZe - národní program, opatření na drobných vodních tocích a drobných vodních nádrží
Mokřad Jamartice II1RR155OPŽP01132OPŽP01222015realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro vydání územní rozhodnutí a dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Byla podána žádost o dotaci, která byla schválena. Byl vybrán zhotovitel a akce se realizuje. Délka realizace 75 dní
Popis projektu: Účelem navrženého řešení je revitalizace podmáčených nivních luk a vybudování čtyř mokřadních tůní a vytvoření nových biotopů pro zvláště ohrožené druhy živočichů, přednostně obojživelníků. Realizace na p.č. 685, 691, 692, 638/12 vše k.ú. Jamartice. Úkryty pro živočichy se vytvoří z pokácených dřevin. Následně budou tůně ozeleněny vrbou, olší, rákosem a orobincem. U tůně č. 1 budou odstraněny původní betonové dlaždice, které zpevňovaly žlaby rybochovného zařízení a bude vyhloubena tůň, stejně tak jako u tůni č. 2, 3 a 4
Náklady: 122
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP - posílení přirozené funkce krajiny
Pořízení manipulační techniky pro biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)1RR4801329OPŽP9881102015/16schválená žádost o dotaci, podepsána smlouva o dodávce
Připravenost projektu: zpracována dokumentace. Podána žádost o dotaci z OPŽP, která byla akceptována a obdrželi jsme registrační lis, na jehož základě bude dotace poskytnuta. Vybrán dodavatel a podepsána smlouva o dodávce. Termín dodání do 19.11.2015.
Popis projektu: Záměr zahrnuje dovybavení biokompostárny manipulační technikou z cílem navýšení kapacity zpracovaného bioodpadu. Prostřednictvím projektu bude pořízen samojezdný překopávač krechtů.
Náklady: 110
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov, Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: OPŽP - 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
Rekonstrukce ČOV1ŽPaRR, MS10302054OPŽP002015/16realizace byla ukončena
Připravenost projektu: byla vypracována prováděcí dokumentace na rekonstrukci elektrotechnické části. Byl vybrán dodavatel. Akce byla ukončena.
Popis projektu: oprava elektrotechnické části ČOV - dodávka nových rozvaděčů a ovládání technologií čistírny, součástí dodávky je i zaškolení obsluhy a licenční software
Náklady: 2054
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov, Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: vlastní zdroje
Rekonstrukce ul. Hornoměstská1RR285011986002016realizace dokončena
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení. Byla zpracována prováděcí dokumentace vč. rozpočtu. Bylo vydáno stavební povolení. Stavba byla dne 16.05.2016 zahájena. Předpokládaná doba realizace je 125 dnů - cca do konce září. Stavba bude realizována na 3 etapy a součástí je i výměna vodovodu-provádí VaK na své náklady a nezávisle na opravě komunikace (z toho důvodu vyfrézovaná část vozovky v celé délce ulice). Probíhá realizace. Dokončení z důvodu rekonstrukce kanalizace druhý týden v říjnu.
Popis projektu: oprava komunikace od náměstí Svobody, před KB a celá ulice Hornoměstská, po napojení na ul. Okružní, včetně rozšíření parkoviště u bytového domu pro seniory a zredukování plochy parkoviště naproti vjezdu do areálu nemocnice (poz.parc.č.364/2 v k.ú. Rýmařov) a nových rozvodů veřejného osvětlení
Náklady: 11986
Realizace: 2016
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Parkoviště u Domu zdraví1RR540750002015realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro vydání územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, včetně rozpočtu. Bylo vydáno povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební povolení). Stavba byla dokončena.
Popis projektu: vybudování parkoviště nad Domem zdraví - na poz.parc.č.169/4 a 116/1 v k.ú. Rýmařov, v počtu 10-ti parkovacích míst + 2 místa pro imobilní občany
Náklady: 750
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Kanalizace ul. Na Stráni1ŽPaRR, MS14901560015602015realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Byla zpracována dokumentace pro vydání územní rozhodnutí a vydáno územní rozhodnutí. Zpracována projektová dokumentace, včetně rozpočtu.
Popis projektu: zřízení nového kanalizačního řadu, včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem, z důvodu havarijního stavu stávajícího řadu.
