Dnes je pondělí 10.12.2018 18:46, svátek slaví: Julie

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Rýmařova zve všechny občany na zasedání, které se koná v řádném termínu ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 17:00 ve velkém sále Střediska volného času Rýmařov na Okružní ulici 10.

 

 MĚSTO RÝMAŘOV

POZVÁNKA

NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

které se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 17:00 ve velkém sále Střediska volného času na Okružní ulici 10 v Rýmařově.

Program:

 1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Rýmařova dne 13.12.2018
  • Zvolení návrhové komise
  • Zvolení ověřovatelů zápisu a usnesení
 2. Zpráva o činnosti rady města
 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 4. Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2018,
  • Výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č. VI,
  • Rozpočet města na rok 2019,
  • Rozpočet sociálního fondu města na rok 2019,
  • Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019-2022.
 5. Plán zasedání rady a zastupitelstva města na rok 2019
 6. Majetkové záležitosti
  • záměr prodeje parc. č. 2188 – zastavěná plocha a nádvoří, 951 m2, k.ú. Rýmařov
  • záměr prodeje parc. č.  93 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 3578 m2, k.ú. Janušov
  • záměr prodeje parc. č. 102/1 – zahrada, 797 m2, k.ú. Janušov
  • záměr prodeje parc. č. 100 – vodní plocha / koryto vodního toku přirozené nebo upravené, k.ú. Edrovice
  • prodej parc. č. 1282/18 – orná půda, 820 m2, k.ú. Rýmařov
  • prodej části parc. č. 1959/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Rýmařov
  • prodej parc. č. 407/1 – trvalý travní porost, 2 598 m2, k.ú. Janušov – žádost o odprodej pozemku parc. č. 407/1 v k.ú. Janušov za účelem výstavby rodinného domu.
  • prodej části parc. č. 255/1, o výměře cca 40 m2, k.ú. Edrovice – žádost o odprodej části pozemku z důvodu scelení se svým pozemkem u rodinného domu.
  • návrh na zrušení platnosti usnesení – ZM č. 778/20/17 ze dne 21.09.2017
  • návrh na zrušení platnosti usnesení – ZM č. 837/21/17 ze dne 09.11.2017
  • návrh na změnu usnesení – prodeje  části pozemku parc. č. 196, část pozemku parc. č. 197/1 a část pozemku parc. č. 179/1, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova (dle GP č. 203-114/2018 pozemek parc. č. 196/12, v k.ú. Janovice u Rýmařova)
  • návrh na změnu usnesení – prodeje, části pozemku parc. č. 196 a část pozemku parc. č. 197/1, vše v k.ú. Janovice u Rýmařova(dle GP č. 203-114/2018 pozemek parc. č. 196/11, v k.ú. Janovice u Rýmařova)
  • návrh na změnu usnesení – prodeje části pozemku parc. č. 196, v k.ú. Janovice u Rýmařova (dle GP č. 203-114/2018 pozemek parc. č. 196/10, v k.ú. Janovice u Rýmařova
  • návrh na změnu usnesení – žádost o rozšíření v osobě kupujícího
  • návrh na změnu usnesení – o změnu účelu nabytí části pozemku parc. č. 3173 a části pozemku parc. č. 3174/1, vše v k.ú. Rýmařov.
  • návrh na směnu části pozemku parc. č. 264/1, pozemku parc. č. 265, 266 a 267, vše v k.ú. Jamartice ve vlastnictví města Rýmařov za pozemky parc. č. 477/2, 477/3 a 478, vše v k.ú. Jamartice.
  • vykoupení části pozemku parc. č. 2115 v k.ú. Rýmařov
 7. Žádost Městského muzea Rýmařov o dofinancování projektu
 8. Žádost o pověření
 9. Různé
 10. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města
 11. Připomínky a náměty občanů
 12. Usnesení a závěr

 

Ing. Luděk Šimko v. r.
starosta

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317