Dnes je úterý 20.8.2019 5:01, svátek slaví: Bernard

Programy podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2019

Veřejně prospěšné programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování kulturních a zájmových aktivit občanů a organizaci kulturních a společenských akcí.

Organizace, které žádají o příspěvek rovněž v rámci Zásad podpory tělovýchovy a sportu ve městě Rýmařov, nemají na podporu v rámci těchto programů nárok. Finanční příspěvek v rámci Programu podpory zájmových aktivit v Rýmařově je neinvestiční.

Program I – Celoroční činnost
Cílem programu je podpora pravidelných celoročních kulturních, společenských a zájmových aktivit, zejména mládeže (do 18 let) a seniorů (od 65 let). Příspěvek může být využit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stočného, nebo na nákup materiálního vybavení organizace, pokud je toto vybavení pro oblast činnosti žadatele nezbytné a přímo s ní souvisí. Dále je možno příspěvek použít na zajištění provozu a údržby nemovitostí nebo jiného majetku, který žadatel vlastní, má v pronájmu nebo ve výpůjčce – tento majetkový vztah je nutno v žádosti doložit (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.). Z příspěvku nelze hradit občerstvení při schůzích nebo jiné pohoštění, mzdové náklady (s výjimkou odměn vedoucím oddílů), dary třetím osobám, hovorné za telefony, odměny organizátorům, zájezdy a prázdninové a rekreační pobyty. Příspěvek je poskytován výhradně organizacím se sídlem v Rýmařově.

Program II – Kulturní nebo zájmová akce
Cílem programu je podpora jednorázových nebo celoročních soutěží, závodů a turnajů, kulturních, společenských nebo zájmových akcí (koncerty, výstavy, divadelní představení, festival, zájmová soutěž a podobně). Příspěvek může být použit na úhradu nájemného prostor, energie, vodného, stočného, na nájemné za místo realizace, náklady na výkon rozhodčího včetně cestovného, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní akce, ceny do soutěží a obdobné náklady. Nelze proplácet občerstvení nebo pohoštění, mzdové náklady nebo dary třetím osobám (s výjimkou cen do soutěží), hovorné za telefony a odměny pořadatelům. Příspěvek může být poskytnut i fyzické osobě, přednostně je poskytován na akce pořádané na území města Rýmařova (včetně místních částí) a organizacím se sídlem v Rýmařově.

Program III – Talent, reprezentace
Cílem programu je podpora přípravy reprezentantů města, zvláště soutěžících žákovské, dorostenecké a juniorské kategorie, a jejich účasti na významné mezinárodní soutěži nebo soutěži regionálního či celostátního významu, případně podpora účasti na významné mezinárodní akci, zejména v rámci kontaktů s partnerskými a spřátelenými městy, nebo kulturní nebo společenské akci celostátního významu. Z příspěvku lze hradit vybavení, startovné, cestovné, náklady na dopravu a ubytování při soustředěních, soutěžích a závodech. Z příspěvku nelze proplácet občerstvení nebo dary třetím osobám (s výjimkou darů hostiteli při zahraniční cestě, pokud jde o cestu v zájmu reprezentace města), zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty, které nemají charakter tréninkových táborů. Příspěvek je poskytován konkrétním osobám s trvalým pobytem v Rýmařově.

Program IV - Ocenění úspěchu na soutěži
Příspěvek získá jednotlivec, tým nebo klub na základě výsledků minulého kalendářního roku a plánu roku následujícího – jde o umístění na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy a mistrovství světa (maximálně za 2 umístění jednoho závodníka, týmu nebo klubu v předchozí sezóně). Příspěvek může činit pro jednotlivce až 10 tis. Kč, pro tým nebo klub až 20 tis. Kč.Příspěvek má charakter daru a jeho použití se nevykazuje.

Žádost o poskytnutí příspěvku se podává ve lhůtě od 29. října 2018 do 31. prosince 2018 poštou na adrese Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, nebo osobně na podatelně MěÚ nebo na odboru školství a kultury. Žádosti podané po termínu nebudou akceptovány. Neúplné žádosti, které nebudou na základě výzvy nejpozději do 5 dnů doplněny, budou z dalšího posuzování vyřazeny.

Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku

Úplné znění pravidel Programů podpory zájmových aktivit v Rýmařově na rok 2019

Schválené dotace pro rok 2019 - Programy I.-III.

 

Kontakt

Městský úřad Rýmařov
náměstí Míru 230 / 1
795 01  Rýmařov
Telefon: 554 254 100 | tel. seznam


E-mail: podatelna@rymarov.cz
Datová schránka ID: 7zkbugk


IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317