Náklady: 1560
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Rekonstrukce zeleně na hřbitově-rozptylová loučka1ŽPaRR, MS3301017SFŽP4006172016realizace ukončena
Připravenost projektu: Vypracována dokumentace, vydán územní souhlas. Byla podána žádost o dotaci ze SFŽP, která byla schválena. Bylo obdrženo rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 80% uznatelných výdajů (max. 500 tis. Kč). Akce se realizuje. Předpoklad dokončení v půlce listopadu. Realizace byla ukončena.
Popis projektu: Jedná se o úpravu horní části hřbitova, zahrnující úpravu plochy o rozloze 6 300 m2, která je součástí hřbitova. Bude provedeno zatvarování clony divoce rostoucích habrů do živého stříhaného plůtku, odstraněno původní drátěné oplocení, dále bude na hraně hřbitova a nově zřízené rozptylové loučky provedena pietní terasa s pietním, z břidlice zděným pultem. Součástí bude provedena výsadba zeleně
Náklady: 1017
Realizace: 2016
Předkladatel: Město Rýmařov, Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Financování: SFŽP
Dětské hřiště Dukelská1ŽPaRR, ŠK001159002016realizace dokončena
Připravenost projektu: Byla vypracována prováděcí dokumentace. Byla podána žádost o dotaci z Nadace ČEZ, která byla bez udání důvodu zamítnuta. Vypsáno výběrové řízení na zhotovitele-vybrán zhotovitel, připravuje se realizace stavby. Probíhá realizace. Dokončení 28.9.2016.
Popis projektu: vybudování dětského hřiště na JZ straně od sídliště
Náklady: 1159
Realizace: 2016
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Rekonstrukce tělocvičny 1. máje1001330002016realizace dokončena
Připravenost projektu: Byla vypracována dokumentace na opravu povrchů a rekonstrukci elektroinstalace. Vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Probíhá realizace. Dokončení do půlky listopadu. Realizace byla dokončena
Popis projektu: rekonstrukce podlahových krytin a výměna osvětlení v malé a velké tělocvičně
Náklady: 1330
Realizace: 2016
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: vlastní zdroje
Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční – hurá zpátky k přírodě1RR5501276OPŽP11481452015realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Vypracována realizační dokumentace, vč. rozpočtu. Byla podána žádost o dotaci z OPŽP, která byla akceptována a obdrželi jsme registrační list, na jehož základě bude dotace poskytnuta. Byl vybrán zhotovitel a akce se realizuje. Délka realizace 50 dnů.
Popis projektu: Cílem úpravy zahrady je přeměna venkovního prostředí školního zařízení na „učebnu pod širým nebem“, která se stane nedílnou součástí výukového plánu mateřské školy se zcela novými - přírodními prvky.
Náklady: 145
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP - prioritní osa 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství
Zahrada v přírodním stylu MŠ Jelínkova - Klíč k přírodě1RR18703444OPŽP32553762015realizace byla ukončena
Připravenost projektu: Byla zpracována studie a propočet stavby. Byla podána žádost o dotaci z OPŽP, která byla akceptována a obdrželi jsme registrační list, na jehož základě bude dotace poskytnuta. Byl vybrán zhotovitel. Probíhá jednání o termínu podpisu smlouvy o dílo. Bylo předáno staveniště a stavba se realizuje. Délka realizace 70 dnů. Předání stavby 25.11.2015.
Popis projektu: Koncepce vychází z návaznosti na budovu, provozních vztahů, počtu tříd a dětí,požadavku umístění funkčních objektů (např.venkovní učebna s dílničkou, interakční a zvukové objekty, stínění, bylinkovo-ovocná zahrada, stavby z živého proutí, prvky pro pohyb upravené pro uchopování jako v přírodním prostředí, mobiliář apod.) a aktivit (herní objekty pro děti, sportovní prvky, objekty pro výuku formou hry se zaměřením na souvislosti v životním prostředí, manuální zručnost, z konfigurace terénu a expozici pozemku vůči světovým stranám. Hlavním prostorotvorným prvkem jsou zde jasně definované plochy s povrchem z různých přírodních materiálů a zeleň.
Náklady: 376
Realizace: 2015
Předkladatel: Město Rýmařov
Financování: OPŽP - prioritní osa 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství
Celkem30990895483903410241
Legenda
Akce se realizuje.
Akce je připravena k realizaci.
Akce není projekčně připravena, není známo financování.
Akce je projekčně připravena, není známo financování.
Akce je ukončena.
Archiv.